Home |  | Audio |  | Index |  |  Verses

ChūĀijí埃及

Zhāng : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

1 yàoyòngzàojiázuòzuòshāoxiāngdetán
2 Zhètányàosìfāng四方dechángzhǒukuānzhǒugāoèrzhǒutándejiǎoyàotánjiēlián接连yīkuài一块
3 Yàoyòngjīngjīntándeshàngmian上面tándewéibìngtándejiǎobāoguǒ包裹yòuyàozàitándewéixiāngshàngjīnbiān
4 Yàozuòliǎngjīnhuánānzàibiānyǐxià以下zàitándeliǎngpáng两旁liǎnggēnhéngchēngshàngzuòwéi作为chuān穿gāngdeyòngchu用处yǐbiàn以便táitán
5 Yàoyòngzàojiázuògāngyòngjīnbāoguǒ包裹
6 Yàotánfàngzài放在guìqiándemànzi幔子wàiduìzheguìshàngdeshīēnzuòjiùshì就是yàoxiānghuìdedìfang地方
7 Yàlún亚伦zàitánshàngyàoshāoxīnxiāngliào香料zuòdexiāngměizǎochén早晨shōushi收拾dēngdeshíhòu的时候yàoshāozhèxiāng
8 Huánghūn黄昏diǎndēngdeshíhòu的时候yàozàiYēhéhuá耶和华miànqián面前shāozhèxiāngzuòwéi作为shìshìdài世代dàichángshāodexiāng
9 Zàizhètánshàngbùkě不可fèngshàngyàngdexiāngbùkě不可xiànfányěbù也不jiāoshàngdiàn
10 Yàlún亚伦niányīcì一次yàozàitándejiǎoshàngxíngshúzuì赎罪zhīniányīcì一次yàoyòngshúzuì赎罪shēngdexuèzàitánshàngxíngshúzuì赎罪zhīzuòwéi作为shìshìdài世代dàidedìngZhètánzàiYēhéhuá耶和华miànqián面前wéizhìshèng
11 Yēhéhuá耶和华xiǎoMóxī摩西shuō
12 yàoànYǐsèliè以色列rénbèishùdejìsuàn计算zǒngshù总数shùdeshíhòu的时候tāmen他们rényàowéizìjǐ自己deshēngmìng生命shújiàfènggěiYēhéhuá耶和华miǎnde免得shùdeshíhòu的时候zàitāmen他们zhōngjiān中间yǒuzāiyāng
13 Fánguòqu过去guīnàxiē那些bèishùzhīréndeměirén每人yàoànshèngsuǒdepíngyínbànshězhèbànshěshìfènggěiYēhéhuá耶和华delǐwù礼物shěshìèrshí二十
14 Fánguòqu过去guīnàxiē那些bèishùderéncóngèrshí二十suìyǐwài以外deyàojiāngzhèlǐwù礼物fènggěiYēhéhuá耶和华
15 Tāmen他们wéishúshēngmìng生命jiānglǐwù礼物fènggěiYēhéhuá耶和华fùzú富足debùkě不可duōchūpínqióng贫穷deyěbù也不shàochūrényàochūbànshě
16 yàocóngYǐsèliè以色列rénshōuzhèshúzuì赎罪yínzuòwéi作为huìdeshǐyòng使用kěyǐ可以zàiYēhéhuá耶和华miànqián面前wéiYǐsèliè以色列rénzuòjìniàn纪念shúshēngmìng生命
17 Yēhéhuá耶和华xiǎoMóxī摩西shuō
18 yàoyòngtóngzuòzhuópénpénzuòyǐbiàn以便zhuóYàojiāngpénfàngzài放在huìtándezhōngjiān中间zàipénchéngshuǐ
19 Yàlún亚伦tāde他的érzi儿子yàozàizhèpénshǒujiǎo
20 Tāmen他们jìnhuìhuòshì或是jiùjìn就近tánqiángòngzhí供职gěiYēhéhuá耶和华xiànhuǒdeshíhòu的时候yòngshuǐzhuómiǎnde免得sǐwáng死亡
21 Tāmen他们shǒujiǎojiùmiǎnde免得sǐwáng死亡ZhèyàozuòYàlún亚伦hòuyì后裔shìshìdài世代dàiyǒngyuǎn永远dedìng
22 Yēhéhuá耶和华xiǎoMóxī摩西shuō
23 yàoshàngpǐndexiāngliào香料jiùshì就是liúzhìdeméiyàowǔbǎi五百shěxiāngròuguì肉桂yībàn一半jiùshì就是èrbǎi二百wǔshí五十shěchāngèrbǎi二百wǔshí五十shě
24 Guìpí桂皮wǔbǎi五百shědōuànzheshèngsuǒdepíngyòugǎnlǎnyóu橄榄油xīn
25 Ànzuòxiāngzhītiáohé调和zuòchéngshènggāoyóu
26 Yàoyòngzhègāoyóuhuìguì
27 Zhuōzi桌子zhuōzi桌子deyíqiè一切qìjù器具dēngtáidēngtáideqìjù器具bìngxiāngtán
28 Fánjìtán祭坛tándeyíqiè一切qìjù器具zhuópénpénzuò
29 Yàoshǐ使zhèxie这些chéngwéi成为shènghǎochéngwéi成为zhìshèngfánāizhededōuchéngwéi成为shèng
30 YàogāoYàlún亚伦tāde他的érzi儿子shǐ使tāmen他们chéngwéi成为shèngkěyǐ可以gěigòngjìsī祭司dezhífēn
31 yàoduìYǐsèliè以色列rénshuōzhèyóuyàoshìshìdài世代dàiyǐwéi以为shènggāoyóu
32 Bùkě不可dǎozàibiérén别人deshēnshàngyěbù也不ànzhètiáohé调和zhīzuòxiāngsì相似deZhègāoyóushìshèngdenǐmen你们yàoyǐwéi以为shèng
33 Fántiáohé调和xiāngsì相似dehuòjiāngzhègāogāo膏膏zàibiérén别人shēnshàngdezhèrényàocóngmínzhōngjiǎnchú
34 Yēhéhuá耶和华fēnfù吩咐Móxī摩西shuōyàoxīnxiāngdexiāngliào香料jiùshì就是shīlièzhèxīnxiāngdexiāngliào香料jìngrǔxiāng乳香yàngyàoyìbān一般defènliàng分量
35 yàoyòngzhèxie这些jiāshàng加上yánànzuòxiāngzhīzuòchéngqīngjìngshèngjiédexiāng
36 Zhèxiāngyàodiǎndǎodefàngzài放在huìnèiguìqiányàozàinàli那里xiānghuìNǐmen你们yàozhèxiāngwéizhìshèng
37 Nǐmen你们bùkě不可ànzhètiáohé调和zhīwéizìjǐ自己zuòxiāngyàozhèxiāngwéishèngguīYēhéhuá耶和华
38 Fánzuòxiāngzhèxiāngyíyàng一样wéiyàowénxiāngwèi香味dezhèrényàocóngmínzhōngjiǎnchú

Top |  |  Next Chapter |  | Index |  | Home
Full online version here [with search engine, multilingual display and audio Bible]