Home |  | Audio |  | Index |  |  Verses

Shīpiān诗篇

Zhāng : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

1 Yēhéhuá耶和华zuòwángwànmíndāngzhàndǒuzuòzàièrshàngdedāngdòngyáo动摇
2 Yēhéhuá耶和华zàiXī’ān锡安wéichāowànmínzhīshàng之上
3 Tāmen他们dāngchēngzàn称赞érwèidemíngběnwéishèng
4 Wángyǒunénglì有能力xǐ’ài喜爱gōngpíng公平jiāngōngzhèng公正zàiYǎgè雅各zhōngshīxíng施行gōngpíng公平gōng
5 Nǐmen你们dāngzūnchóngYēhéhuá耶和华wǒmen我们deshénzàijiǎodèng脚凳qiánxiàbàiběnwéishèng
6 Zàitāde他的jìsī祭司zhōngyǒuMóxī摩西Yàlún亚伦zàiqiúgàomíngderénzhōngyǒuěrtāmen他们qiúgàoYēhéhuá耶和华jiùyīngyǔntāmen他们
7 zàiyúnzhùzhōngduìtāmen他们shuōhuàTāmen他们zūnshǒu遵守tāde他的suǒcìgěi赐给tāmen他们de
8 Yēhéhuá耶和华wǒmen我们deshénayīngyǔntāmen他们shìshèmiǎn赦免tāmen他们deshénquèàntāmen他们suǒxíngdebàoyìng报应tāmen他们
9 Nǐmen你们yàozūnchóngYēhéhuá耶和华wǒmen我们deshénzàitāde他的shèngshānxiàbàiYīnwèi因为Yēhéhuá耶和华wǒmen我们deshénběnwéishèng

Top |  |  Next Chapter |  | Index |  | Home
Full online version here [with search engine, multilingual display and audio Bible]