Home |  | Audio |  | Index |  |  Verses

Shǐtú使徒 xíng chuán

Zhāng : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

1 a fēi luó a yǐjīng已经 zuò le qián shūlùn dào Yēsū耶稣 kāitóu开头 yíqiè一切 suǒ xíng suǒ jiàoxun教训 de
2 Zhídào直到 jiè zhe shènglíng圣灵 fēnfù吩咐 suǒ jiǎnxuǎn拣选 de shǐtú使徒yǐhòu以后 bèi jiē shàngshēng上升 de rìzi日子 wéizhǐ为止
3 shòuhài受害 zhīhòu之后yòng xǔduō许多 de píng jiāng zìjǐ自己 huó huó de xiǎn gěi shǐtú使徒 kànsìshí四十 tiān zhī jiǔ xiàng tāmen他们 xiǎnxiàn显现jiǎng shuō shén guó de shì
4 Yēsū耶稣 tāmen他们 jùjí聚集 deshíhòu的时候zhǔfù嘱咐 tāmen他们 shuōbùyào不要 líkāi离开 lěngyào děnghòu等候 suǒ yìngxǔ应许 dejiùshì就是 nǐmen你们 tīngjiàn听见 shuō guò de
5 Yuēhàn约翰 shì yòng shuǐ shīxǐ施洗Dàn duō nǐmen你们 yào shòu shènglíng圣灵 de
6 Tāmen他们 jùjí聚集 deshíhòu的时候wèn Yēsū耶稣 shuōzhǔ a fùxīng复兴 Yǐsèliè以色列 guójiù zài zhè shíhou时候 ma
7 Yēsū耶稣 duì tāmen他们 shuō píng zhe zìjǐ自己 de quánbǐng权柄suǒ dìng deshíhòu的时候 rìqī日期búshì不是 nǐmen你们 kěyǐ可以 zhīdao知道 de
8 Dàn shènglíng圣灵 jiànglìn降临 zài nǐmen你们 shēn shàngnǐmen你们 jiù bìděi必得 zhe nénglì能力Bìng yào zài lěngYóutài犹太 quán de zhídào直到 de zuò wǒde我的 jiànzhèng见证
9 Shuō le zhè huàtāmen他们 zhèng kàn deshíhòu的时候 jiù bèi shàngshēng上升yǒu duǒ yúncai云彩 jiē biàn便 kànbújiàn看不见 le
10 Dāng wǎng shàngqù上去tāmen他们 dìng jīng wàng tiān deshíhòu的时候hūrán忽然 yǒu liǎng gèrén个人shēn chuān穿 bái zhàn zàipángbiān在旁边shuō
11 Jiā rén nǐmen你们 wèishénme为什么 zhàn zhe wàng tiān nezhè líkāi离开 nǐmen你们 bèi jiē shēngtiān升天 de Yēsū耶稣nǐmen你们 jiàn zěnyàng怎样 wǎng tiānshàng天上 hái yào zěnyàng怎样 lái
12 Yǒu zuò shān míngjiào名叫 gǎnlǎn橄榄 shān lěng yuǎnyuē yǒu ānxírì安息日 zǒu de lùchéng路程Dāng xià méntú门徒 cóng nàli那里 huí lěng
13 Jìn le chéngjiù shàng le suǒ zhù de jiān lóufáng楼房Zài nàli那里 yǒu Bǐdé彼得Yuēhàn约翰Yǎgè雅各ān de lièFéilì腓力duō duō luó mǎi tài féi de érzi儿子 Yǎgè雅各fèn ruì dǎng de 西 mén Yǎgè雅各 de érzi儿子huò zuò xiōngdì兄弟Yóudà犹大
14 Zhèxie这些 réntóng zhe jǐge几个 fùrén妇人 Yēsū耶稣 de mǔqīn母亲 bìng Yēsū耶稣 de dìxiōng弟兄dōu Tóngxīn同心 héyì合意 de héng qiē dǎogào祷告
15 Nàshí那时yǒu xǔduō许多 rén jùhuì聚会yuē yǒu yībǎi一百 èrshí二十 míngBǐdé彼得 jiù zài dìxiōng弟兄 zhōngjiān中间 zhàn qǐlai起来shuō
16 Dìxiōngmén弟兄们shènglíng圣灵 jiè Dàwèi大卫 de kǒuzài Shèngjīng圣经 shàngyùyán预言 lǐng rén zhuōná捉拿 Yēsū耶稣 de Yóudà犹大Zhè huà shì bìxū必须 yīng yàn de
17 běnlái本来 liè zài wǒmen我们 shù zhōngbìngqiě并且 zài shǐtú使徒 de zhí rèn shàng déle得了 fēn
18 Zhè rén yòng zuò ě de gōng jiàmǎi le yīkuài一块 tiányǐhòu以后 shēnzi身子 dǎodǔfù肚腹 bēngliè崩裂cháng dōu liúchū流出 lái
19 Zhù zài lěng de zhòngrén众人 dōu zhīdao知道 zhè shìsuǒyǐ所以 àn zhe tāmen他们 nàli那里 dehuà的话gěi kuài tián míngjiào名叫 jiùshì就是 xuè tián de yìsī意思
20 Yīnwèi因为 shīpiān诗篇 shàng xiě zhe shuōyuàn tāde他的 zhùchù住处biàn wéi huāng chǎngwúrén无人 zàinèi在内 jūzhù居住Yòu shuōyuàn biérén别人 de tāde他的 zhí fēn
21 Suǒyǐ所以 zhǔ Yēsū耶稣 zài wǒmen我们 zhōngjiān中间 shǐzhōng始终 chūrù出入 deshíhòu的时候
22 Jiùshì就是 cóng Yuēhàn约翰 shīxǐ施洗 zhídào直到 zhǔ líkāi离开 wǒmen我们 bèi jiē shàngshēng上升 de rìzi日子 wéizhǐ为止bìxū必须 cóng cháng wǒmen我们 zuò bàn de rén zhōng wèi wǒmen我们 tóng zuò Yēsū耶稣 fùhuó复活 de jiànzhèng见证
23 Yúshì于是 xuǎnjǔ选举 liǎng gèrén个人jiùshì就是 jiào zuò yòu chēnghu称呼 yóu shì dōu de yuē
24 Zhòngrén众人 jiù dǎogào祷告 shuōzhǔ a zhīdao知道 wàn rén de xīnqiú cóng zhè liǎng gèrén个人 zhōngzhǐmíng指明 suǒ jiǎnxuǎn拣选 de shì shéijiào de zhè shǐtú使徒 de wèi fēnZhèwèi这位 fēn Yóudà犹大 yǐjīng已经 diūqì丢弃wǎng zìjǐ自己 de dìfang地方 le
25
26 Yúshì于是 zhòngrén众人 wéi tāmen他们 yáo qiānyáo chū lái jiù shíyī十一 shǐtú使徒 tóng liè

Top |  |  Next Chapter |  | Index |  | Home
Full online version here [with search engine, multilingual display and audio Bible]