Home |  | Audio |  | Index |  |  Verses

Shīpiān诗篇

Zhāng : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

1 Dàwèi大卫deshī。)Yēhéhuá耶和华aqiútīngwǒde我的dǎogào祷告liúxīn留心tīngwǒde我的kěnqiú恳求píngdexìnshígōngyīngyǔn
2 Qiúbùyào不要shěnwèn审问púrén仆人Yīnwèi因为zàimiànqián面前fánhuózhe活着derénméiyǒu没有yīgè一个shìde
3 Yuánlái原来chóubīpò逼迫jiāngdǎdǎo打倒zàideshǐ使zhùzàiyōu’àn幽暗zhīchǔxiànglejiǔderényíyàng一样
4 Suǒyǐ所以wǒde我的língzàilǐmiàn里面hūnWǒde我的xīnzàilǐmiàn里面qīcǎn凄惨
5 zhuīxiǎngshízhīsīxiǎng思想deyíqiè一切zuòwéi作为niànshǒudegōngzuò工作
6 xiàngshǒuWǒde我的xīnxiǎnggānhàn干旱zhīdepànyíyàng一样。(
7 Yēhéhuá耶和华aqiúyīngyǔnxīnshénhàojìnBùyào不要xiàngyǎnmiànmiǎnde免得xiàngnàxiē那些xiàkēngderényíyàng一样
8 Qiúshǐ使qīngchén清晨detīngcí’ài慈爱zhīyányīnyǐkào倚靠Qiúshǐ使zhīdao知道dāngxíngdeyīnwǒde我的xīnyǎngwàng
9 Yēhéhuá耶和华aqiújiùtuōlí脱离wǒde我的chóuwǎngnàli那里cángshēn藏身
10 Qiúzhǐjiàozūnxíngdezhǐyì旨意yīnshìwǒde我的shéndelíngběnwéishànQiúyǐndàopíngtǎn平坦zhīde
11 Yēhéhuá耶和华aqiúwéidemíngjiāngjiùhuóPíngdegōngjiāngcónghuànnàn患难zhōnglǐngchūlai出来
12 Píngdecí’ài慈爱jiǎnchúwǒde我的chóumièjué灭绝yíqiè一切dàiwǒde我的rényīnshìdepúrén仆人

Top |  |  Next Chapter |  | Index |  | Home
Full online version here [with search engine, multilingual display and audio Bible]