Home |  | Audio |  | Index |  |  Verses

Shīpiān诗篇

Zhāng : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

1 Nǐmen你们yàoxiàngYēhéhuá耶和华chàngxīnQuándedōuyàoxiàngYēhéhuá耶和华gēchàng歌唱
2 YàoxiàngYēhéhuá耶和华gēchàng歌唱chēngsòngtāde他的míngtiāntiān天天chuányángtāde他的jiù’ēn救恩
3 Zàilièbāngzhōngshùshuōtāde他的róngyào荣耀zàiwànmínzhōngshùshuōtāde他的qíshì奇事
4 YīnYēhéhuá耶和华wéidāngshòujídà极大dezànměi赞美zàiwànshénzhīshàng之上dāngshòujìngwèi敬畏
5 WàibāngdeshéndōushǔWéidú惟独Yēhéhuá耶和华chuàngzào创造zhūtiān
6 Yǒuzūnróngwēiyán威严zàimiànqián面前Yǒunénglì有能力huáměizàishèngsuǒ
7 Mínzhòngdì中的wànanǐmen你们yàojiāngróngyào荣耀nénglì能力guīgěiYēhéhuá耶和华dōuguīgěiYēhéhuá耶和华
8 YàojiāngYēhéhuá耶和华demíngsuǒdāngdederóngyào荣耀guīgěigòngláijìnrù进入tāde他的yuàn
9 Dāngshèngjiédezhuāngshìdehuòzuòwéi作为),jìngbàiYēhéhuá耶和华Quándeyàozàimiànqián面前zhàndǒu
10 RénzàilièbāngzhōngyàoshuōYēhéhuá耶和华zuòwángshìjiè世界jiùjiāndìng坚定bùdé不得dòngyáo动摇yàoàngōngzhèng公正shěnpàn审判zhòngmín
11 Yuàntiānhuānxǐ欢喜yuàndekuàilè快乐Yuànhǎiqízhōng其中suǒchōngmǎn充满depéngpài
12 Yuàntiánqízhōng其中suǒyǒu所有dedōuhuānlè欢乐Nàshí那时línzhòngdì中的shùmù树木dōuyàozàiYēhéhuá耶和华miànqián面前huānhū欢呼
13 Yīnwèi因为láileláiyàoshěnpàn审判quándeyàoàngōngshěnpàn审判shìjiè世界àntāde他的xìnshíshěnpàn审判wànmín

Top |  |  Next Chapter |  | Index |  | Home
Full online version here [with search engine, multilingual display and audio Bible]