Home |  | Audio |  | Index |  |  Verses

Yuē shū

Zhāng : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 Yēhéhuá耶和华 de púrén仆人 Móxī摩西 le yǐhòu以后Yēhéhuá耶和华 xiǎo Móxī摩西 de bāngshou帮手nèn de érzi儿子 yuē shū shuō
2 Wǒde我的 púrén仆人 Móxī摩西 leXiànzài现在 yào qǐlai起来 zhòng bǎixìng百姓 guò zhè Yuēdànhé约旦河wǎng suǒ yào cìgěi赐给 Yǐsèliè以色列 rén de de
3 Fán nǐmen你们 jiǎo zhǎng suǒ zhī de dōu zhào zhe suǒ yìngxǔ应许 Móxī摩西 dehuà的话 cìgěi赐给 nǐmen你们 le
4 Cóng kuàng zhè nènzhídào直到 rén de quán deYòu dào dàhǎi大海 rìluò日落 zhī chǔDōu yào zuò nǐmen你们 de jìngjiè境界
5 píng shēng de rìzi日子 rén néng zài miànqián面前 zhàn de zhù zěnyàng怎样 Móxī摩西 tóng zài zhàoyàng照样 tóng zài piē xià yěbù也不 diūqì丢弃
6 dāng gāngqiáng刚强 zhuàng dǎnYīnwèi因为 shǐ使 zhè bǎixìng百姓 chéngshòu承受 de wéi jiùshì就是 xiàng tāmen他们 liè shì yìngxǔ应许 cìgěi赐给 tāmen他们 de de
7 Zhǐyào只要 gāngqiáng刚强dàdà大大 zhuàng dǎnjǐn shǒu zūn xíng púrén仆人 Móxī摩西 suǒ fēnfù吩咐 de yíqiè一切 bùkě不可 piānlí偏离 zuǒyòu左右shǐ使 wúlùn无论 wǎng nǎli哪里 dōu kěyǐ可以 shùnlì顺利
8 Zhè shū bùkě不可 líkāi离开 de kǒuzǒng yào zhòuyè昼夜 sīxiǎng思想hǎo shǐ使 jǐn shǒu zūn xíng zhè shū shàng suǒ xiě de yíqiè一切 huàRúcǐ如此 de dàolù道路 jiù kěyǐ可以 hēng tōngfán shì shùnlì顺利
9 méiyǒu没有 fēnfù吩咐 ma dāng gāngqiáng刚强 zhuàng dǎnBùyào不要 yěbù也不 yào jīng huángYīnwèi因为 wúlùn无论 wǎng nǎli哪里 Yēhéhuá耶和华 de shén tóng zài
10 Yúshì于是yuē shū fēnfù吩咐 bǎixìng百姓 de guān cháng shuō
11 Nǐmen你们 yào zǒu biàn yíng zhōngfēnfù吩咐 bǎixìng百姓 shuōdāng yùbèi预备 shíwù食物Yīnwèi因为 sān zhīnèi之内 nǐmen你们 yào guò zhè Yuēdànhé约旦河jìnqù进去 de Yēhéhuá耶和华 nǐmen你们 shén nǐmen你们 wéi zhī de
12 Yuē shū duìliú对流 biànrén便人jiā de rén Mǎnáxī玛拿西 bàn zhī pài de rén shuō
13 Nǐmen你们 yào zhuī niàn Yēhéhuá耶和华 de púrén仆人 Móxī摩西 suǒ fēnfù吩咐 nǐmen你们 dehuà的话 shuōYēhéhuá耶和华 nǐmen你们 de shén shǐ使 nǐmen你们 de xiǎng píng’ān平安 bìjiāng必将 zhè de cìgěi赐给 nǐmen你们
14 Nǐmen你们 de qīzi妻子háizi孩子 shēngchù牲畜 dōu kěyǐ可以 liú zài Yuēdànhé约旦河 dōngMóxī摩西 suǒ gěi nǐmen你们 de deDàn nǐmen你们 zhōngjiān中间 yíqiè一切 dànéng大能 de yǒngshì勇士 dōu yào dài zhe bīngqì兵器 zài nǐmen你们 de dìxiōng弟兄 qiánmian前面 guòqu过去bāngzhù帮助 tāmen他们
15 Děngdào等到 Yēhéhuá耶和华 shǐ使 nǐmen你们 de dìxiōng弟兄 xiàng nǐmen你们 yíyàng一样 de xiǎng píng’ān平安bìngqiě并且 de zhe Yēhéhuá耶和华 nǐmen你们 shén suǒ tāmen他们 wéi zhī denàshí那时 cái kěyǐ可以 huí nǐmen你们 suǒdé所得 zhī dechéngshòu承受 wéi jiùshì就是 Yēhéhuá耶和华 de púrén仆人 Móxī摩西 zài Yuēdànhé约旦河 dōngxiàng rìchū日出 zhī de suǒ gěi nǐmen你们 de
16 Tāmen他们 huídá回答 yuē shū shuō suǒ fēnfù吩咐 wǒmen我们 xíng dewǒmen我们 dōu xíng suǒ chā qiǎn wǒmen我们 dewǒmen我们 dōu
17 Wǒmen我们 cóngqián从前 zài yíqiè一切 shì shàng zěnyàng怎样 tīngcóng听从 Móxī摩西xiànzài现在 zhàoyàng照样 tīngcóng听从 Wéi yuàn Yēhéhuá耶和华 de shén tóng zàixiàng Móxī摩西 tóng zài yíyàng一样
18 Wúlùn无论 shénme什么 rén wéibèi违背 de mìnglìng命令 tīngcóng听从 suǒ fēnfù吩咐 tāde他的 yíqiè一切 huàjiù zhì zhǐyào只要 gāngqiáng刚强 zhuàng dǎn

Top |  |  Next Chapter |  | Index |  | Home
Full online version here [with search engine, multilingual display and audio Bible]