Home |  | Audio |  | Index |  |  Verses

Yǎgē雅歌

Zhāng : 1 2 3 4 5 6 7 8

1 Suǒluómén所罗门 de shì zhòngdì中的 yǎgē雅歌
2 Yuàn tāyòng他用 kǒu qīn zuǐYīn de àiqíng爱情 jiǔ gèng měi
3 de gāo yóu xīn xiāng de míng rútóng如同 dǎo chūlai出来 de xiāng gāosuǒyǐ所以 zhòng tóng dōu ài
4 Yuàn xīyǐn吸引 wǒmen我们 jiù kuài pǎo gēnsuí跟随 Wáng dài jìn le nèi shìwǒmen我们 yīn huānxǐ欢喜 kuàilè快乐Wǒmen我们 yào chēngzàn称赞 de àiqíng爱情shèng chēngzàn称赞 měi jiǔTāmen他们 ài shì suǒ dāngrán当然 de
5 lěng de zhòng nǚzǐ女子 a suīrán虽然 hēiquè shì xiù měirútóng如同 de zhàng pénghǎoxiàng好像 Suǒluómén所罗门 de mànzi幔子
6 Bùyào不要 yīn tóu shài hēi lejiù qīng kàn tóng de dìxiōng弟兄 xiàng fānù发怒tāmen他们 shǐ使 kānshǒu看守 pútáoyuán葡萄园wǒzìjǐ我自己 de pútáoyuán葡萄园 què méiyǒu没有 kānshǒu看守
7 xīn suǒ ài de aqiú gàosu告诉 zài héchǔ何处 yángshǎngwu晌午 zài héchǔ何处 shǐ使 yáng xiē hébì何必 zài tóngbàn同伴 de yáng qún pángbiān旁边hǎoxiàng好像 méng zhe liǎn de rén ne
8 zhè nǚzǐ女子 zhōng měilì美丽 de ruò bùzhīdào不知道zhǐguǎn只管 gēnsuí跟随 yáng qún de jiǎo zōng de shānyáng山羊 gāo fàngzài放在 mùrén牧人 zhàng péng de pángbiān旁边
9 Wǒde我的 jiā ǒujiāng fǎlǎo法老 chē shàng tào de jùnmǎ骏马
10 de liǎng sāi yīn fǎbiàn发辫 ér xiù měi de jǐngxiàng颈项 yīn zhū chuàn ér huálì华丽
11 Wǒmen我们 yào wéi biān shàng jīn biànxiāng shàng yín dīng
12 Wáng zhèng zuò deshíhòu的时候wǒde我的 xiāng gāo fāchū发出 xiāngwèi香味
13 wǒde我的 liáng rénwéi人为 dài méi yàocháng zài huái怀 zhōng
14 wǒde我的 liáng rénwéi人为 fèng xiān huāzài de pútáoyuán葡萄园 zhōng
15 Wǒde我的 jiā ǒu shén měilì美丽 shén měilì美丽 de yǎn hǎoxiàng好像 gēzǐ鸽子 yǎn
16 Wǒde我的 liáng rén shén měilì美丽 kě’ài可爱wǒmen我们 qīngcǎo青草 wéi chuáng
17 xiāng bǎishù柏树 wéi fángwū房屋 de dòngliáng栋梁 sōngshù松树 wéi chuán

Top |  |  Next Chapter |  | Index |  | Home
Full online version here [with search engine, multilingual display and audio Bible]