Home |  | Audio |  | Index |  |  Verses

Shīpiān诗篇

Zhāng : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

1 Dàwèi大卫deniànshījiāolíngcháng。)Shénaqiúkuàikuàidājiù搭救Yēhéhuá耶和华aqiúbāngzhù帮助
2 Yuànnàxiē那些xúnsuǒmìngdebàokuì抱愧méngxiūYuànnàxiē那些xǐyuè喜悦zāohàidetuì退hòushòu
3 Yuànnàxiē那些duìshuōaadeyīnxiūkuì羞愧tuì退hòu
4 Yuànyíqiè一切xúnqiú寻求deyīngāoxìng高兴huānxǐ欢喜Yuànnàxiē那些xǐ’ài喜爱jiù’ēn救恩dechángshuōdāngzūnshénwéi
5 Dànshìkùnkǔ困苦qióngdeShénaqiúdàozhèlǐ这里láishìbāngzhù帮助wǒde我的dājiù搭救wǒde我的Yēhéhuá耶和华aqiúbùyào不要dānyán

Top |  |  Next Chapter |  | Index |  | Home
Full online version here [with search engine, multilingual display and audio Bible]