Home |  | Audio |  | Index |  |  Verses

Hāgāishū哈该书

Zhāng : 1 2

1 wáng dì’èr第二 nián liùyuè六月 chūyī初一 Yēhéhuá耶和华 dehuà的话 jiè xiānzhī先知 gāixiàng Yóudà犹大 shěngzhǎng省长 Sǎlātiě撒拉铁 de érzi儿子 suǒ luó héyuē和约 de érzi儿子 jìsī祭司 yuē shū shuō
2 Wàn jūn zhī Yēhéhuá耶和华 rúcǐ如此 shuōzhè bǎixìng百姓 shuōjiànzào建造 Yēhéhuá耶和华 diàn殿 deshíhòu的时候 shàngwèi尚未 láidào来到
3 Nàshí那时 Yēhéhuá耶和华 dehuà的话 lín dào xiānzhī先知 gāi shuō
4 Zhè diàn殿 réngrán仍然 huāngliáng荒凉nǐmen你们 zìjǐ自己 hái zhù tiānhuābǎn天花板 de fángwū房屋 ma
5 Xiànzài现在 wàn jūn zhī Yēhéhuá耶和华 rúcǐ如此 shuōnǐmen你们 yào shěng chá zìjǐ自己 de xíngwéi行为
6 Nǐmen你们 de zhǒng duōshōu de què shàoNǐmen你们 chīquè bùdé不得 bǎoquè bùdé不得 Chuān穿 yīfu衣服què bùdé不得 nuǎnDe gōngqián工钱 dejiāng gōngqián工钱 zhuāng zài lòu de náng zhōng
7 Wàn jūn zhī Yēhéhuá耶和华 rúcǐ如此 shuōnǐmen你们 yào shěng chá zìjǐ自己 de xíngwéi行为
8 Nǐmen你们 yào shàng shān mùliào木料jiànzào建造 zhè diàn殿 jiù yīncǐ因此 yuèqiě Déróng得荣 yào耀Zhè shì Yēhéhuá耶和华 shuō de
9 Nǐmen你们 pànwàng盼望 duō desuǒdé所得 de què shàoNǐmen你们 shōudào收到 jiā zhōng jiù chuī Zhè shì wèishénme为什么 neyīnwèi因为 wǒde我的 diàn殿 huāngliáng荒凉nǐmen你们 rén què zìjǐ自己 de fángwū房屋 yuán wén zuò bēn)。 Zhè shì wàn jūn zhī Yēhéhuá耶和华 shuō de
10 Suǒyǐ所以 wéi nǐmen你们 de yuángù缘故tiān jiù jiàng gān de yěbù也不 chūtǔ出土 chǎn
11 mìng gānhàn干旱 lín dào de shāngāng山冈 xīn jiǔ yóubìng dìshang地上 de chūchǎn出产rénmín人民shēngchù牲畜yǐjí以及 rénshǒu人手 yíqiè一切 láo de lái de
12 Nàshí那时Sǎlātiě撒拉铁 de érzi儿子 suǒ luó héyuē和约 de érzi儿子 jìsī祭司 yuē shū bìng shèngxià剩下 de bǎixìng百姓dōu tīngcóng听从 Yēhéhuá耶和华 tāmen他们 shén dehuà的话 xiānzhī先知 gāi fèng Yēhéhuá耶和华 tāmen他们 shén chā lái suǒ shuō dehuà的话Bǎixìng百姓 zài Yēhéhuá耶和华 miànqián面前 cún jìngwèi敬畏 de xīn
13 Yēhéhuá耶和华 de shǐzhě使者 gāifèng Yēhéhuá耶和华 chā qiǎn duì bǎixìng百姓 shuōYēhéhuá耶和华 shuō nǐmen你们 tóng zài
14 Yēhéhuá耶和华 jīdòng激动 Yóudà犹大 shěngzhǎng省长 Sǎlātiě撒拉铁 de érzi儿子 suǒ luó héyuē和约 de érzi儿子 jìsī祭司 yuē shū bìng shèngxià剩下 zhī bǎixìng百姓 de xīnTāmen他们 jiù lái wéi wàn jūn zhī Yēhéhuá耶和华 tāmen他们 shén de diàn殿 zuògōng做工
15 Zhè shì zài wáng dì’èr第二 nián liùyuè六月 èrshísì二十四

Top |  |  Next Chapter |  | Index |  | Home
Full online version here [with search engine, multilingual display and audio Bible]