Home |  | Audio |  | Index |  |  Verses

Shēnmìngjì申命记

Zhāng : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

1 Yǐxià以下 suǒ deshì Móxī摩西 zài Yuēdànhé约旦河 dōng de kuàng shū duìmiàn对面 de jiùshì就是 lántuó bān de zhōngjiān中间xiàng Yǐsèliè以色列 zhòngrén众人 suǒ shuō dehuà的话
2 Cóng liè shān jīngguò经过 西 ěr shāndào jiā yǒu shíyī十一 tiān de lùchéng路程
3 Chū Āijí埃及 dìsì第四 shínián十年shíyīyuè十一月 chūyī初一 Móxī摩西 zhào Yēhéhuá耶和华 jiè zhe suǒ fēnfù吩咐 Yǐsèliè以色列 rén dehuà的话dōu xiǎo tāmen他们
4 Nàshí那时 yǐjīng已经 shā le zhù shí běn de wáng 西 hóng zhù de lái de shān wáng è
5 Móxī摩西 zài Yuēdànhé约旦河 dōng de de jiǎng shuō
6 Yēhéhuá耶和华 wǒmen我们 de shén zài liè shān xiǎo wǒmen我们 shuōnǐmen你们 zài zhè shān shàng zhù de rìzi日子 gòu le
7 Yào xíng zhuǎn dào rén de shāndì山地 kàojìn靠近 zhè shāndì山地 de gèchù各处jiùshì就是 shāndì山地gāoyuán高原nán deyánhǎi沿海 yīdài一带 jiā nán rén de debìng nèn shān yòu dào
8 Rújīn如今 jiāng zhè de bǎi zài nǐmen你们 miànqián面前Nǐmen你们 yào jìnqù进去 de zhè dejiùshì就是 Yēhéhuá耶和华 xiàng nǐmen你们 liè Yàbó亚伯 hǎnYǐsǎ以撒Yǎgè雅各 shì yìngxǔ应许 cìgěi赐给 tāmen他们 tāmen他们 hòuyì后裔 wéi zhī de
9 Nàshí那时 duì nǐmen你们 shuōguǎnlǐ管理 nǐmen你们 de zhòng rèn dúzì独自 dàn dāng
10 Yēhéhuá耶和华 nǐmen你们 de shén shǐ使 nǐmen你们 duō qǐlai起来Kàn nǐmen你们 jīnrì今日 xiàng tiānshàng天上 de xīng nàyàng那样 duō
11 Wéi yuàn Yēhéhuá耶和华 nǐmen你们 liè de shén shǐ使 nǐmen你们 bǐrú比如 jīn gèngduō更多 qiān bèizhào suǒ yìngxǔ应许 nǐmen你们 dehuà的话 nǐmen你们
12 Dàn nǐmen你们 de máfan麻烦 guǎnlǐ管理 nǐmen你们 de zhòng rènbìng nǐmen你们 de zhēng sòng dúzì独自 rén zěn néng dàn dāng de ne
13 Nǐmen你们 yào àn zhe zhī pài xuǎnjǔ选举 yǒu zhìhuì智慧yǒu jiànshi见识wéi zhòngrén众人 suǒ rènshi认识 de tāmen他们 wéi nǐmen你们 de shǒulǐng首领
14 Nǐmen你们 huídá回答 shuōzhào suǒ shuō de xíng le wéi miào
15 biàn便 jiāng nǐmen你们 zhī pài de shǒulǐng首领yǒu zhìhuì智慧wéi zhòngrén众人 suǒ rènshi认识 dezhào nǐmen你们 de zhī pài tāmen他们 wéi guān chángqiān chángbǎi chángwǔshí五十 chángshí chángguǎnlǐ管理 nǐmen你们
