Home |  | Audio |  | Index |  |  Verses

Shīpiān诗篇

Zhāng : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

1 Dàwèi大卫deshījiāolíngcháng。)shìtóukàoYēhéhuá耶和华Nǐmen你们zěnme怎么duìshuōdāngxiàngniǎofēiwǎngdeshān
2 Kàněrénwāngōngjiànzàixiánshàngyàozàiànzhōng暗中shèxīnlǐ心里zhèngzhí正直derén
3 Gēnruòhuǐhuài毁坏rénháinéngzuòshénme什么ne
4 Yēhéhuá耶和华zàitāde他的shèngdiàn圣殿Yēhéhuá耶和华debǎozuò宝座zàitiānshàng天上Tāde他的huìyǎnchákàn察看shìrén世人
5 Yēhéhuá耶和华shìyàn试验rénWéiyǒuěrénxǐ’ài喜爱qiángbào强暴derénxīnlǐ心里hèně
6 yàoxiàngěrénwǎngluóYǒulièhuǒ烈火liúhuáng硫磺fēngzuòtāmen他们bēizhòngdì中的fēn
7 Yīnwèi因为Yēhéhuá耶和华shìgōngdexǐ’ài喜爱gōngZhèngzhí正直rénbìděi必得jiàntāde他的miàn

Top |  |  Next Chapter |  | Index |  | Home
Full online version here [with search engine, multilingual display and audio Bible]