Home |  | Audio |  | Index |  |  Verses

Shīpiān诗篇

Zhāng : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

1 Shàngxíngzhīshī。)Yēhéhuá耶和华acóngshēnchù深处xiàngqiúgào
2 Zhǔaqiútīngwǒde我的shēngyīn声音Yuàncè’ěr侧耳tīngkěnqiú恳求deshēngyīn声音
3 ZhǔYēhéhuá耶和华aruòjiūcházuìnièshéinéngzhàndezhùne
4 Dànzàiyǒushèmiǎn赦免zhīēnyàojiàorénjìngwèi敬畏
5 děnghòu等候Yēhéhuá耶和华wǒde我的xīnděnghòu等候yǎngwàngtāde他的huà
6 Wǒde我的xīnděnghòu等候zhǔshèngshǒuyè守夜deděnghòu等候tiānliàng天亮shèngshǒuyè守夜deděnghòu等候tiānliàng天亮
7 Yǐsèliè以色列adāngyǎngwàngYēhéhuá耶和华Yīnyǒucí’ài慈爱yǒufēngchéngdejiù’ēn救恩
8 jiùshúYǐsèliè以色列tuōlí脱离yíqiè一切dezuìniè

Top |  |  Next Chapter |  | Index |  | Home
Full online version here [with search engine, multilingual display and audio Bible]