Home |  | Audio |  | Index |  |  Verses

Yǐsàiyà以赛亚 shū

Zhāng : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

1 Dāng 西 Yuētǎn约坦Yàhāsī亚哈斯Xīxījiā希西家zuò Yóudà犹大 wáng deshíhòu的时候 de érzi儿子 Yǐsàiyà以赛亚 de shìlùn dào Yóudàhé犹大和 lěng
2 Tiān yào tīngde acè’ěr侧耳 ér tīngYīnwèi因为 Yēhéhuá耶和华 shuō yǎngyù养育 érnǚ儿女jiāng tāmen他们 yǎng tāmen他们 jìng bèi
3 Niú rènshi认识 zhǔrén主人 rènshi认识 zhǔrén主人 de cáoYǐsèliè以色列 què rènshi认识wǒde我的 mín què liúyì留意
4 ??, Fànzuì犯罪 de guómín国民dàn zhe zuì niè de bǎixìng百姓xíng ě de zhǒnglèi种类bàihuài败坏 de érnǚ儿女Tāmen他们 líqì离弃 Yēhéhuá耶和华miǎo shì Yǐsèliè以色列 de shèng zhě shēngshū生疏wǎnghòu往后 tuìbù退步
5 Nǐmen你们 wèishénme为什么 lǚcì屡次 bèi hái yào shòu manǐmen你们 yǐjīng已经 mǎn tóuténg头疼 tòngquán xīn hūn
6 Cóng jiǎo zhǎng dào tóuméiyǒu没有 chǔ wánquán完全 deJìn shì shāngkǒu伤口qīng zhǒng xīn dǎdí打的 shānghén伤痕Dōu méiyǒu没有 shōu kǒuméiyǒu没有 chán guǒ méiyǒu没有 yòng gāo rùn
7 Nǐmen你们 de de yǐjīng已经 huāngliáng荒凉Nǐmen你们 de chéng bèi huǒ fénhuǐ焚毁Nǐmen你们 de tiándì田地zài nǐmen你们 yǎnqián眼前 wéi wàibāngrén外邦人 suǒ qīntūn侵吞 bèi wàibāngrén外邦人 qīng jiù chéngwéi成为 huāngliáng荒凉
8 Jǐn cún Xī’ān锡安 chéngchéng yuán wén zuò nǚzǐ女子), hǎoxiàng好像 pútáoyuán葡萄园 de cǎo péngguā tián de máowū茅屋bèi wéi kǔn de chéng
9 Ruò búshì不是 wàn jūn zhī Yēhéhuá耶和华 gěi wǒmen我们 shāo liú zhǒngwǒmen我们 zǎoyǐ早已 xiàng Suǒduō所多 é de yàngzi样子 le
10 Nǐmen你们 zhè Suǒduō所多 de guān cháng ayào tīng Yēhéhuá耶和华 dehuà的话Nǐmen你们 zhè é de bǎixìng百姓 ayào cè’ěr侧耳 tīng wǒmen我们 shén de xùn huì
11 Yēhéhuá耶和华 shuōnǐmen你们 suǒ xiàn de xǔduō许多 negōng mián yáng de fán féi chù de zhī yóu yǐjīng已经 gòu leGōngniú公牛 de xuèyáng gāo de xuègōng shānyáng山羊 de xuè dōu xǐyuè喜悦
12 Nǐmen你们 lái cháo jiàn shéi xiàng nǐmen你们 tǎo zhèxie这些shǐ使 nǐmen你们 jiàntà践踏 wǒde我的 yuàn ne
13 Nǐmen你们 bùyào不要 zài xiàn de gòng Xiāng pǐn shì suǒ zēngwù憎恶 deYuè shuò ānxírì安息日bìng xuān shào de dàhuì大会 shì suǒ zēngwù憎恶 deZuò zuì nièyòu shǒu yánsù严肃 huì yěbù也不 néng róngrěn容忍
