Home |  | Audio |  | Index |  |  Verses

ChūĀijí埃及

Zhāng : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

1 lièyònglánsè蓝色zǐsè紫色zhūhóngsè红色xiàn线zuòjīngzhì精致deyīfu衣服zàishèngsuǒyòngyǐ用以gòngzhí供职yòuwéiYàlún亚伦zuòshèngshìzhàoYēhéhuá耶和华suǒfēnfù吩咐Móxī摩西de
2 Tāyòng他用jīnxiàn线lánsè蓝色zǐsè紫色zhūhóngsè红色xiàn线bìngniǎndezuòde
3 jīnchuíchéngbópiàn薄片jiǎnchūxiàn线láilánsè蓝色zǐsè紫色zhūhóngsè红色xiàn线yòngqiǎojiàngdeshǒugōng手工yītóng一同xiùshàng
4 Yòuwéidezuòliǎngtiáoxiānglián相连dejiāndàijiēlián接连zàidedeliǎngtóu
5 shàngqiǎogōngzhīdedàizi带子deyíyàng一样dezuòfǎ作法yòngyǐ用以shùshàngdejiēlián接连yīkuài一块shìyòngjīnxiàn线lánsè蓝色zǐsè紫色zhūhóngsè红色xiàn线bìngniǎndezuòdeshìzhàoYēhéhuá耶和华suǒfēnfù吩咐Móxī摩西de
6 Yòuzhuóchūliǎngkuàihóngmǎnǎo玛瑙xiāngzàijīncáoshàngfǎngfú仿佛túshū图书ànzheYǐsèliè以色列érzi儿子demíngzi名字diāokè雕刻
7 Jiāngzhèliǎngkuàibǎoshí宝石ānzàidedeliǎngtiáojiāndàishàngwéiYǐsèliè以色列rénzuòjìniàn纪念shíshìzhàoYēhéhuá耶和华suǒfēnfù吩咐Móxī摩西de
8 Tāyòng他用qiǎojiàngdeshǒugōng手工zuòxiōngpáideyíyàng一样dezuòfǎ作法yòngjīnxiàn线lánsè蓝色zǐsè紫色zhūhóngsè红色xiàn线bìngniǎndezuòde
9 Xiōngpáishìsìfāng四方dediéwéiliǎngcéngzhèliǎngcéngchángkǒukuānkǒu
10 Shàngmian上面xiāngzhebǎoshí宝石xíngdìyī第一xíngshìhóngbǎoshí红宝石hónghóng
11 Dì’èr第二xíngshì绿bǎoshí宝石lánbǎoshí蓝宝石jīngāngshí
12 Dìsān第三xíngshìmǎnǎo玛瑙báimǎnǎo玛瑙jīng
13 Dìsì第四xíngshìshuǐcānghóngmǎnǎo玛瑙bìyù碧玉Zhèdōuxiāngzàijīncáozhōng
14 Zhèxie这些bǎoshí宝石dōushìànzheYǐsèliè以色列shí’èr十二érzi儿子demíngzi名字fǎngfú仿佛túshū图书shí’èr十二zhīpàidemíngzi名字
15 Zàixiōngpáishàngyòngjīngjīnníngchéngshéngzi绳子deliànzi链子
16 Yòuzuòliǎngjīncáoliǎngjīnhuánānzàixiōngpáideliǎngtóu
17 liǎngtiáoníngchéngdejīnliànzi链子chuānguò穿过xiōngpáiliǎngtóudehuán
18 Yòuliànzi链子deliǎngtóujiēzàiliǎngcáoshàngānzàideqiánmian前面jiāndàishàng
19 Zuòliǎngjīnhuánānzàixiōngpáideliǎngtóuzàidelǐmiàn里面debiānshàng
20 Yòuzuòliǎngjīnhuánānzàideqiánmian前面liǎngtiáojiāndàidexiàbiān下边āijìn挨近xiāngjiēzhīchǔzàideqiǎogōngzhīdedàizi带子yǐshàng以上
21 Yòngtiáolándàizi带子xiōngpáidehuándedehuánzhùshǐ使xiōngpáitiēzàideqiǎogōngzhīdedàizi带子shàngbùkě不可defèngshìzhàoYēhéhuá耶和华suǒfēnfù吩咐Móxī摩西de
