Home |  | Audio |  | Index |  |  Verses

Shīpiān诗篇

Zhāng : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

1 Dàwèi大卫deshījiāolíngcháng。)Juàngù眷顾pínqióng贫穷deyǒulezāonánderìzi日子Yēhéhuá耶和华dājiù搭救
2 Yēhéhuá耶和华bǎoquán保全shǐ使cúnhuózàidìshang地上xiǎngfú享福Qiúbùyào不要jiāogěi交给chóusuìsuǒyuàn
3 bìngzhòngzàiYēhéhuá耶和华fúchí扶持zàibìngzhōnggěichuáng
4 céngshuōYēhéhuá耶和华aqiúliányīzhì医治Yīnwèi因为dézuì得罪le
5 Wǒde我的chóuyòngěyányìlùn议论shuōshítāde他的míngcáimièwáng灭亡ne
6 láikàn来看jiùshuōjiǎhuàxīncúnjiānězǒudàowàibian外边cáishuōchū说出lái
7 Yíqiè一切hènwǒde我的dōujiāotóujiēěrdeyìlùn议论Tāmen他们shèjì设计yàohài
8 Tāmen他们shuōyǒuguàibìngtiēzàishēnshàngtǎngbùnéng不能zàiqǐlai起来
9 Liánzhījǐ知己depéngyou朋友suǒyǐkào倚靠chīguòfàndeyòngjiǎo
10 Yēhéhuá耶和华aqiúliánshǐ使qǐlai起来hǎobàofù报复tāmen他们
11 Yīnwǒde我的chóubùdé不得xiàngkuāshèngcóngcǐ从此biàn便zhīdao知道xǐ’ài喜爱
12 yīnchúnzhèng纯正jiùfúchí扶持shǐ使yǒngyuǎn永远zhànzàidemiànqián面前
13 Yēhéhuá耶和华Yǐsèliè以色列deshénshìyīngdāng应当chēngsòngdecónggènzhídào直到yǒngyuǎn永远Āmén阿们āmén阿们

Top |  |  Next Chapter |  | Index |  | Home
Full online version here [with search engine, multilingual display and audio Bible]