Home |  | Audio |  | Index |  |  Verses

Shīpiān诗篇

Zhāng : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

1 deshīgē诗歌jiāolíngchángyòngxiándeyuèqì乐器。)ZàiYóudà犹大shénwéirénsuǒrènshi认识ZàiYǐsèliè以色列tāde他的míngwèi名为
2 Zàilěngyǒutāde他的zhàngzàiXī’ān锡安yǒutāde他的jūsuǒ居所
3 zàinàli那里zhéduàn折断gōngshàngdehuǒjiàn火箭bìngdùnpái盾牌dāojiànzhēngzhàndebīngqì兵器。(
4 cóngyǒushízhīshānérláiyǒuguānghuáróngměi
5 Xīnzhōng心中yǒnggǎn勇敢deréndōubèiqiǎngduó抢夺Tāmen他们shuìlechángjiàoMéiyǒu没有yīgè一个yīngxióng英雄néngcuòshǒu
6 Yǎgè雅各deshénadechìzé斥责zuòchēdeqímǎ骑马dedōuchénshuìle
7 Wéidú惟独shìwèideshéinéngzàimiànqián面前zhàndezhùne
8 cóngtiānshàng天上shǐ使réntīngpànduàn判断Shénqǐlai起来shīxíng施行shěnpàn审判yàojiùdìshang地上yíqiè一切qiānbēiderénNàshí那时dejiùérjìngmò静默。(
9
10 Réndefèn忿yàochéngquánderóngměiRéndeyàojìnzhǐ禁止
11 Nǐmen你们yuàndāngxiàngYēhéhuá耶和华nǐmen你们deshénháiyuànZàimiànderéndōudānggòngwù贡物xiàngěiwèidezhǔ
12 yàocuòzhé挫折wángzǐ王子dejiāoqi骄气xiàngdìshang地上dejūnwángxiǎnwēiwèi

Top |  |  Next Chapter |  | Index |  | Home
Full online version here [with search engine, multilingual display and audio Bible]