Home |  | Audio |  | Index |  |  Verses

Zhēnyán箴言

Zhāng : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 Xīnzhōng心中demóusuànzàihu在乎rénShétóu舌头deyìngduì应对yóuyú由于Yēhéhuá耶和华
2 Rényíqiè一切suǒxíngdezàizìjǐ自己yǎnzhōngkànwéiqīngjié清洁WéiyǒuYēhéhuá耶和华héngliang衡量rénxīn人心
3 suǒzuòdeyàojiāotuōYēhéhuá耶和华suǒmóudejiùchénglì成立
4 Yēhéhuá耶和华suǒzàodeshìyòngJiùshì就是ěrénwéihuòhuànderìzi日子suǒzào
5 Fánxīnlǐ心里jiāo’ào骄傲dewéiYēhéhuá耶和华suǒzēngwù憎恶Suīrán虽然liánshǒubùmiǎn不免shòu
6 Yīnliánmǐn怜悯chéngshí诚实zuìnièdeshúJìngwèi敬畏Yēhéhuá耶和华deyuǎnlí远离ěshì
7 RénsuǒxíngderuòméngYēhéhuá耶和华xǐyuè喜悦Yēhéhuá耶和华shǐ使tāde他的chóuhéhǎo和好
8 Duōyǒucáixíngshìbùrú不如shǎoyǒu少有cáixíngshìgōng
9 Rénxīn人心chóusuànzìjǐ自己dedàolù道路WéiYēhéhuá耶和华zhǐyǐn指引tāde他的jiǎobù脚步
10 WángdezuǐzhōngyǒushénShěnpàn审判zhīshítāde他的kǒuchācuò差错
11 Gōngdào公道detiānPínghé平和chěngdōushǔYēhéhuá耶和华Nángzhōngyíqiè一切dōuwéisuǒdìng
12 Zuòěwéiwángsuǒzēngwù憎恶Yīnguówèishìkàogōngjiān
13 Gōngdezuǐwéiwángsuǒxǐyuè喜悦Shuōzhèngzhí正直huàdewéiwángsuǒxǐ’ài喜爱
14 Wángdezhènshārén杀人deshǐzhě使者Dànzhìhuì智慧rénnéngzhǐwáng
15 Wángdeliǎnguāngshǐ使rényǒushēngmìng生命Wángdeēndiǎn恩典hǎoxiàng好像chūnyúnshí
16 Dezhìhuì智慧shèngdejīnXuǎncōngmíng聪明qiángxuǎnyín
17 Zhèngzhí正直réndedàoshìyuǎnlí远离ěshìJǐnshǒudeshìbǎoquán保全xìngmìng性命
18 Jiāo’ào骄傲zàibàihuài败坏xiānkuángxīnzàidiēdǎozhīqián之前
19 Xīnlǐ心里qiānbēiqióngrénláiwǎng来往qiángjiāngjiāo’ào骄傲réntóngfēn
20 Jǐnshǒuxùnyándebìděi必得hǎochu好处Yǐkào倚靠Yēhéhuá耶和华debiàn便wéiyǒu
21 Xīnzhōng心中yǒuzhìhuì智慧chēngwéi称为tōngdá通达rénZuǐzhòngdì中的tiányánjiāzēngréndexuéwèn学问
22 Rényǒuzhìhuì智慧jiùyǒushēngmìng生命dequányuánYúmèi愚昧rénbèiyúmèi愚昧chéngzhì
23 Zhìhuì智慧réndexīnjiàoxun教训tāde他的kǒuyòushǐ使tāde他的zuǐzēngzhǎng增长xuéwèn学问
24 Liángyánrútóng如同fēngfáng蜂房shǐ使xīnjiàogāntiánshǐ使deyīzhì医治
25 Yǒutiáorényǐwéi以为zhèngzhìzhōngchéngwéi成为sǐwáng死亡zhī
26 Láoréndewèikǒushǐ使láoyīnwèi因为tāde他的kǒucuī
27 Fěitú匪徒túmóu图谋jiānězuǐshàngfǎngfú仿佛yǒushāojiāo烧焦dehuǒ
28 GuāirénsǎnfēnzhēngChuánshédejiānmìyǒu密友
29 Qiángbào强暴rényòuhuò诱惑línshělǐngzǒubùshàn不善zhīdào
30 Yǎnjǐndetúmóu图谋guāizuǐchún嘴唇jǐndechéngjiù成就xié’è邪恶
31 Báishìróngyào荣耀deguānmiǎn冠冕Zàigōngdedàoshàngnéngdezhe
32 qīngyì轻易fānù发怒deshèngguò胜过yǒngshì勇士Zhìxīndeqiángchéng
33 Qiānfàngzài放在huái怀DìngshìyóuYēhéhuá耶和华

Top |  |  Next Chapter |  | Index |  | Home
Full online version here [with search engine, multilingual display and audio Bible]