Home |  | Audio |  | Index |  |  Verses

A shū

Zhāng : 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Dāng Yóudà犹大 wáng 西 Yǐsèliè以色列 wáng yuē a shī de érzi儿子 luó ān zài wèi deshíhòu的时候dàdìzhèn大地震 qián èr nián mùrén牧人 zhòngdì中的 a de shì lùn Yǐsèliè以色列
2 shuōYēhéhuá耶和华 cóng Xī’ān锡安 hǒu jiàocóng lěng fāshēng发声Mùrén牧人 de cǎo chǎng yào bēi’āi悲哀jiā de shāndǐng山顶 yào gān
3 Yēhéhuá耶和华 rúcǐ如此 shuō sān fān de fànzuì犯罪 bùmiǎn不免 tāde她的 xíngfá刑罚Yīnwèi因为 liángshi粮食 de tiěqì铁器 guò liè
4 què yào jiàng huǒ zài xuē de jiā zhōngshāo miè biàn便 de gōngdiàn宫殿
5 zhéduàn折断 de ménshuān门闩jiǎn chú wén píngyuán平原 de jūmín居民 diàn zhǎngquán掌权 deYàlán亚兰 rén bèi dào ěrZhè shì Yēhéhuá耶和华 shuō de
6 Yēhéhuá耶和华 rúcǐ如此 shuōjiā sān fān de fànzuì犯罪 bùmiǎn不免 tāde她的 xíngfá刑罚Yīnwèi因为 luè zhòng mín jiāogěi交给 dōng
7 què yào jiàng huǒ zài jiā de chéng nèishāo miè qízhōng其中 de gōngdiàn宫殿
8 jiǎn chú shí de jūmín居民 shí lún zhǎngquán掌权 de fǎn shǒu gōngjī攻击 lúnFēi shì rén suǒ shèng de dōu mièwáng灭亡Zhè shì zhǔ Yēhéhuá耶和华 shuō de
9 Yēhéhuá耶和华 rúcǐ如此 shuōtuī luó sān fān de fànzuì犯罪 bùmiǎn不免 tāde她的 xíngfá刑罚Yīnwèi因为 jiāng zhòng mín jiāogěi交给 dōngbìngbù并不 niàn dìxiōng弟兄 de méng yuē
10 què yào jiàng huǒ zài tuī luó de chéng nèishāo miè qízhōng其中 de gōngdiàn宫殿
11 Yēhéhuá耶和华 rúcǐ如此 shuō dōng sān fān de fànzuì犯罪 bùmiǎn不免 tāde她的 xíngfá刑罚Yīnwèi因为 dāo zhuīgǎn追赶 xiōngdì兄弟háowú毫无 liánmǐn怜悯fānù发怒 sīliè撕裂yǒng huái怀 fèn忿
12 què yào jiàng huǒ zài mànshāo miè Bōsī波斯 de gōngdiàn宫殿
13 Yēhéhuá耶和华 rúcǐ如此 shuō mén rén sān fān de fànzuì犯罪 bùmiǎn不免 tāmen他们 de xíngfá刑罚Yīnwèi因为 tāmen他们 pōu kāi liè de yùnfù孕妇kuòzhāng扩张 zìjǐ自己 de jìngjiè境界
14 què yào zài zhēng zhàn hǎn de rìzi日子xuánfēng旋风 kuángbào狂暴 deshíhòu的时候diǎnhuǒ点火 zài de chéng nèishāo miè qízhōng其中 de gōngdiàn宫殿
15 Tāmen他们 de wáng shǒulǐng首领 yītóng一同 bèi Zhè shì Yēhéhuá耶和华 shuō de

Top |  |  Next Chapter |  | Index |  | Home
Full online version here [with search engine, multilingual display and audio Bible]