Home |  | Audio |  | Index |  |  Verses

Yuē’ěrshū约珥书

Zhāng : 1 2 3

1 Yēhéhuá耶和华 dehuà的话 lín dào ěr de érzi儿子 yuē ěr
2 Lǎoniánrén老年人 dāng tīng wǒde我的 huàGuó zhòngdì中的 jūmín居民 dōu yào cè’ěr侧耳 ér tīngZài nǐmen你们 de rìzi日子huò nǐmen你们 liè de rìzi日子céng yǒu zhèyàng这样 de shì ma
3 Nǐmen你们 yào jiāng zhè shì chuán chuán sūnsūn chuán hòudài后代
4 Jiǎn chóng shèngxià剩下 dehuángchóng蝗虫 lái chīHuángchóng蝗虫 shèngxià剩下 denǎn lái chīNǎn shèngxià剩下 de zhà lái chī
5 Jiǔ zuì de rén yào qīngxǐng清醒 kūqì哭泣Hǎo jiǔ de rén dōu yào wéi tiánjiǔ甜酒 āiháo哀号Yīnwèi因为 cóng nǐmen你们 de kǒu zhōngduàn中断 jué le
6 Yǒu duì huángchóng蝗虫yuán wén shì mínyòu qiángshèng强盛 yòu wúshù无数qīnfàn侵犯 wǒde我的 de de yáchǐ牙齿 shīzi狮子 de yáchǐ牙齿 shī de
7 huǐhuài毁坏 wǒde我的 pútao葡萄 shù le wúhuāguǒ无花果 shù de jìn ér diūqì丢弃shǐ使 zhī tiáo bái
8 Wǒde我的 mín dāng āiháo哀号xiàng chǔnǚ处女 yāo shù wéi yòu nián de zhàngfu丈夫 āiháo哀号
9 diàn cóng Yēhéhuá耶和华 de diàn殿 zhōngduàn中断 juéShì fèng Yēhéhuá耶和华 de jìsī祭司 dōu bēi’āi悲哀
10 Tián huāngliáng荒凉de bēi’āi悲哀yīnwèi因为 huǐhuài毁坏xīn jiǔ gān jiéyóu quēfá缺乏
11 Nóngfū农夫 anǐmen你们 yào cánkuì惭愧xiūlǐ修理 pútáoyuán葡萄园 de anǐmen你们 yào āiháo哀号yīnwèi因为 dàmài大麦 xiǎomài小麦 tiánjiān田间 de zhuāngjia庄稼dōu mièjué灭绝 le
12 Pútao葡萄 shù gānwúhuāguǒ无花果 shù cuī cánShíliu石榴 shùzōng shùpíngguǒ苹果 shùlián tiányě田野 yíqiè一切 de shùmù树木 dōu gānZhòngrén众人 de yuè jìn dōu xiāomiè消灭
13 Jìsī祭司 anǐmen你们 dāng yāo shù tòngkū痛哭Cìhòu伺候 jìtán祭坛 de anǐmen你们 yào āiháo哀号Shì fèng shén de anǐmen你们 yào lái shàng guòyè过夜Yīnwèi因为 diàn cóng nǐmen你们 shén de diàn殿 zhōngduàn中断 jué le
14 Nǐmen你们 yào fēn dìng jìnshí禁食 de rìzi日子xuāngào宣告 yánsù严肃 huìzhāo zhǎnglǎo长老 guó zhòngdì中的 yíqiè一切 jūmín居民dào Yēhéhuá耶和华 nǐmen你们 shén de diàn殿xiàng Yēhéhuá耶和华 āiqiú哀求
15 Āi zāiYēhéhuá耶和华 de rìzi日子 línjìn临近 leZhè láidào来到hǎoxiàng好像 huǐmiè毁灭 cóng quán néng zhě láidào来到
16 Liángshi粮食 búshì不是 zài wǒmen我们 yǎnqián眼前 duànjué断绝 le mahuānxǐ欢喜 kuàilè快乐 búshì不是 cóng wǒmen我们 shén de diàn殿 zhōngzhǐ中止 le ma
17 zhǒng zài kuài xià xiǔ lànCāng huāngliáng荒凉lǐn pòhuài破坏Yīnwèi因为 gān le
18 Shēngchù牲畜 āimíng哀鸣niú qún hùnluàn混乱yīnwèi因为 cǎoYáng qún shòu le kùnkǔ困苦
19 Yēhéhuá耶和华 a xiàng qiú gàoYīnwèi因为 huǒ shāo miè kuàng de cǎo chǎnghuǒyán火焰 shāo jìn tiányě田野 de shùmù树木
20 Tiányě田野 de zǒu shòu xiàng chuǎnYīnwèi因为 shuǐ gān huǒ shāo miè kuàng de cǎo chǎng

Top |  |  Next Chapter |  | Index |  | Home
Full online version here [with search engine, multilingual display and audio Bible]