Home |  | Audio |  | Index |  |  Verses

Shīpiān诗篇

Zhāng : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

1 Nǐmen你们yàozànměi赞美Yēhéhuá耶和华zàishéndeshèngsuǒzànměi赞美zàixiǎnnénglì能力deqióngcāngzànměi赞美
2 Yàoyīndànéng大能dezuòwéi作为zànměi赞美ànzheměidezànměi赞美
3 Yàoyòngjiǎoshēngzànměi赞美tánqín弹琴zànměi赞美
4 tiàowǔ跳舞zànměi赞美yòngxiándeyuèqì乐器xiāodeshēngyīn声音zànměi赞美
5 Yòngxiǎngdezànměi赞美yònggāoshēng高声dezànměi赞美
6 Fányǒuqìxī气息dedōuyàozànměi赞美Yēhéhuá耶和华Nǐmen你们yàozànměi赞美Yēhéhuá耶和华

Top |  |  Next Chapter |  | Index |  | Home
Full online version here [with search engine, multilingual display and audio Bible]