16 Dāngshí当时 zhǔfù嘱咐 nǐmen你们 de shěnpàn审判 guān shuōnǐmen你们 tīng sòngwúlùn无论 shì dìxiōng弟兄 bǐcǐ彼此 zhēng sòngshì tóngjū同居 de wài rén zhēng sòngdōu yào àn gōng pànduàn判断
17 Shěnpàn审判 deshíhòu的时候bùkě不可 kàn rén de wàimào外貌Tīng sòng bùkě不可 fēn guì jiànbùkě不可 rényīnwèi因为 shěnpàn审判 shì shǔ shén deRuò yǒu nán duàn de ànjiàn案件kěyǐ可以 chéng dào zhèlǐ这里 jiù pànduàn判断
18 Nàshí那时jiāng nǐmen你们 suǒ dāng xíng de shì dōu fēnfù吩咐 nǐmen你们 le
19 Wǒmen我们 zhào zhe Yēhéhuá耶和华 wǒmen我们 shén suǒ fēnfù吩咐 de cóng liè shān xíngjīngguò经过 nǐmen你们 suǒ kànjiàn看见 ér kěpà可怕 de kuàng wǎng rén de shāndì山地 dàole到了 jiā
20 duì nǐmen你们 shuōnǐmen你们 yǐjīng已经 dàole到了 Yēhéhuá耶和华 wǒmen我们 shén suǒ cìgěi赐给 wǒmen我们 de rén zhī shāndì山地
21 Kàn Yēhéhuá耶和华 de shén jiāng de bǎi zài miànqián面前 yào zhào Yēhéhuá耶和华 liè de shén suǒ shuō de shàngqù上去 de de wéi Bùyào不要 yěbù也不 yào jīng huáng
22 Nǐmen你们 dōu jiùjìn就近 láishuō来说wǒmen我们 yào xiān dǎfa打发 rén wéi wǒmen我们 kuī tàn dejiāng wǒmen我们 shàngqù上去 gāi zǒu dào jìn chéngdōu huíbào回报 wǒmen我们
23 Zhè huà yǐwéi以为 měijiù cóng nǐmen你们 zhōngjiān中间 xuǎn le shí’èr十二 gèrén个人měi zhī pài rén
24 Yúshì于是 tāmen他们 qǐshēn起身 shàng shāndì山地 dào shí kuī tàn de
25 Tāmen他们 shǒulǐ手里 zhe de de guǒ xialai下来dào wǒmen我们 nàli那里huíbào回报 shuōYēhéhuá耶和华 wǒmen我们 de shén suǒ cìgěi赐给 wǒmen我们 de shì měi de
26 Nǐmen你们 què kěn shàngqù上去jìng wéibèi违背 le Yēhéhuá耶和华 nǐmen你们 shén de mìnglìng命令
27 Zài zhàng péng nèi yuànyán怨言 shuōYēhéhuá耶和华 yīnwèi因为 hèn wǒmen我们suǒyǐ所以 jiāng wǒmen我们 cóng Āijí埃及 de lǐng chūlai出来yào jiāo zài rénshǒu人手 zhōngchú miè wǒmen我们
28 Wǒmen我们 shàng nǎli哪里 newǒmen我们 de dìxiōng弟兄 shǐ使 wǒmen我们 de xīn xiāohuà消化shuō de de mín wǒmen我们 yòu yòu gāochéng yòu guǎngdà广大 yòu jiāngù坚固gāo de tiānbìngqiě并且 wǒmen我们 zài nàli那里 kànjiàn看见 de rén
29 jiù duì nǐmen你们 shuōbùyào不要 jīngkǒng惊恐yěbù也不 yào tāmen他们
30 Zài nǐmen你们 qiánmian前面 xíng de Yēhéhuá耶和华 nǐmen你们 de shén wéi nǐmen你们 zhēng zhànzhèngrú正如 zài Āijí埃及 kuàng zài nǐmen你们 yǎnqián眼前 suǒ xíng de yíyàng一样
