Home |  | Audio |  | Index |  |  Verses

Shīpiān诗篇

Zhāng : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

1 Shàngxíngzhīshī。)Yēhéhuá耶和华depúrén仆人yèjiān夜间zhànzàiYēhéhuá耶和华diàn殿zhòngdì中的nǐmen你们dāngchēngsòngYēhéhuá耶和华
2 Nǐmen你们dāngxiàngshèngsuǒshǒuchēngsòngYēhéhuá耶和华
3 Yuànzàotiāndì天地deYēhéhuá耶和华cóngXī’ān锡安gěinǐmen你们

Top |  |  Next Chapter |  | Index |  | Home
Full online version here [with search engine, multilingual display and audio Bible]