Home |  | Audio |  | Index |  |  Verses

tài fúyīn福音

Zhāng : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

1 Yàbó亚伯 hǎn de hòuyì后裔Dàwèi大卫 de zǐsūn子孙Yēsū耶稣 Jīdū基督 de jiāpǔ家谱。( Hòuyì后裔 zǐsūn子孙 yuán wén dōu zuò érzi儿子 xià tóng
2 Yàbó亚伯 hǎn shēng Yǐsǎ以撒Yǐsǎ以撒 shēng Yǎgè雅各Yǎgè雅各 shēng Yóudàhé犹大和 tāde他的 dìxiōng弟兄
3 Yóudà犹大 cóng shì shēng Fǎlèsī法勒斯 Xièlā谢拉Fǎlèsī法勒斯 shēng Xīsīlún希斯仑Xīsīlún希斯仑 shēng Yàlán亚兰
4 Yàlán亚兰 shēng shēng Náshùn拿顺Náshùn拿顺 shēng Sǎmén撒门
5 Sǎmén撒门 cóng Lǎhé喇合 shì shēng Bō’āsī波阿斯Bō’āsī波阿斯 cóng Lùdé路得 shì shēng Ébèidé俄备得Ébèidé俄备得 shēng Yēxī耶西
6 Yēxī耶西 shēng Dàwèi大卫 wángDàwèi大卫 cóng de qīzi妻子 shēng Suǒluómén所罗门
7 Suǒluómén所罗门 shēng luó ānLuó ānshēng安生 shēng
8 shēng yuē shā Yuē shā shēng yuē lánYuē lán shēng Wūxīyà乌西亚
9 Wūxīyà乌西亚 shēng Yuētǎn约坦Yuētǎn约坦 shēng Yàhāsī亚哈斯Yàhāsī亚哈斯 shēng Xīxījiā希西家
10 Xīxījiā希西家 shēng Mǎnáxī玛拿西Mǎnáxī玛拿西 shēng Yàmén亚们Yàmén亚们 shēng Yuēxīyà约西亚
11 Bǎixìng百姓 bèi qiān dào Bābǐlún巴比伦 deshíhòu的时候Yuēxīyà约西亚 shēng tāde他的 dìxiōng弟兄
12 Qiān dào Bābǐlún巴比伦 zhīhòu之后 shēng Sǎlātiě撒拉铁Sǎlātiě撒拉铁 shēng suǒ luó
13 Suǒ luó shēng Yàbǐyù亚比玉Yàbǐyù亚比玉 shēng jìng jìng shēng Yàsuǒ亚所
14 Yàsuǒ亚所 shēng Sǎdū撒督Sǎdū撒督 shēng Yàjīn亚金Yàjīn亚金 shēng Yǐlǜ以律
15 Yǐlǜ以律 shēng shēng Mǎdàn马但Mǎdàn马但 shēng Yǎgè雅各
16 Yǎgè雅各 shēng yuē jiùshì就是 de zhàngfu丈夫 chēngwéi称为 Jīdū基督 de Yēsū耶稣shì cóng shēng de
17 Zhèyàng这样cóng Yàbó亚伯 hǎn dào Dàwèi大卫gòngyǒu共有 shísì十四 dàiCóng Dàwèi大卫 dào qiān zhì Bābǐlún巴比伦 deshíhòu的时候 yǒu shísì十四 dàiCóng qiān zhì Bābǐlún巴比伦 deshíhòu的时候 dào Jīdū基督yòu yǒu shísì十四 dài
18 Yēsū耶稣 Jīdū基督 jiàng shēng de shì zàixiàmiàn在下面 mǔqīn母亲 yǐjīng已经 pèi le yuē hái méiyǒu没有 yíng jiù cóng shènglíng圣灵 huái怀 le yùn
19 zhàngfu丈夫 yuē shì rénbùyuàn不愿 míngmíng明明 de xiūrù羞辱 xiǎng yào àn’àn暗暗 de xiū le
20 Zhèng sīniàn思念 zhè shì deshíhòu的时候yǒu zhǔ de shǐzhě使者 xiàng mèng zhōng xiǎnxiàn显现shuō Dàwèi大卫 de zǐsūn子孙 yuē bùyào不要 zhǐguǎn只管 guò de qīzi妻子 láiYīn suǒ huái怀 de yùnshì cóng shènglíng圣灵 lái de
21 jiāngyào将要 shēng yīgè一个 érzi儿子 yào gěi míngjiào名叫 Yēsū耶稣Yīn yào jiāng zìjǐ自己 de bǎixìng百姓 cóng zuì’è罪恶 jiùchū救出 lái
22 Zhè yíqiè一切 de shì chéngjiù成就shì yào yīng yàn zhǔ jiè xiānzhī先知 suǒ shuō dehuà的话
23 Shuō yǒu tóng huáiyùn怀孕 shēng rén yào chēng tāde他的 míngwèi名为 nèi 。( nèi fān chūlai出来jiùshì就是 shén wǒmen我们 tóng zài。)
24 Yuē xǐng leqǐlai起来jiù zūn zhe zhǔ shǐzhě使者 de fēnfù吩咐 qīzi妻子 guòlái过来
25 Zhǐshì只是 méiyǒu没有 tóng fángděng shēng le érzi儿子,( yǒu juàn zuò děng shēng le tóu tāi de érzi儿子jiù gěi míngjiào名叫 Yēsū耶稣

Top |  |  Next Chapter |  | Index |  | Home
Full online version here [with search engine, multilingual display and audio Bible]