Home |  | Audio |  | Index |  |  Verses

Mínshùjì民数记

Zhāng : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

1 Yǐsèliè以色列 rén chū Āijí埃及 de hòudì’èr第二 nián èryuè二月 chūyī初一 Yēhéhuá耶和华 zài 西 nǎi de kuàng huì zhōng xiǎo Móxī摩西 shuō
2 yào àn Yǐsèliè以色列 quánhuì全会 zhòng de jiā shìzōngzú宗族rénmíng人名 de shùmù数目jìsuàn计算 suǒyǒu所有 de nán dīng
3 Fán Yǐsèliè以色列 zhōngcóng èrshí二十 suì yǐwài以外néng chūqù出去 dǎzhàng打仗 de Yàlún亚伦 yào zhào tāmen他们 de jūnduì军队 shù diǎn
4 Měi zhī pài zhōng yǒu rén zuò běn zhī pài de chángbāngzhù帮助 nǐmen你们
5 Tāmen他们 de míngzi名字shǔ liú biàn便 deyǒu shì diū ěr de érzi儿子 xu
6 Shǔ 西 miǎn deyǒu shā dài de érzi儿子 shì miè
7 Shǔ Yóudà犹大 deyǒu de érzi儿子 Náshùn拿顺
8 Shǔ sàjiā萨迦 deyǒu de érzi儿子 tǎn
9 Shǔ 西 lún deyǒu lún de érzi儿子
10 Yuē zǐsūn子孙shǔ Yǐfǎlián以法莲 deyǒu de érzi儿子 shā Shǔ Mǎnáxī玛拿西 deyǒu xu de érzi儿子 jiā liè
11 Shǔ biàn便 mǐn deyǒu Jīduō基多 de érzi儿子 dàn
12 Shǔ dàn deyǒu shā dài de érzi儿子 xiè
13 Shǔ shè deyǒu é lán de érzi儿子 jié
14 Shǔ jiā de deyǒu diū ěr de érzi儿子
15 Shǔ deyǒu nán de érzi儿子
16 Zhè dōu shì cóng huì zhōng xuǎn shào de zuò běn zhī pài de shǒulǐng首领dōu shì Yǐsèliè以色列 jūn zhòngdì中的 tǒng lǐng
17 Yúshì于是Móxī摩西Yàlún亚伦 dài zhe zhèxie这些 àn míng zhǐdìng指定 de rén
18 Dāng èryuè二月 chūyī初一 zhāo quánhuì全会 zhòngHuì zhòng jiù zhào tāmen他们 de jiā shìzōngzú宗族rénmíng人名 de shùmù数目cóng èrshí二十 suì yǐwài以外 dedōu shù shuō zìjǐ自己 de jiāpǔ家谱
19 Yēhéhuá耶和华 zěnyàng怎样 fēnfù吩咐 Móxī摩西 jiù zěnyàng怎样 zài 西 nǎi de kuàng shù diǎn tāmen他们
20 Yǐsèliè以色列 de Zhǎngzǐ长子liú biàn便 zǐsūn子孙 de hòudài后代zhào zhe jiā shìzōngzú宗族rénmíng人名 de shùmù数目cóng èrshí二十 suì yǐwài以外fán néng chūqù出去 dǎzhàng打仗bèi shù de nán dīnggòngyǒu共有 wàn liù qiān wǔbǎi五百 míng
21
22 西 miǎn zǐsūn子孙 de hòudài后代zhào zhe jiā shìzōngzú宗族rénmíng人名 de shùmù数目cóng èrshí二十 suì yǐwài以外fán néng chūqù出去 dǎzhàng打仗bèi shù de nán dīnggòngyǒu共有 wǔwàn五万 jiǔ qiān sānbǎi三百 míng
23
24 Jiā de zǐsūn子孙 de hòudài后代zhào zhe jiā shìzōngzú宗族rénmíng人名 de shùmù数目cóng èrshí二十 suì yǐwài以外fán néng chūqù出去 dǎzhàng打仗bèi shù degòngyǒu共有 wàn qiān liù bǎi wǔshí五十 míng
25
26 Yóudà犹大 zǐsūn子孙 de hòudài后代zhào zhe jiā shìzōngzú宗族rénmíng人名 de shùmù数目cóng èrshí二十 suì yǐwài以外fán néng chūqù出去 dǎzhàng打仗bèi shù degòngyǒu共有 wàn sìqiān四千 liù bǎi míng
27
28 sàjiā萨迦 zǐsūn子孙 de hòudài后代zhào zhe jiā shìzōngzú宗族rénmíng人名 de shùmù数目cóng èrshí二十 suì yǐwài以外fán néng chūqù出去 dǎzhàng打仗bèi shù degòngyǒu共有 wǔwàn五万 sìqiān四千 bǎi míng
29
