Home |  | Audio |  | Index |  |  Verses

西 fān shū

Zhāng : 1 2 3

1 Dāng Yóudà犹大 wáng Yàmén亚们 de érzi儿子 Yuēxīyà约西亚 zài wèi deshíhòu的时候Yēhéhuá耶和华 dehuà的话 lín dào Xīxījiā希西家 de yuán sūn de zēngsūn曾孙 de sūnzi孙子 shì de érzi儿子 西 fān
2 Yēhéhuá耶和华 shuō cóng dìshang地上 chú miè wàn lèi
3 chú miè rén shēngchù牲畜 kōngzhōng空中 de niǎohǎilǐ海里 de yǐjí以及 bànjiǎoshí绊脚石 ě rén bìjiāng必将 rén cóng dìshang地上 jiǎn chúZhè shì Yēhéhuá耶和华 shuō de
4 shēnshǒu伸手 gōngjī攻击 Yóudàhé犹大和 lěng de yíqiè一切 jūmín居民 cóng zhè dìfang地方 jiǎn chú suǒ shèngxià剩下 de Bālì巴力bìng lín de míng jìsī祭司
5 nàxiē那些 zài fángdǐng房顶 shàng jìng bài tiānshàng天上 wànxiàng万象 debìng nàxiē那些 jìng bài Yēhéhuá耶和华 zhǐ zhe shìyòu zhǐ zhe kān shì de
6 nàxiē那些 zhuǎn gēncóng跟从 Yēhéhuá耶和华 de xúnqiú寻求 Yēhéhuá耶和华yěbù也不 fǎngwèn访问 tāde他的
7 yào zài zhǔ Yēhéhuá耶和华 miànqián面前 jìngmò静默 wúshēng无声yīnwèi因为 Yēhéhuá耶和华 de rìzi日子 kuài dàoYēhéhuá耶和华 yǐjīng已经 yùbèi预备 jiāng tāde他的 fēnbié分别 wéi shèng
8 Dàole到了 Yēhéhuá耶和华 xiàn de rìzi日子 chéngfá惩罚 shǒulǐng首领 wángzǐ王子bìng yíqiè一切 chuān穿 wài bāng yīfu衣服 de
9 Dào chéngfá惩罚 yíqiè一切 tiào guò mén jiànjiāng qiángbào强暴 guǐ zhà de lái zhī chōngmǎn充满 zhǔrén主人 fángwū房屋 de
10 Yēhéhuá耶和华 shuōdāng cóng mén fāchū发出 bēi’āi悲哀 de shēngyīn声音cóng èr chéng fāchū发出 āiháo哀号 de shēngyīn声音cóng shān jiān fāchū发出 pòliè破裂 de xiǎngshēng响声
11 shī de jūmín居民 nǐmen你们 yào āiháo哀号yīnwèi因为 jiā nán de shāng mín dōu mièwáng灭亡 leFán bānyùn搬运 yín de dōu bèi jiǎn chú
12 Nàshí那时 yòng dēng xúnchá巡查 lěng chéngfá惩罚 nàxiē那些 jiǔ zài zhā shàng chéngqīng澄清 deTāmen他们 xīnlǐ心里 shuōYēhéhuá耶和华 jiàngfú降福yěbù也不 jiàng huò
13 Tāmen他们 de cáibǎo财宝 chéngwéi成为 luè tāmen他们 de fángwū房屋 biàn wéi huāng chǎngTāmen他们 jiànzào建造 fángwū房屋què bùdé不得 zhù zài nèizāizhòng栽种 pútáoyuán葡萄园què bùdé不得 suǒ chū de jiǔ
14 Yēhéhuá耶和华 de línjìn临近línjìn临近 érqiě而且 shén kuàinǎishì乃是 Yēhéhuá耶和华 rìzi日子 de fēng shēngYǒngshì勇士 tòng tòng de hào
15 shì fèn忿 de rìzi日子shì nán kùnkǔ困苦 de rìzi日子shì huāng fèi qīliáng凄凉 de rìzi日子shì hēi’àn黑暗yōu míngMìyún密云 hēi de rìzi日子
16 Shì chuī jiǎo hǎn de rìzi日子yào gōngjī攻击 jiāngù坚固 chéng gāodà高大 de chénglóu城楼
17 shǐ使 zāi huò lín dào rénshēn人身 shàngshǐ使 tāmen他们 xíngzǒu行走 rútóng如同 xiā yǎn deyīnwèi因为 dézuì得罪 le Tāmen他们 de xuè dǎo chū huīchén灰尘tāmen他们 de ròu pāoqì抛弃 fèntǔ粪土
18 Dāng Yēhéhuá耶和华 fānù发怒 de rìzi日子tāmen他们 de jīn yín bùnéng不能 jiù tāmen他们Tāde他的 fèn忿 rúhuǒ如火 shāo miè quán dehuǐmiè毁灭 zhè de de yíqiè一切 jūmín居民érqiě而且 dàdà大大 huǐmiè毁灭

Top |  |  Next Chapter |  | Index |  | Home
Full online version here [with search engine, multilingual display and audio Bible]