Home |  | Audio |  | Index |  |  Verses

Shīpiān诗篇

Zhāng : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

1 Shàngxíngzhīshī。)DāngYēhéhuá耶和华jiāngnàxiē那些bèidedàihuíXī’ān锡安deshíhòu的时候wǒmen我们hǎoxiàng好像zuòmèng做梦derén
2 Wǒmen我们mǎnkǒuxiàomǎnshéhuānhū欢呼deshíhòu的时候wàibāngzhōngjiùyǒurén有人shuōYēhéhuá耶和华wéitāmen他们xíngledàshì大事
3 Yēhéhuá耶和华guǒrán果然wéiwǒmen我们xíngledàshì大事wǒmen我们jiùhuānxǐ欢喜
4 Yēhéhuá耶和华aqiúshǐ使wǒmen我们bèiderénguīhuíhǎoxiàng好像nándedeshuǐliú
5 Liúlèi流泪zhǒngdehuānhū欢呼shōugē收割
6 dàizhǒngliúlèi流泪chūqù出去debìyào必要huānhuānlè欢乐yuèdìdài地带kǔnhuílai回来

Top |  |  Next Chapter |  | Index |  | Home
Full online version here [with search engine, multilingual display and audio Bible]