Home |  | Audio |  | Index |  |  Verses

Nàhóngshū那鸿书

Zhāng : 1 2 3

1 Lùn wēi de shìjiùshì就是 rén hóng鸿 suǒdé所得 de shì
2 Yēhéhuá耶和华 shì xié shī bào de shénYēhéhuá耶和华 shī bào yǒu fèn忿 Xiàng tāde他的 dírén敌人 shī bàoxiàng tāde他的 chóu huái怀
3 Yēhéhuá耶和华 qīngyì轻易 fānù发怒 yǒunénglì有能力wàn yǒuzuì有罪 de wéi zuì chéng xuánfēng旋风 bàofēng暴风 ér láiyúncai云彩 wéi jiǎo xià de chéntǔ尘土
4 chìzé斥责 hǎishǐ使 hǎi gān leshǐ使 yíqiè一切 jiāng gān shān jiā de shùlín树林 cuī cán nèn de huā cǎo cuī cán le
5 Dàshān大山 yīn zhèndòng震动xiǎo shān dōu xiāohuà消化Dàdì大地 zài miànqián面前 shìjiè世界 zhù zài qíjiān其间 de dōu rúcǐ如此
6 fèn忿 hènshéi néng de zhù ne liè shéi néng dāng de netāde他的 fèn忿 rúhuǒ如火 qīngdào倾倒pán shí yīn bēngliè崩裂
7 Yēhéhuá耶和华 běn wéi shànzài huànnàn患难 de rìzi日子 wéi rén de bǎozhàng保障Bìngqiě并且 rènde认得 nàxiē那些 tóu kào tāde他的 rén
8 Dàn zhǎng de hóngshuǐ洪水 yānmò淹没 wēiyòu qūzhú驱逐 chóu jìnrù进入 hēi’àn黑暗
9 wēi rén shè móu gōngjī攻击 Yēhéhuá耶和华 ne bìjiāng必将 nǐmen你们 mièjué灭绝 jìng jìnZāinàn灾难 bùzài不再 xīngqǐ兴起
10 Nǐmen你们 xiàng cóng de jīngjí荆棘xiàng zuì le de rényòu gān de suì jiē quánrán全然 shāo miè
11 Yǒu rén cóng nàli那里 chūlai出来túmóu图谋 xié’è邪恶shè ě gōngjī攻击 Yēhéhuá耶和华
12 Yēhéhuá耶和华 rúcǐ如此 shuō wēi suīrán虽然 shìli势力 chōngzú充足rénshù人数 fánduō繁多 bèi jiǎn chúguī yǒuYóudà犹大 a suīrán虽然 shǐ使 shòukǔ受苦què bùzài不再 shǐ使 shòukǔ受苦
13 Xiànzài现在 cóng jǐngxiàng颈项 shàng zhéduàn折断 tāde他的 èniǔ kāi tāde他的 shéngsuǒ绳索
14 Yēhéhuá耶和华 yǐjīng已经 chū lìngzhǐ zhe wēi shuō míng xià de rén liú hòu cóng shén de miào zhōngchú miè diāokè雕刻 de ǒuxiàng偶像 zhùzào铸造 de ǒuxiàng偶像 yīn bǐlòu鄙陋shǐ使 guī fénmù坟墓
15 Kàn yǒu bào hǎo xìn chuán píng’ān平安 zhī rén de jiǎo dēngshān登山shuōYóudà犹大 akěyǐ可以 shǒu de jiéqī节期hái suǒ de yuàn Yīnwèi因为 ě rén bùzài不再 cóng zhōngjiān中间 jīngguò经过 yǐmiè已灭 jué jìng jìn le

Top |  |  Next Chapter |  | Index |  | Home
Full online version here [with search engine, multilingual display and audio Bible]