22 Tāyòng他用zhīgōngzuò工作dedewàipáo外袍yánsè颜色quánshìlánde
23 Páoshàngliúlǐngkǒukǒudezhōuwéi周围zhīchūlǐngbiānláifǎngfú仿佛kǎidelǐngkǒumiǎnde免得pòliè破裂
24 Zàipáodebiānshàngyònglánsè蓝色zǐsè紫色zhūhóngsè红色xiàn线bìngniǎndezuòshíliu石榴
25 Yòuyòngjīngjīnzuòlíngdāng铃铛língdāng铃铛dīngzàipáozhōuwéi周围debiānshàngdeshíliu石榴zhōngjiān中间
26 Yīgè一个língdāng铃铛yīgè一个shíliu石榴yīgè一个língdāng铃铛yīgè一个shíliu石榴zàipáozhōuwéi周围debiānshàngyòngyǐ用以gòngzhí供职shìzhàoYēhéhuá耶和华suǒfēnfù吩咐Móxī摩西de
27 Tāyòng他用zhīchéngdewéiYàlún亚伦tāde他的érzi儿子zuònèipáo
28 Bìngyòngzuòguānmiǎn冠冕huáměideguǒtóujīn头巾yòngniǎndezuòkùzi裤子
29 Yòuyònglánsè蓝色zǐsè紫色zhūhóngsè红色xiàn线bìngniǎndexiùhuā绣花deshǒugōng手工zuòyāodài腰带shìzhàoYēhéhuá耶和华suǒfēnfù吩咐Móxī摩西de
30 Tāyòng他用jīngjīnzuòshèngguànshàngdepáizàishàngmian上面àntúshū图书zhīzheguīYēhéhuá耶和华wéishèng’。
31 Yòuyòngtiáolándàizi带子jiāngpáizàiguānmiǎn冠冕shàngshìzhàoYēhéhuá耶和华suǒfēnfù吩咐Móxī摩西de
32 Zhàngjiùshì就是huìyíqiè一切degōngjiùzhèyàng这样zuòwánleFánYēhéhuá耶和华suǒfēnfù吩咐Móxī摩西deYǐsèliè以色列réndōuzhàoyàng照样zuòle
33 Tāmen他们sòngdàoMóxī摩西nàli那里zhàngzhàngdeyíqiè一切qìjù器具jiùshì就是gōuzi钩子bǎnshuānzhùzi柱子dàimǎodezuò
34 Rǎnhónggōngyáng公羊degàihǎigǒu海狗degàizhēyǎn遮掩guìdemànzi幔子
35 guìguìdegāngbìngshīēnzuò
36 Zhuōzi桌子zhuōzi桌子deyíqiè一切qìjù器具bìngchénshè陈设bǐng
37 Jīngjīndedēngtáibǎilièdedēngzhǎndēngtáideyíqiè一切qìjù器具bìngdiǎndēngdeyóu
38 Jīntán金坛gāoyóuxīnxiāngdexiāngliào香料huìdeménlián
39 Tóngtántánshàngdetóngwǎngtándegāngbìngtándeyíqiè一切qìjù器具zhuópénpénzuò
40 Yuànzi院子dewéizhùzi柱子bìngdàimǎodezuòyuànzi院子deménliánshéngzi绳子juébìngzhànghuìzhōngyíqiè一切shǐyòng使用deqìjù器具
41 Jīnggōng精工zuòdelǐfú礼服jìsī祭司Yàlún亚伦bìngérzi儿子zàishèngsuǒyòngyǐ用以gòngjìsī祭司zhífēndeshèng
42 Zhèyíqiè一切gōngzuò工作dōushìYǐsèliè以色列rénzhàoYēhéhuá耶和华suǒfēnfù吩咐Móxī摩西zuòde
43 Yēhéhuá耶和华zěnyàng怎样fēnfù吩咐detāmen他们jiùzěnyàng怎样zuòleMóxī摩西kànjiàn看见yíqiè一切degōngdōuzuòchénglejiùgěitāmen他们zhùfú祝福

Top |  |  Next Chapter |  | Index |  | Home
Full online version here [with search engine, multilingual display and audio Bible]