Home |  | Audio |  | Index |  |  Verses

Zhēnyán箴言

Zhāng : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 zhòngguǎdedúzì独自xúnqiú寻求xīnyuàn心愿bìngnǎohènyíqiè一切zhēnzhìhuì智慧
2 Yúmèi愚昧rénxǐ’ài喜爱míngzhézhīxǐ’ài喜爱xiǎnxīnyì心意
3 ĚrénláimiǎoshìsuíláiXiūchǐ羞耻dàorǔmà辱骂tóngdào
4 Rénkǒu人口zhòngdì中的yányǔ言语rútóng如同shēnshuǐ深水Zhìhuì智慧dequányuánhǎoxiàng好像yǒngliúdeshuǐ
5 Zhānxùněréndeqíngmiànpiānduànréndeànjiàn案件dōuwéibùshàn不善
6 Yúmèi愚昧rénzhāngzuǐzhēngduān争端kāikǒu开口zhāobiāndǎ鞭打
7 Yúmèi愚昧réndekǒubàihuài败坏Tāde他的zuǐshìshēngmìng生命dewǎngluó
8 Chuánshéréndeyányǔ言语rútóng如同měishíshēnrù深入réndexīn
9 Zuògōngxièdàidelàngfèi浪费rénwéi人为dìxiōng弟兄
10 Yēhéhuá耶和华demíngshìjiāngù坚固táirénbēnbiàn便deānwěn安稳
11 Fùzú富足réndecáiwù财物shìtāde他的jiānchéngzàixīnxiǎngyóurú犹如gāoqiáng
12 Bàihuài败坏zhīxiānrénxīn人心jiāo’ào骄傲Zūnróngyǐqián以前yǒuqiānbēi
13 Wèicéngtīngwánxiānhuídá回答debiàn便shìtāde他的yúmèi愚昧xiūrù羞辱
14 Rényǒujíbìng疾病xīnnéngrěnnài忍耐Xīnlíng心灵yōushāngshéinéngchéngdāngne
15 Cōngmíng聪明réndexīndé心得zhīshi知识Zhìhuì智慧réndeěrqiúzhīshi知识
16 Réndelǐwù礼物wéikāiyǐndàogāowèiderénmiànqián面前
17 Xiānqíngyóudesìhu似乎yǒuDànlínshěláidào来到jiùcháchūshíqíng
18 Chèqiānnéngzhǐzhēngjìngnéngjiěsàn解散qiángshèngderén
19 Dìxiōng弟兄jiéyuànquànhéhǎo和好jiāngù坚固chéngháinánZhèyàng这样dezhēngjìngrútóng如同jiānzhàideménshuān门闩
20 Rénkǒu人口zhōngsuǒjiédeguǒchōngmǎn充满dǔfù肚腹zuǐsuǒchūdeshǐ使bǎo
21 Shēngzàishétóu舌头dequánxiàXǐ’ài喜爱tāde他的chīsuǒjiédeguǒ
22 Dezhexiándeshìdezhehǎochu好处shìméngleYēhéhuá耶和华deēnhuì
23 Pínqióng贫穷rénshuōāiqiú哀求dehuà的话Fùzú富足rényòngwēixiàdehuà的话huídá回答
24 Lànjiāopéngyou朋友debàihuài败坏Dànyǒupéngyou朋友dìxiōng弟兄gèngqīnmì亲密

Top |  |  Next Chapter |  | Index |  | Home
Full online version here [with search engine, multilingual display and audio Bible]