Home |  | Audio |  | Index |  |  Verses

Chuándàoshū传道书

Zhāng : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Dāngjiāngdeliángshi粮食zàishuǐmiàn水面yīnwèi因为jiǔnéngdezhe
2 yàofēngěi分给rénhuòfēngěi分给rényīnwèi因为bùzhīdào不知道jiānglái将来yǒushénme什么zāihuòlíndàodìshang地上
3 Yúnruòmǎnlejiùqīngdào倾倒zàidìshang地上Shùruòxiàngnán向南dǎohuòxiàngběi向北dǎoshùdǎozàihéchǔ何处jiùcúnzài存在héchǔ何处
4 KànfēngdezhǒngWàngyúndeshōugē收割
5 Fēngcóngdàoláigútou骨头zàihuáiyùn怀孕fùrén妇人detāizhōngrúhé如何chángchéngshàngqiěbùdé不得zhīdao知道zhèyàng这样xíngwànshìzhīshéndezuòwéi作为gèngbùdé不得zhīdao知道
6 Zǎochén早晨yàodezhǒngwǎnshang晚上yěbù也不yàoxiēdeshǒuyīnwèi因为bùzhīdào不知道yíyàng一样wànghuòshì或是zǎodehuòshì或是wǎndehuòshì或是liǎngyàngdōuhǎo
7 Guāngběnshìjiāměideyǎnjiànrìguāng日光shìyuède
8 Rénhuóduōnián多年jiùdāngkuàilè快乐duōnián多年Rán’ér然而dāngxiǎngdào想到hēi’àn黑暗derìzi日子yīnwèi因为zhèrìzi日子duōsuǒyàoláidedōushìkōng
9 Shàonián少年rénzàiyòuniánshídāngkuàilè快乐Zàiyòuniánderìzi日子shǐ使dexīnhuānchàngxíngxīnsuǒyuànxíngdekànyǎnsuǒàikàndequèyàozhīdao知道wéizhèyíqiè一切deshìshénshěnwèn审问
10 Suǒyǐ所以dāngcóngxīnzhōng心中chúdiàochóufánCóngròutǐ肉体xié’è邪恶Yīnwèi因为yīshēng一生dekāiduān开端yòuniánzhīshídōushìkōngde

Top |  |  Next Chapter |  | Index |  | Home
Full online version here [with search engine, multilingual display and audio Bible]