Home |  | Audio |  | Index |  |  Verses

Shīpiān诗篇

Zhāng : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

1 Dàwèi大卫zàimiànqián面前zhuāngfēngbèigǎnchūqù出去jiùzuòzhèshī。)yàoshíshí时时chēngsòngYēhéhuá耶和华Zànměi赞美tāde他的huàchángzàikǒuzhōng
2 Wǒde我的xīnyīnYēhéhuá耶和华kuāyào夸耀Qiānbēiréntīngjiàn听见jiùyàoyuè
3 Nǐmen你们dāngchēngYēhéhuá耶和华wéiyītóng一同gāotāde他的míng
4 céngxúnqiú寻求Yēhéhuá耶和华jiùyīngyǔnjiùtuōlí脱离leyíqiè一切dekǒngjù恐惧
5 Fányǎngwàngtāde他的biàn便yǒuguāngróng光荣Tāmen他们deliǎnméngxiū
6 zhèkùnkǔ困苦rénqiúYēhéhuá耶和华biàn便chuítīngjiùtuōlí脱离yíqiè一切huànnàn患难
7 Yēhéhuá耶和华deshǐzhě使者zàijìngwèi敬畏tāde他的rénwéiānyíng安营dājiù搭救tāmen他们
8 Nǐmen你们yàochángchángzhǔēndezīwèi滋味biàn便zhīdao知道shìměishànTóukàotāde他的rényǒule
9 Yēhéhuá耶和华deshèngmínnǐmen你们dāngjìngwèi敬畏yīnjìngwèi敬畏tāde他的suǒquē
10 Shàozhuàngshīzi狮子háiquēshírěnè饿Dànxúnqiú寻求Yēhéhuá耶和华deShénme什么hǎochu好处dōuquē
11 Zhòngdìzǐ弟子anǐmen你们dāngláitīngwǒde我的huàyàojiāngjìngwèi敬畏Yēhéhuá耶和华dedàojiào道教xùnnǐmen你们
12 Yǒuhérén何人hǎocúnhuóàimù爱慕chángshòu长寿dexiǎngměi
13 Jiùyàojìnzhǐ禁止shétóu舌头chūěyánzuǐchún嘴唇shuōguǐzhàdehuà的话
14 Yàoèxíng恶行shànxúnqiú寻求hémù和睦yīxīn一心zhuīgǎn追赶
15 Yēhéhuá耶和华deyǎnkàngù看顾réntāde他的ěrduo耳朵tīngtāmen他们deqiú
16 Yēhéhuá耶和华xiàngxíngěderénbiànliǎn变脸yàocóngshìshàngchúmiètāmen他们demínghào名号
17 rénqiúYēhéhuá耶和华tīngjiàn听见lebiàn便jiùtāmen他们tuōlí脱离yíqiè一切huànnàn患难
18 Yēhéhuá耶和华kàojìn靠近shāngxīn伤心derénzhěngjiù拯救língxìng灵性tònghuǐderén
19 rénduōyǒukǔnàn苦难DànYēhéhuá耶和华jiùtuōlí脱离zhèyíqiè一切
20 Yòubǎoquán保全yīshēn一身degútou骨头liángēnyěbù也不zhéduàn折断
21 ĚhàiěrénHèněréndebèidìngzuì定罪
22 Yēhéhuá耶和华jiùshúpúrén仆人delínghún灵魂Fántóukàotāde他的zhìdìngzuì定罪

Top |  |  Next Chapter |  | Index |  | Home
Full online version here [with search engine, multilingual display and audio Bible]