Home |  | Audio |  | Index |  |  Verses

Yǐxījié以西结 shū

Zhāng : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

1 Dāng sānshí三十 nián sìyuè四月 chū Yǐxījié以西结yuán wén zuò zài jiā biān bèi de rén zhōngtiān jiù kāi lede jiàn shén de yìxiàng异象
2 Zhèng shì yuē jīn wáng bèi dìwǔ第五 nián sìyuè四月 chū
3 Zài jiā de rén zhī dejiā biānYēhéhuá耶和华 dehuà的话 lín dào 西 de érzi儿子 jìsī祭司 Yǐxījié以西结Yēhéhuá耶和华 de língyuán wén zuò shǒujiàng zài shēn shàng
4 guānkàn观看jiàn kuángfēng狂风 cóng běifāng北方 guā láisuízhe随着 yǒu duǒ bāokuò包括 shǎnshuò闪烁 huǒ de yúnzhōuwéi周围 yǒu guānghuī光辉Cóng qízhōng其中 de huǒ nèi fāchū发出 hǎoxiàng好像 guāng yào耀 de jīng jīn
5 Yòu cóng qízhōng其中 xiǎn chū huó de xíngxiàng形像 láiTāmen他们 de xíngzhuàng形状 shì zhèyàng这样yǒurén有人 de xíngxiàng形像
6 yǒu liǎn miàn chìbǎng翅膀
7 Tāmen他们 de tuǐ shì zhí dejiǎo zhǎng hǎoxiàng好像 niú zhī dōu cànlàn灿烂 guāngmíng光明 de tóng
8 Zài miàn de chìbǎng翅膀 yǐxià以下 yǒurén有人 de shǒuZhè huó de liǎn chìbǎng翅膀 nǎishì乃是 zhèyàng这样
9 Chìbǎng翅膀 bǐcǐ彼此 xiāng jiēxíngzǒu行走 bìngbù并不 zhuǎnshēn转身 zhí wǎng qián xíng
10 Zhìyú至于 liǎn de xíngxiàng形像qiánmian前面 yǒurén有人 de liǎnyòu miàn yǒu shīzi狮子 de liǎnzuǒmiàn左面 yǒu niú de liǎnhòumian后面 yǒu yīng de liǎn
11 zhǎnkāi展开 shàngbian上边 de liǎng chìbǎng翅膀 xiāng jiē yǐxià以下 biān de liǎng chìbǎng翅膀 zhē
12 Tāmen他们 zhí wǎng qián xíngLíng wǎng nǎli哪里 tāmen他们 jiù wǎng nàli那里 xíngzǒu行走 bìngbù并不 zhuǎnshēn转身
13 Zhìyú至于 huó de xíngxiàng形像jiù shāo zháohuǒ着火 tàn de xíngzhuàng形状yòu rúhuǒ如火 de xíngzhuàng形状Huǒ zài huó zhōngjiān中间 shàngqù上去 xialai下来zhè huǒ yǒu guānghuī光辉cóng huǒ zhōng fāchū发出 shǎndiàn闪电
14 Zhè huó wǎnglái往来 bēnzǒu奔走hǎoxiàng好像 diàn guāng shǎn
15 zhèng guānkàn观看 huó deshíhòu的时候jiàn huó de liǎn páng yǒu yīlún一轮 zài dìshang地上
16 Lún de xíngzhuàng形状 yánsè颜色yuán wén zuò zuòfǎ作法hǎoxiàng好像 shuǐ cāng lún dōu shì yīgè一个 yàngshì样式xíngzhuàng形状 zuòfǎ作法 hǎoxiàng好像 lún zhōng tào lún
17 Lún xíngzǒu行走 deshíhòu的时候xiàng sìfāng四方 dōu néng zhí xíngbìngbù并不 diào zhuǎn
18 Zhìyú至于 lún wǎnggāo ér wèi lún wǎng zhōuwéi周围 mǎn yǒu yǎnjīng眼睛
19 Huó xíngzǒu行走lún zàipángbiān在旁边 xíngzǒu行走Huó cóng dìshang地上 shēnglún dōu shàngshēng上升
20 Líng wǎng nǎli哪里 huó jiù wǎng nàli那里 Huó shàngshēng上升lún zài huó pángbiān旁边 shàngshēng上升yīnwèi因为 huó de líng zài lún zhōng
21 Nàxiē那些 xíngzǒu行走zhèxie这些 xíngzǒu行走Nàxiē那些 zhànzhù站住zhèxie这些 zhànzhù站住Nàxiē那些 cóng dìshang地上 shēnglún zàipángbiān在旁边 shàngshēng上升yīnwèi因为 huó de líng zài lún zhōng
22 Huó de tóu yǐshàng以上 yǒu qióng cāng de xíngxiàng形像kàn zhe xiàng wèi de shuǐjīng水晶 zhāng zài huó de tóu yǐshàng以上
23 Qióng cāng yǐxià以下huó de chìbǎng翅膀 zhí zhāngbǐcǐ彼此 xiāngduì相对Měi huó yǒu liǎng chìbǎng翅膀 zhē
24 Huó xíngzǒu行走 deshíhòu的时候 tīngjiàn听见 chìbǎng翅膀 de xiǎngshēng响声xiàng dàshuǐ大水 de shēngyīn声音xiàng quán néng zhě de shēngyīn声音 xiàng jūnduì军队 hōng rǎng de shēngyīn声音Huó zhànzhù站住 deshíhòu的时候biàn便 jiāng chìbǎng翅膀 chuíxià垂下
25 Zài tāmen他们 tóu yǐshàng以上 de qióng cāng zhīshàng之上 yǒu shēngyīn声音Tāmen他们 zhànzhù站住 deshíhòu的时候biàn便 jiāng chìbǎng翅膀 chuíxià垂下
26 Zài tāmen他们 tóu yǐshàng以上 de qióng cāng zhīshàng之上 yǒu bǎozuò宝座 de xíngxiàng形像fǎngfú仿佛 lánbǎoshí蓝宝石Zài bǎozuò宝座 xíngxiàng形像 yǐshàng以上 yǒu fǎngfú仿佛 rén de xíngzhuàng形状
27 jiàn cóng yāo yǐshàng以上 yǒu fǎngfú仿佛 guāng yào耀 de jīng jīnzhōuwéi周围 dōu yǒu huǒ de xíngzhuàng形状yòu jiàn cóng yāo yǐxià以下 yǒu fǎngfú仿佛 huǒ de xíngzhuàng形状zhōuwéi周围 yǒu guānghuī光辉
28 Xiàyǔ下雨 de rìzi日子yún zhōng hóng de xíngzhuàng形状 zěnyàng怎样zhōuwéi周围 guānghuī光辉 de xíngzhuàng形状 shì zěnyàng怎样Zhè jiùshì就是 Yēhéhuá耶和华 róngyào荣耀 de xíngxiàng形像 kànjiàn看见 jiù zài deyòu tīngjiàn听见 wèi shuō huà de shēngyīn声音

Top |  |  Next Chapter |  | Index |  | Home
Full online version here [with search engine, multilingual display and audio Bible]