Home |  | Audio |  | Index |  |  Verses

Shīpiān诗篇

Zhāng : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

1 Chēngxièshī。)tiānxià天下dāngxiàngYēhéhuá耶和华huānhū欢呼
2 Nǐmen你们dānglèyì乐意shìfèngYēhéhuá耶和华Dāngláixiànggēchàng歌唱
3 Nǐmen你们dāngxiǎode晓得Yēhéhuá耶和华shìshénWǒmen我们shìzàodeshìshǔtāde他的Wǒmen我们shìtāde他的mínshìcǎochǎngdeyáng
4 Dāngchēngxièjìnrù进入tāde他的méndāngzànměi赞美jìnrù进入tāde他的yuànDānggǎnxiè感谢chēngsòngtāde他的míng
5 Yīnwèi因为Yēhéhuá耶和华běnwéishàntāde他的cí’ài慈爱cúndàoyǒngyuǎn永远tāde他的xìnshízhídào直到Wàndài万代

Top |  |  Next Chapter |  | Index |  | Home
Full online version here [with search engine, multilingual display and audio Bible]