Home |  | Audio |  | Index |  |  Verses

ChūĀijí埃及

Zhāng : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

1 Bùkě不可suíhuǒsǎnyáoyán谣言bùkě不可ěrénliánshǒuwàngzuòjiànzhèng见证
2 Bùkě不可suízhòngxíngěbùkě不可zàizhēngsòngdeshìshàngsuízhòngpiānxíngzuòjiànzhèng见证wǎngzhèngzhí正直
3 Yěbù也不zàizhēngsòngdeshìshàngpiānqióngrén穷人
4 Ruòyùjiàn遇见chóudeniúhuòshīlezǒngyàoqiānhuílai回来jiāogěi交给
5 Ruòkànjiàn看见hènréndezàizhòngduòzhīxià之下bùkě不可zǒukāi走开yàozhǔyītóng一同táikāizhòngduò
6 Bùkě不可zàiqióngrén穷人zhēngsòngdeshìshàngwǎngzhèngzhí正直
7 Dāngyuǎnlí远离xūjiǎ虚假deshìBùkě不可shāwúgū无辜yǒuderényīněrénwéi人为
8 Bùkě不可shòuhuì受贿yīnwèi因为huìlù贿赂néngjiàomíngyǎnrénbiànxiāleyòunéngdiāndǎo颠倒réndehuà的话
9 Bùkě不可qīyā欺压deyīnwèi因为nǐmen你们zàiĀijí埃及dezuòguòdezhīdao知道dexīn
10 Liùniányàogēngzhòng耕种tiándì田地shōucáng收藏chǎn
11 Zhǐshì只是dìqī第七niányàojiàodexiēgēngzhǒngshǐ使mínzhòngdì中的qióngrén穷人yǒuchīdetāmen他们suǒshèngxià剩下deyěshòu野兽kěyǐ可以chīdepútáoyuán葡萄园gǎnlǎn橄榄yuányàozhàoyàng照样bànlǐ办理
12 Liùyàozuògōngdìqī第七yàoānxí安息shǐ使niúkěyǐ可以xiēbìngshǐ使bìnǚ婢女deérzi儿子dedōukěyǐ可以shūchàng舒畅
13 Fánduìnǐmen你们shuōdehuà的话nǐmen你们yàojǐnshǒuBiéshéndemíngbùkě不可yěbù也不cóngkǒuzhōngchuánshuō传说
14 niánsāncì三次yàoxiàngshǒujié
15 yàoshǒuchújiàojiézhàosuǒfēnfù吩咐dezàiyuènèisuǒdìngderìqī日期chījiàobǐngtiānShéiyěbù也不kōngshǒucháojiànyīnwèi因为shìzhèyuèchūleĀijí埃及
16 Yòuyàoshǒushōugē收割jiésuǒshōudeshìtiánjiān田间suǒzhǒngláodeláichūshúzhīBìngzàiniándǐ年底shōucáng收藏yàoshǒushōucáng收藏jié
17 Yíqiè一切denándīngyàoniánsāncì三次cháojiànzhǔYēhéhuá耶和华
18 Bùkě不可jiāngshēngdexuèyǒujiàodebǐngyītóng一同xiànshàngyěbù也不jiāngjiéshàngshēngdezhīyóuliúdàozǎochén早晨
19 Deshǒuxiān首先chūshúzhīyàosòngdàoYēhéhuá耶和华shéndediàn殿Bùkě不可yòngshānyáng山羊gāodenǎizhǔshānyáng山羊gāo
20 Kànchāqiǎnshǐzhě使者zàiqiánmian前面zàilùshang路上bǎohù保护lǐngdàosuǒyùbèi预备dedìfang地方
21 shìfèngmíngláidenǐmen你们yàozàimiànqián面前jǐnshèn谨慎tīngcóng听从tāde他的huàbùkě不可huòzuòwéibèi违背),yīnwèi因为shèmiǎn赦免nǐmen你们deguòfàn
22 ruòshízài实在tīngcóng听从tāde他的huàzhàozheyíqiè一切suǒshuōdexíngjiùxiàngdechóuzuòchóuxiàngdedírén敌人zuòdírén敌人
23 Wǒde我的shǐzhě使者yàozàiqiánmian前面xínglǐngdàorénrénBǐlì比利rénjiānánrénwèirénrénnàli那里bìjiāng必将tāmen他们jiǎnchú
24 bùkě不可guìbàitāmen他们deshénbùkě不可shìfèngyěbù也不xiàofǎ效法tāmen他们dexíngwéi行为quèyàoshénxiàngjìnxíngchāihuǐdǎsuì打碎tāmen他们dezhùxiàng
25 Nǐmen你们yàoshìfèngYēhéhuá耶和华nǐmen你们deshéndeliángdeshuǐcóngnǐmen你们zhōngjiān中间chúqù除去jíbìng疾病
26 jìngnèi境内méiyǒu没有zhuìtāideshēngchǎn生产deyàoshǐ使mǎnleniándeshùmù数目
27 Fánsuǒdàodedìfang地方yàoshǐ使nàli那里dezhòngmínzàimiànqián面前jīnghài惊骇rǎoluàn扰乱yòuyàoshǐ使yíqiè一切chóuzhuǎnbèitáopǎo逃跑
28 yàodǎfa打发huángfēng黄蜂fēizàiqiánmian前面wèirénjiānánrénrénniǎnchūqù出去
29 bùzài不在niánzhīnèi之内jiāngtāmen他们cóngmiànqián面前niǎnchūqù出去kǒngpà恐怕dechéngwéi成为huāngliáng荒凉dedeshòuduōqǐlai起来hài
30 yàojiànjiàn渐渐dejiāngtāmen他们cóngmiànqián面前niǎnchūqù出去děngdào等到derénshù人数jiāduōchéngshòu承受dewéi
31 yàodìngdejìngjiè境界cónghónghǎi红海zhídào直到fēishìhǎiyòucóngkuàngzhídào直到yàojiāngdedejūmín居民jiāozàishǒuzhōngyàojiāngtāmen他们cóngmiànqián面前niǎnchūqù出去
32 Bùkě不可tāmen他们bìngtāmen他们deshényuē
33 Tāmen他们bùkě不可zhùzàidedìshang地上kǒngpà恐怕tāmen他们shǐ使dézuì得罪ruòshìfèngtāmen他们deshénzhèchéngwéi成为dewǎngluó

Top |  |  Next Chapter |  | Index |  | Home
Full online version here [with search engine, multilingual display and audio Bible]