Home |  | Audio |  | Index |  |  Verses

Shīpiān诗篇

Zhāng : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

1 Dàwèi大卫táobì逃避érzi儿子yāshālóng押沙龙deshíhòu的时候zuòdeshī。)Yēhéhuá耶和华awǒde我的dírén敌人jiāzēngYǒuxǔduō许多rénqǐlai起来gōngjī攻击
2 Yǒuxǔduō许多rényìlùn议论shuōdezheshéndebāngzhù帮助。(
3 DànYēhéhuá耶和华shìwéidedùnpái盾牌Shìwǒde我的róngyào荣耀yòushìjiàotáiqǐ抬起tóuláide
4 yòngwǒde我的shēngyīn声音qiúgàoYēhéhuá耶和华jiùcóngtāde他的shèngshānshàngyīngyǔn。(
5 tǎngxiàshuìjiào睡觉xǐngzheYēhéhuá耶和华dōubǎoyòu保佑
6 Suīyǒuchéngwàndebǎixìng百姓láizhōuwéi周围gōngjī攻击yěbù也不
7 Yēhéhuá耶和华aqiúqǐlai起来Wǒde我的shénaqiújiùYīnwèi因为leyíqiè一切chóudesāiqiāosuìleěréndeyáchǐ牙齿
8 Jiù’ēn救恩shǔYēhéhuá耶和华Yuàngěidebǎixìng百姓。(

Top |  | Next Chapter |  | Index |  | Home
Full online version here [with search engine, multilingual display and audio Bible]