Home |  | Audio |  | Index |  |  Verses

Shīpiān诗篇

Zhāng : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

1 cóng ě rén de jìmóu计谋 zhàn zuìrén罪人 de dàolù道路 zuò xiè màn rén de zuòwèi座位
2 Wéi xǐ’ài喜爱 Yēhéhuá耶和华 de zhòuyè昼夜 sīxiǎng思想zhè rén biàn便 wéi yǒu
3 yào xiàng shù zāi zài shuǐ pángànshí按时 hòu jiéguǒ结果 yèzi叶子 yěbù也不 gānFán suǒ zuò dejìn dōu shùnlì顺利
4 Ě rén bìngbù并不 shì zhèyàng这样nǎi xiàng kāng bèi fēng chuī sǎn
5 Yīncǐ因此 dāng shěnpàn审判 deshíhòu的时候ě rén zhàn búzhù不住zuìrén罪人 zài rén de huì zhōng shì rúcǐ如此
6 Yīnwèi因为 Yēhéhuá耶和华 zhīdao知道 rén de dàolù道路Ě rén de dàolù道路què mièwáng灭亡

Top |  |  Next Chapter |  | Index |  | Home
Full online version here [with search engine, multilingual display and audio Bible]