Home |  | Audio |  | Index |  |  Verses

Yēlìmǐ耶利米 āigē哀歌

Zhāng : 1 2 3 4 5

1 Xiānqián先前 mǎn yǒurén有人 mín de chéngxiànzài现在 jìng zuòXiānqián先前 zài liè guó zhōng wéi dexiànzài现在 jìng guǎfu寡妇Xiānqián先前 zài zhū shěng zhōng wéi wánghòu王后 dexiànzài现在 chéngwéi成为 jìn gòng de
2 yèjiān夜间 tòngkū痛哭lèi liú mǎn sāiZài yíqiè一切 suǒ qīn’àide亲爱的 zhōngjiān中间 méiyǒu没有 yīgè一个 ānwèi安慰 tāde她的Tāde她的 péngyou朋友 dōu guǐ zhà dài chéngwéi成为 tāde她的 chóu
3 Yóudà犹大 yīn zāoyù遭遇 kǔnàn苦难yòu yīn duō láo jiù qiān dào wài bāng zhù zài liè guó zhōngxún zhe ānxí安息Zhuī tāde她的 dōu zài xiázhǎi狭窄 zhī de jiāng zhuīshàng追上
4 Xī’ān锡安 de lùjìng路径 yīn wúrén无人 lái shǒu shèng jié jiù bēishāng悲伤Tāde她的 chéngmén城门 qīliáng凄凉Tāde她的 jìsī祭司 tànxī叹息Tāde她的 chǔnǚ处女 shòu jiānnán艰难zìjǐ自己 chóu
5 Tāde她的 dírén敌人 wéishǒu为首Tāde她的 chóu hēng tōngYīn Yēhéhuá耶和华 wéi xǔduō许多 de zuì guò shǐ使 shòukǔ受苦Tāde她的 hái tóng bèi dírén敌人
6 Xī’ān锡安 chéng de wēi róngchéng yuán wén zuò nǚzǐ女子 xià tóngquándōu全都 shīqù失去Tāde她的 shǒulǐng首领 xiàng zhǎo zhe cǎo chǎng de 鹿Zài zhuīgǎn追赶 de rén qián wúlì无力 xíngzǒu行走
7 lěng zài kùnkǔ困苦 jiǒngpò窘迫 zhī shíjiù zhuī xiǎng shí yíqiè一切 de yuè jìng bǎixìng百姓 zài dírén敌人 shǒu zhōngwúrén无人 jiùjì救济Dírén敌人 kànjiàn看见jiù yīn tāde她的 huāngliáng荒凉 chī xiào
8 lěng dàdà大大 fànzuì犯罪suǒyǐ所以 chéngwéi成为 jié zhī Sùlái素来 zūnjìng尊敬 tāde她的jiàn chì jiù dōu miǎo shì Tāzìjǐ她自己 tànxī叹息 tuì退 hòu
9 Tāde她的 wūhuì污秽 shì zài jīn shàng sīxiǎng思想 zìjǐ自己 de jiéjú结局suǒyǐ所以 fēicháng非常 de bàiluò败落wúrén无人 ānwèi安慰 shuōYēhéhuá耶和华 aqiú kàn wǒde我的 kǔnàn苦难yīnwèi因为 chóu kuādà夸大
10 Dírén敌人 shēnshǒu伸手duóqǔ夺取 tāde她的 měi yǎn jiàn wàibāngrén外邦人 jìnrù进入 tāde她的 shèng suǒ lùn zhè wàibāngrén外邦人 céng fēnfù吩咐 bùkě不可 de huì zhōng
11 Tāde她的 mín dōu tànxī叹息xúnqiú寻求 shíwù食物Tāmen他们 yòng měi huàn liángshi粮食yào jiù xìngmìng性命Tāmen他们 shuōYēhéhuá耶和华 aqiú guānkàn观看yīnwèi因为 shén shì bēijiàn卑贱