14 Nǐmen你们 de yuè shuò jiéqī节期 xīnlǐ心里 hèn ě dōu yǐwéi以为 máfan麻烦 dàn dāngbiàn便 búnàifán不耐烦
15 Nǐmen你们 shǒu dǎogào祷告 zhē yǎn kànJiùshì就是 nǐmen你们 duō duō de qídǎo祈祷 yěbù也不 tīngNǐmen你们 de shǒu dōu mǎn le shārén杀人 de xuè
16 Nǐmen你们 yào zhuó jiéCóng yǎnqián眼前 chú diào nǐmen你们 de èxíng恶行Yào zhǐ zhù zuò ě
17 Xuéxí学习 xíng shànXúnqiú寻求 gōngpíng公平jiějiù解救 shòu qīyā欺压 degěi gū’er孤儿 shēn yuānwéi guǎfu寡妇 biàn
18 Yēhéhuá耶和华 shuōnǐmen你们 láiwǒmen我们 bǐcǐ彼此 biànlùn辩论Nǐmen你们 de zuì suī xiàng zhū hóng biànchéng变成 xuěbái雪白Suī hóng dān yán bái yángmáo羊毛
19 Nǐmen你们 ruò gānxīn甘心 tīngcóng听从 chī dìshang地上 de měi
20 Ruò tīngcóng听从fǎndào反倒 bèi bèi dāo jiàn tūn mièZhè shì Yēhéhuá耶和华 qīnkǒu亲口 shuō de
21 tàn zhōng xìn de chéngbiàn wéi jìnǚ妓女Cóngqián从前 chōngmǎn充满 le gōngpíng公平gōng zàiqízhōng在其中xiànjīn现今 què yǒu xiōngshǒu凶手 jūzhù居住
22 de yín biàn wéi zhā de jiǔyòng shuǐ chān duì
23 de guān cháng xīn bèi dào zéi zuò bàn dōu xǐ’ài喜爱 huìlù贿赂zhuīqiú追求 zāng Tāmen他们 wéi gū’er孤儿 shēn yuānguǎfu寡妇 de ànjiàn案件yěbù也不 de chéng dào tāmen他们 miànqián面前
24 Yīncǐ因此 zhǔ wàn jūn zhī Yēhéhuá耶和华 Yǐsèliè以色列 de dànéng大能 zhě shuōāi yào xiàng wǒde我的 duìtóu对头 xuě hènxiàng wǒde我的 dírén敌人 bàochóu报仇
25 fǎn shǒu jiā zài shēn shàngliàn jìn de zhā chú jìng de zázhì杂质
26 hái de shěnpàn审判 guānxiàng qǐchū起初 yíyàng一样 hái de móu shìxiàng xiān yìbān一般Ránhòu然后 chēngwéi称为 gōng zhī chéngzhōng xìn zhī
27 Xī’ān锡安 yīn gōngpíng公平 de méng jiù shúqízhōng其中 guī zhèng de rén yīn gōng de méng jiù shú
28 Dàn bèi de fànzuì犯罪 de yītóng一同 bài wánglíqì离弃 Yēhéhuá耶和华 de zhì xiāomiè消灭
29 děng rén yīn nǐmen你们 suǒ xǐ’ài喜爱 de xiàngshù橡树 bàokuì抱愧nǐmen你们 yīn suǒ xuǎnzé选择 de yuán méng xiū
30 Yīnwèi因为 nǐmen你们 yèzi叶子 gān de xiàngshù橡树hǎoxiàng好像 shuǐ jiāoguàn浇灌 de yuán
31 Yǒu quán shì de rángtāde他的 gōngzuò工作hǎoxiàng好像 huǒxīng火星dōu yào yītóng一同 fénhuǐ焚毁wúrén无人 pūmiè扑灭

Top |  |  Next Chapter |  | Index |  | Home
Full online version here [with search engine, multilingual display and audio Bible]