30 西 lún zǐsūn子孙 de hòudài后代zhào zhe jiā shìzōngzú宗族rénmíng人名 de shùmù数目cóng èrshí二十 suì yǐwài以外fán néng chūqù出去 dǎzhàng打仗bèi shù degòngyǒu共有 wǔwàn五万 qiān bǎi míng
31
32 Yuē zǐsūn子孙shǔ Yǐfǎlián以法莲 zǐsūn子孙 de hòudài后代zhào zhe jiā shìzōngzú宗族rénmíng人名 de shùmù数目cóng èrshí二十 suì yǐwài以外fán néng chūqù出去 dǎzhàng打仗bèi shù degòngyǒu共有 wàn líng wǔbǎi五百 míng
33
34 Mǎnáxī玛拿西 zǐsūn子孙 de hòudài后代zhào zhe jiā shìzōngzú宗族rénmíng人名 de shùmù数目cóng èrshí二十 suì yǐwài以外fán néng chūqù出去 dǎzhàng打仗bèi shù degòngyǒu共有 sānwàn三万 èr qiān èrbǎi二百 míng
35
36 Biàn便 mǐn zǐsūn子孙 de hòudài后代zhào zhe jiā shìzōngzú宗族rénmíng人名 de shùmù数目cóng èrshí二十 suì yǐwài以外fán néng chūqù出去 dǎzhàng打仗bèi shù degòngyǒu共有 sānwàn三万 qiān bǎi míng
37
38 Dàn zǐsūn子孙 de hòudài后代zhào zhe jiā shìzōngzú宗族rénmíng人名 de shùmù数目cóng èrshí二十 suì yǐwài以外fán néng chūqù出去 dǎzhàng打仗bèi shù degòngyǒu共有 liù wàn èr qiān bǎi míng
39
40 shè zǐsūn子孙 de hòudài后代zhào zhe jiā shìzōngzú宗族rénmíng人名 de shùmù数目cóng èrshí二十 suì yǐwài以外fán néng chūqù出去 dǎzhàng打仗bèi shù degòngyǒu共有 wànyī万一 qiān wǔbǎi五百 míng
41
42 zǐsūn子孙 de hòudài后代zhào zhe jiā shìzōngzú宗族rénmíng人名 de shùmù数目cóng èrshí二十 suì yǐwài以外fán néng chūqù出去 dǎzhàng打仗bèi shù degòngyǒu共有 wǔwàn五万 sān qiān bǎi míng
43
44 Zhèxie这些 jiùshì就是 bèi shù diǎn deshì Móxī摩西Yàlún亚伦 Yǐsèliè以色列 zhōng shí’èr十二 shǒulǐng首领 suǒ shù diǎn deZhè shí’èr十二 gèrén个人 zuò zōngzú宗族 de dàibiǎo代表
45 Zhèyàng这样 fán Yǐsèliè以色列 rén zhōng bèi shù dezhào zhe zōngzú宗族 cóng èrshí二十 suì yǐwài以外néng chūqù出去 dǎzhàng打仗bèi shù degòngyǒu共有 liùshí六十 wàn líng sān qiān wǔbǎi五百 wǔshí五十 míng
46
47 wèi rén què méiyǒu没有 àn zhe zhī pài shù zàiqízhōng在其中
48 Yīnwèi因为 Yēhéhuá耶和华 xiǎo Móxī摩西 shuō
49 Wéidú惟独 wèi zhī pài bùkě不可 shù diǎnyěbù也不 zài Yǐsèliè以色列 rén zhōngjì中计 suàn tāmen他们 de zǒngshù总数
50 Zhǐyào只要 pài wèi rén guǎn guì de zhàng qízhōng其中 de qìjù器具bìng shǔ zhàng deTāmen他们 yào táitái huò zuò bānyùn搬运zhàng qízhōng其中 de qìjù器具bìng yào bànlǐ办理 zhàng de shìzài zhàng de wéi ānyíng安营
51 Zhàng jiāng wǎng qián xíng deshíhòu的时候 wèi rén yào chāixiè拆卸Jiāng zhī deshíhòu的时候 wèi rén yào shùqi竖起Jìn qián lái de wài rén bèi zhì
52 Yǐsèliè以色列 rén zhī zhàng péngyào zhào tāmen他们 de jūnduì军队 guī běn yíng guī běn dào
53 Dàn wèi rén yào zài guì zhàng de wéi ānyíng安营miǎnde免得 fèn忿 lín dào Yǐsèliè以色列 huì zhòng wèi rén bìng yào jǐn shǒufǎ守法 guì de zhàng
54 Yǐsèliè以色列 rén jiù zhèyàng这样 xíngFán Yēhéhuá耶和华 suǒ fēnfù吩咐 Móxī摩西 detāmen他们 jiù zhàoyàng照样 xíng le

Top |  |  Next Chapter |  | Index |  | Home
Full online version here [with search engine, multilingual display and audio Bible]