31 Nǐmen你们 zài kuàng suǒ xíng de lùshang路上 céng jiàn Yēhéhuá耶和华 nǐmen你们 de shén fǔyǎng抚养 nǐmen你们rútóng如同 rén fǔyǎng抚养 érzi儿子 yìbān一般zhí děng nǐmen你们 láidào来到 zhè dìfang地方
32 Nǐmen你们 zài zhè shì shàng què xìn Yēhéhuá耶和华 nǐmen你们 de shén
33 zài lùshang路上zài nǐmen你们 qiánmian前面 xíngwéi nǐmen你们 zhǎo ānyíng安营 de dìfang地方Yèjiān夜间 zài huǒ zhù rìjiàn日间 zài yún zhù zhǐshì指示 nǐmen你们 suǒ dāng xíng de
34 Yēhéhuá耶和华 tīngjiàn听见 nǐmen你们 zhè huàjiù fānù发怒 shì shuō
35 Zhè ě shìdài世代 de rénlián yīgè一个 yěbù也不 de jiàn shì yìngxǔ应许 cìgěi赐给 nǐmen你们 liè de měi de
36 Wéi yǒu de érzi儿子 jiā bìděi必得 kànjiàn看见bìngqiě并且 yào jiāng suǒ guò de de cìgěi赐给 tāde他的 zǐsūn子孙yīnwèi因为 zhuānxīn专心 gēncóng跟从
37 Yēhéhuá耶和华 wéi de yuángù缘故 xiàng fānù发怒shuō bùdé不得 jìnrù进入 de
38 Cìhòu伺候 nèn de érzi儿子 yuē shū bìděi必得 jìnrù进入 de yào miǎnlì勉励 yīnwèi因为 yào shǐ使 Yǐsèliè以色列 rén chéngshòu承受 de wéi
39 Bìngqiě并且 nǐmen你们 de fùrén妇人 háizi孩子jiùshì就是 nǐmen你们 suǒ shuō bèi luè de jīnrì今日 bùzhī不知 shàn ě de érnǚ儿女 jìnrù进入 de yào jiāng de cìgěi赐给 tāmen他们tāmen他们 bìděi必得 wéi
40 Zhìyú至于 nǐmen你们yào zhuǎn huícóng hónghǎi红海 de wǎng kuàng
41 Nàshí那时nǐmen你们 huídá回答 shuōwǒmen我们 dézuì得罪 le Yēhéhuá耶和华qíngyuàn情愿 zhào Yēhéhuá耶和华 wǒmen我们 shén yíqiè一切 suǒ fēnfù吩咐 de shàngqù上去 zhēng zhànYúshì于是 nǐmen你们 rén dài zhe bīngqì兵器zhēng xiān shàng shāndì山地 le
42 Yēhéhuá耶和华 fēnfù吩咐 shuō duì tāmen他们 shuōbùyào不要 shàngqù上去yěbù也不 yào zhēng zhànYīn bùzài不在 nǐmen你们 zhōngjiān中间kǒngpà恐怕 nǐmen你们 bèi chóu shā bài le
43 jiù gàosu告诉 le nǐmen你们nǐmen你们 què tīngcóng听从jìng wéibèi违背 Yēhéhuá耶和华 de mìnglìng命令shànzì擅自 shàng shāndì山地 le
44 Zhù shāndì山地 de rén jiù chūlai出来 gōngjī攻击 nǐmen你们zhuīgǎn追赶 nǐmen你们 fēng yōng yìbān一般zài 西 ěr shā tuì退 nǐmen你们zhídào直到 ěr
45 Nǐmen你们 biàn便 huílai回来zài Yēhéhuá耶和华 miànqián面前 hàoYēhéhuá耶和华 què tīng nǐmen你们 de shēngyīn声音yěbù也不 xiàng nǐmen你们 cè’ěr侧耳
46 Yúshì于是 nǐmen你们 zài jiā zhù le xǔduō许多 rìzi日子

Top |  |  Next Chapter |  | Index |  | Home
Full online version here [with search engine, multilingual display and audio Bible]