Home |  | Audio |  | Index |  |  Verses

fúyīn福音

Zhāng : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Shén de érzi儿子Yēsū耶稣 Jīdū基督 fúyīn福音 de tóu
2 Zhèngrú正如 xiānzhī先知 Yǐsàiyà以赛亚 shū shàng zhe shuō,( yǒu juàn Yǐsàiyà以赛亚 sān kàn yào chā qiǎn wǒde我的 shǐzhě使者 zài qiánmian前面yùbèi预备 dàolù道路
3 Zài kuàng yǒurén有人 shēng hǎn zhe shuōyùbèi预备 zhǔ de dàoxiū zhí tāde他的
4 Zhào zhè huàYuēhàn约翰 lái lezài kuàng shīxǐ施洗chuán huǐgǎi悔改 de xǐlǐ洗礼shǐ使 zuì de shè
5 Yóutài犹太 quán de lěng de réndōu chūqù出去 dào Yuēhàn约翰 nàli那里chéngrèn承认 tāmen他们 de zuìzài yuē dàn shòu tāde他的
6 Yuēhàn约翰 chuān穿 luòtuo骆驼 máo de yīfu衣服yāo shù pídài皮带chī de shì huángchóng蝗虫
7 chuándào传道 shuōyǒu wèi zài yǐhòu以后 lái denénglì能力 gèngdà更大 jiùshì就是 wānyāo弯腰 gěi jiě xié dài shì pèi de
8 shì yòng shuǐ gěi nǐmen你们 shīxǐ施洗 què yào yòng shènglíng圣灵 gěi nǐmen你们 shīxǐ施洗
9 Nàshí那时Yēsū耶稣 cóng jiā de láizài yuē dàn shòu le Yuēhàn约翰 de
10 cóng shuǐ shànglái上来jiù kànjiàn看见 tiān liè kāi leshènglíng圣灵 fǎngfú仿佛 gēzǐ鸽子jiàng zài shēn shàng
11 Yòu yǒu shēngyīn声音 cóng tiānshàng天上 láishuō来说 shì wǒde我的 ài xǐyuè喜悦
12 Shènglíng圣灵 jiù Yēsū耶稣 cuī dào kuàng
13 zài kuàng sìshí四十 tiān shòu sādàn撒但 de shìtàn试探Bìng yěshòu野兽 tóng zài chǔQiě yǒu tiānshǐ天使 lái cìhòu伺候
14 Yuēhàn约翰 xià jiàn yǐhòu以后Yēsū耶稣 láidào来到 jiā xuānchuán宣传 shén de fúyīn福音
15 Shuōrìqī日期 mǎn leshén de guó jìn leNǐmen你们 dāng huǐgǎi悔改xìn fúyīn福音
16 Yēsū耶稣 shùn zhe jiā de hǎibiān海边 zǒukànjiàn看见 西 mén 西 mén de xiōngdì兄弟 ān de lièzài hǎilǐ海里 wǎngTāmen他们 běn shì de
17 Yēsū耶稣 duì tāmen他们 shuōlái gēncóng跟从 yào jiào nǐmen你们 de rén de yíyàng一样
18 Tāmen他们 jiù lìkè立刻 shě le wǎnggēncóng跟从 le
19 Yēsū耶稣 shāo wǎng qián zǒuyòu jiàn 西 tài de érzi儿子 Yǎgè雅各 Yǎgè雅各 de xiōngdì兄弟 Yuēhàn约翰zài chuánshàng船上 wǎng
20 Yēsū耶稣 suíjí随即 zhāohu招呼 tāmen他们Tāmen他们 jiù fùqīn父亲 西 tài gōngrén工人 liú zài chuánshàng船上gēncóng跟从 Yēsū耶稣 le
21 Dàole到了 jiā bǎi nóngYēsū耶稣 jiù zài ānxírì安息日 jìn le huì táng jiàoxun教训 rén
22 Zhòngrén众人 hěn tāde他的 jiàoxun教训Yīnwèi因为 jiàoxun教训 tāmen他们zhèng xiàng yǒu quánbǐng权柄 de rén xiàng wén shì
23 Zài huì táng yǒu yīgè一个 rénbèi guǐ fùzhe附着 hǎnjiào喊叫 shuō
