Home |  | Audio |  | Index |  |  Verses

Shīpiān诗篇

Zhāng : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

1 Yīpiān一篇shī。)Nǐmen你们yàoxiàngYēhéhuá耶和华chàngxīnYīnwèi因为xíngguòqímiào奇妙deshìTāde他的yòushǒu右手shèngshīxíng施行jiù’ēn救恩
2 Yēhéhuá耶和华fāmíng发明letāde他的jiù’ēn救恩zàilièbāngrényǎnqián眼前xiǎnchūgōng
3 niànxiàngYǐsèliè以色列jiāsuǒdecí’ài慈爱suǒpíngdexìnshíDededōukànjiàn看见wǒmen我们shéndejiù’ēn救恩
4 QuándedōuyàoxiàngYēhéhuá耶和华huānlè欢乐Yàofāqǐ发起dàshēng大声huānhū欢呼gēsòng歌颂
5 Yàoyòngqíngēsòng歌颂Yēhéhuá耶和华yòngqínshīgē诗歌deshēngyīn声音gēsòng歌颂
6 YònghàojiǎoshēngzàijūnwángYēhéhuá耶和华miànqián面前huānhū欢呼
7 Yuànhǎiqízhōng其中suǒchōngmǎn充满depéngpàiShìjiè世界zhùzàiqíjiān其间deyàofāshēng发声
8 Yuàndàshuǐ大水pāishǒu拍手YuànzhūshānzàiYēhéhuá耶和华miànqián面前yītóng一同huānhū欢呼
9 Yīnwèi因为láiyàoshěnpàn审判biàndì遍地yàoàngōngshěnpàn审判shìjiè世界àngōngzhèng公正shěnpàn审判wànmín

Top |  |  Next Chapter |  | Index |  | Home
Full online version here [with search engine, multilingual display and audio Bible]