Home |  | Audio |  | Index |  |  Verses

Shīpiān诗篇

Zhāng : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

1 Yēhéhuá耶和华aróngyào荣耀bùyào不要guīwǒmen我们bùyào不要guīwǒmen我们Yàoyīndecí’ài慈爱chéngshí诚实guīzàidemíngxià
2 Wèihé为何róngwàibāngrén外邦人shuōtāmen他们deshénzàinǎli哪里ne
3 Rán’ér然而wǒmen我们deshénzàitiānshàng天上Dōusuízìjǐ自己dezhǐxíngshì
4 Tāmen他们deǒuxiàng偶像shìjīndeyíndeshìrénshǒu人手suǒzàode
5 Yǒukǒuquèbùnéng不能yányǒuyǎnquèbùnéng不能kàn
6 Yǒuěrquèbùnéng不能tīngYǒuquèbùnéng不能wén
7 Yǒushǒuquèbùnéng不能Yǒujiǎoquèbùnéng不能zǒuYǒuhóulóng喉咙yěbù也不néngchūshēng
8 Zàotāde他的yàoyíyàng一样Fánkàotāde他的yàorúcǐ如此
9 Yǐsèliè以色列ayàoyǐkào倚靠Yēhéhuá耶和华shìdebāngzhù帮助dedùnpái盾牌
10 Yàlún亚伦jiāanǐmen你们yàoyǐkào倚靠Yēhéhuá耶和华shìnǐmen你们debāngzhù帮助nǐmen你们dedùnpái盾牌
11 Nǐmen你们jìngwèi敬畏Yēhéhuá耶和华deyàoyǐkào倚靠Yēhéhuá耶和华shìnǐmen你们debāngzhù帮助nǐmen你们dedùnpái盾牌
12 Yēhéhuá耶和华xiànglái向来juànniànwǒmen我们háiyàogěiwǒmen我们yàogěiyǐ给以lièdejiāgěiYàlún亚伦dejiā
13 Fánjìngwèi敬畏Yēhéhuá耶和华dewúlùn无论dàxiǎo大小zhǔgěi
14 YuànYēhéhuá耶和华jiàonǐmen你们nǐmen你们dezǐsūn子孙jiànjiāzēng
15 Nǐmen你们ménglezàotiāndì天地zhīYēhéhuá耶和华de
16 TiānshìYēhéhuá耶和华detiānDequègěileshìrén世人
17 rénbùnéng不能zànměi赞美Yēhéhuá耶和华Xiàdàojìjìng寂静zhòngdì中的dōubùnéng不能
18 Dànwǒmen我们yàochēngsòngYēhéhuá耶和华cóngjīnshízhídào直到yǒngyuǎn永远Nǐmen你们yàozànměi赞美Yēhéhuá耶和华

Top |  |  Next Chapter |  | Index |  | Home
Full online version here [with search engine, multilingual display and audio Bible]