24 rén Yēsū耶稣wǒmen我们 yǒu shénme什么 xiāng gān lái miè wǒmen我们 ma zhīdao知道 shì shéinǎishì乃是 shén de shèng zhě
25 Yēsū耶稣 zébèi责备 shuōbùyào不要 zuò shēngcóng zhè rénshēn人身 shàng chūlai出来
26 guǐ jiào rén chōu le yīzhèn一阵 fēngdàshēng大声 hǎnjiào喊叫jiù chūlai出来 le
27 Zhòngrén众人 dōu jīngyà惊讶yǐzhì以致 bǐcǐ彼此 duì wèn shuōzhè shì shénme什么 shìshì xīn dàolǐ道理 aTāyòng他用 quánbǐng权柄 fēnfù吩咐 guǐlián guǐ tīngcóng听从 le
28 Yēsū耶稣 de míngshēng名声jiù chuánbiàn传遍 le jiā de sìfāng四方
29 Tāmen他们 chū huì tángjiù tóng zhe Yǎgè雅各 Yuēhàn约翰jìn le 西 mén ān de liè de jiā
30 西 mén de yuèmǔ岳母zhèng hài rèbìng热病 tǎng zheJiù yǒurén有人 gàosu告诉 Yēsū耶稣
31 Yēsū耶稣 jìn qián zhe tāde她的 shǒu qǐlai起来 jiù tuì退 le jiù shì tāmen他们
32 Tiān wǎn rìluò日落 deshíhòu的时候yǒurén有人 dài zhe yíqiè一切 hài bìng de bèi guǐ deláidào来到 Yēsū耶稣 gēnqián跟前
33 chéng de rén dōu jùjí聚集 zài mén qián
34 Yēsū耶稣 zhì hǎo le xǔduō许多 hài yàng bìng de rényòu gǎn chū xǔduō许多 guǐbùxǔ不许 guǐ shuō huàyīnwèi因为 guǐ rènshi认识
35 zǎochén早晨tiān wèi liàng deshíhòu的时候Yēsū耶稣 qǐlai起来dào kuàng dìfang地方 zài nàli那里 dǎogào祷告
36 西 mén tóngbàn同伴 zhuī le
37 Yùjiàn遇见 le jiù duì shuōzhòngrén众人 dōu zhǎo
38 Yēsū耶稣 duì tāmen他们 shuōwǒmen我们 kěyǐ可以 wǎng biéchù别处 dào línjìn邻近 de xiāngcūn乡村 hǎozài好在 nàli那里 chuándào传道Yīnwèi因为 shì wéi zhè shì chūlai出来 de
39 Yúshì于是 zài jiā quán dejìn le huì tángchuándào传道 gǎn guǐ
40 Yǒu yīgè一个 zhǎngdà长大 fēng delái qiú Yēsū耶稣xiàng guì xià shuō ruò kěn néng jiào jiéjìng洁净 le
41 Yēsū耶稣 dòng le xīnjiù shēnshǒu伸手 shuō kěn jiéjìng洁净 le
42 Dàmá大麻 fēng jíshí即时 líkāi离开 jiù jiéjìng洁净 le
43 Yēsū耶稣 yán yán de zhǔfù嘱咐 jiù dǎfa打发 zǒu
44 Duì shuō yào jǐnshèn谨慎shénme什么 huà dōu bùkě不可 gàosu告诉 rénZhǐyào只要 shēntǐ身体 gěi jìsī祭司 chákàn察看yòu yīnwèi因为 jiéjìng洁净 lexiàn shàng Móxī摩西 suǒ fēnfù吩咐 de lǐwù礼物duì zhòngrén众人 zuòzhèng作证
45 rén chūqù出去dǎo shuō xǔduō许多 dehuà的话 zhè jiàn shì chuán yáng kāi lejiào Yēsū耶稣 yǐhòu以后 bùdé不得 zài míngmíng明明 de jìn chéngzhǐhǎo只好 zàiwài在外 biān kuàng dìfang地方Rén cóng gèchù各处 dōu jiù le lái

Top |  |  Next Chapter |  | Index |  | Home
Full online version here [with search engine, multilingual display and audio Bible]