Home |  | Audio |  | Index |  |  Verses

Zhāng : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Bōsī波斯 wáng liè yuán niánYēhéhuá耶和华 wéi yào yīng yàn jiè Yēlìmǐ耶利米 kǒu suǒ shuō dehuà的话jiù jīdòng激动 Bōsī波斯 wáng liè de xīnshǐ使 xià zhào tōnggào通告 quánguó全国shuō
2 Bōsī波斯 wáng liè rúcǐ如此 shuōYēhéhuá耶和华 tiānshàng天上 de shén jiāng tiānxià天下 wàn guó cìgěi赐给 Yòu zhǔfù嘱咐 zài Yóudà犹大 de lěngwéi jiànzào建造 diàn殿
3 Zài nǐmen你们 zhōngjiān中间 fán zuò zǐmín子民 dekěyǐ可以 Shàngyóu上犹 de lěngzài lěng chóngjiàn重建 Yēhéhuá耶和华 Yǐsèliè以色列 shén de diàn殿zhǐyǒu只有 shì shén)。 Yuàn shén zhè rén tóng zài
4 Fán shèngxià剩下 de rénwúlùn无论 héchǔ何处 de de rén yào yòng jīn yíncáiwù财物shēngchù牲畜 bāngzhù帮助 lìngwài另外 yào wéi lěng shén de diàn殿 gānxīn甘心 xiàn shàng lǐwù礼物
5 Yúshì于是Yóudàhé犹大和 biàn便 mǐn de chángjìsī祭司 wèi rénjiùshì就是 yíqiè一切 bèi shén jīdòng激动 xīn de réndōu qǐlai起来 yào shàng lěng jiànzào建造 Yēhéhuá耶和华 de diàn殿
6 Tāmen他们 wéi de rén jiù yín jīn cáiwù财物shēngchù牲畜zhēn bǎo bāngzhù帮助 tāmen他们yuán wén zuò jiāngù坚固 tāmen他们 de shǒu), lìngwài另外 háiyǒu还有 gānxīn甘心 xiàn de lǐwù礼物
7 liè wáng jiāng Yēhéhuá耶和华 diàn殿 de mǐn chūlai出来zhè mǐn shì cóng lěng luè láifàngzài放在 zìjǐ自己 shén zhī miào zhòngdì中的
8 Bōsī波斯 wáng liè pài guān jiāng zhè mǐn chūlai出来àn shù jiāogěi交给 Yóudà犹大 de shǒulǐng首领 shè
9 mǐn de shùmù数目 zàixiàmiàn在下面Jīn pán sānshí三十 yín pán yīqiān一千 dāo èrshí二十 jiǔ
10 Jīn wǎn sānshí三十 yín wǎn zhī de bǎi shí bié yàng de mǐn yīqiān一千 jiàn
11 Jīn yín mǐn gòngyǒu共有 qiān bǎi jiànBèi de rén cóng Bābǐlún巴比伦 shàng lěng deshíhòu的时候shè jiāng zhè yíqiè一切 dōu dài shànglái上来

Top |  |  Next Chapter |  | Index |  | Home
Full online version here [with search engine, multilingual display and audio Bible]