Home |  | Audio |  | Index |  |  Verses

Shīpiān诗篇

Zhāng : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

1 Nǐmen你们yàozànměi赞美Yēhéhuá耶和华Yēhéhuá耶和华depúrén仆人nǐmen你们yàozànměi赞美zànměi赞美Yēhéhuá耶和华demíng
2 Yēhéhuá耶和华demíngshìyīngdāng应当chēngsòngdecóngjīnshízhídào直到yǒngyuǎn永远
3 Cóngrìchū日出zhīdedàorìluò日落zhīchǔYēhéhuá耶和华demíngshìyīngdāng应当zànměi赞美de
4 Yēhéhuá耶和华chāowànmínzhīshàng之上Tāde他的róngyào荣耀gāoguòzhūtiān
5 ShéixiàngYēhéhuá耶和华wǒmen我们deshénnezuòzàizhìgāo至高zhīchǔ
6 Zìjǐ自己qiānbēiguānkàn观看tiānshàng天上dìxià地下deshì
7 cónghuīchén灰尘táipínhánréncóngfènduīzhōngtíbá提拔qióngrén
8 Shǐ使tāmen他们wángzǐ王子tóngzuòjiùshì就是běnguó本国dewángzǐ王子tóngzuò
9 shǐ使bùnéng不能shēngyù生育defùrén妇人ānjiāzhōngwéiduōdeyuèNǐmen你们yàozànměi赞美Yēhéhuá耶和华

Top |  |  Next Chapter |  | Index |  | Home
Full online version here [with search engine, multilingual display and audio Bible]