12 Nǐmen你们 yíqiè一切 guò de rén zhè shì nǐmen你们 jièyì介意 manǐmen你们 yào guānkàn观看yǒu xiàng zhè lín dào wǒde我的 tòngkǔ痛苦 méiyǒu没有 jiùshì就是 Yēhéhuá耶和华 zài liè de rìzi日子 shǐ使 suǒ shòu de
13 cóng gāo tiānshǐ天使 huǒ jìnrù进入 wǒde我的 gútou骨头kèzhì克制 le xià wǎng luóbàn wǒde我的 jiǎoshǐ使 zhuǎn huí shǐ使 zhōngrì终日 qīliáng凄凉 hūn
14 zuì guò de è shì shǒu suǒ bǎng deyóurú犹如 è shéng zài jǐngxiàng颈项 shàng shǐ使 wǒde我的 lìliang力量 shuāibài衰败Zhǔ jiāng jiāo zài suǒ bùnéng不能 dǎng de rénshǒu人手 zhōng
15 Zhǔ qīng zhōngjiān中间 de yíqiè一切 yǒngshì勇士zhāo duō rényuán wén zuò dàhuì大会gōngjī攻击 yào yāsuì压碎 wǒde我的 shàonián少年 rénZhǔ jiāng Yóudà犹大 jūmín居民 chuài xiàxiàng zài jiǔ zhà zhōng yíyàng一样
16 yīn zhèxie这些 shì kūqì哭泣 yǎnlèi眼泪 wāng wāngYīnwèi因为 dāng ānwèi安慰 jiù xìngmìng性命 de shén yuǎnWǒde我的 érnǚ儿女 yīnwèi因为 chóu déle得了 shèng
17 Xī’ān锡安 shǒuwúrén无人 ānwèi安慰Yēhéhuá耶和华 lùn Yǎgè雅各 yǐjīng已经 chū lìngshǐ使 wéi de rén zuò chóu lěng zài tāmen他们 zhōngjiān中间 xiàng jié zhī
18 Yēhéhuá耶和华 shì gōng de zhèyàng这样 dài shì yīn wéibèi违背 tāde他的 mìnglìng命令Zhòng mín qǐng tīng wǒde我的 huàkàn wǒde我的 tòngkǔ痛苦Wǒde我的 chǔnǚ处女 shàonián少年 rén dōu bèi
19 zhāohu招呼 suǒ qīn’àide亲爱的tāmen他们 què yúnòng愚弄 Wǒde我的 jìsī祭司 zhǎnglǎo长老 zhèng xúnqiú寻求 shíwù食物jiù xìngmìng性命 deshíhòu的时候jiù zài chéng zhōng juéqì绝气
20 Yēhéhuá耶和华 aqiú guānkàn观看yīnwèi因为 zài nán zhōng xīncháng心肠 rǎoluàn扰乱 xīn zài lǐmiàn里面 fān zhuǎnyīn dàdà大大 bèi Zàiwài在外dāo jiàn shǐ使 rén sāng Zài jiāyóurú犹如 sǐwáng死亡
21 Tīngjiàn听见 tànxī叹息 de yǒurén有人Ānwèi安慰 wǒde我的 què wúrén无人Wǒde我的 chóu dōu tīngjiàn听见 suǒ zāo de huànnàn患难Yīn zuò zhè shìtāmendōu他们都 yuè shǐ使 bàogào报告 de rìzi日子 láidào来到tāmen他们 jiù xiàng yíyàng一样
22 Yuàn tāmen他们 de èxíng恶行 dōu chéng zài miànqián面前 zěnyàng怎样 yīn wǒde我的 yíqiè一切 zuì guò dài qiú zhàoyàng照样 dài tāmen他们Yīn tànxī叹息 shén duōxīnzhōng心中 hūn

Top |  |  Next Chapter |  | Index |  | Home
Full online version here [with search engine, multilingual display and audio Bible]