Home |  | Audio |  | Index |  |  Verses

lín duō hòu shū

Zhāng : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Fèng shén zhǐyì旨意zuò Jīdū基督 Yēsū耶稣 shǐtú使徒 de Bǎoluó保罗 xiōngdì兄弟 tàixiěxìn写信 gěi zài lín duō shén de jiàohuì教会bìng gāi biàn chǔ de zhòng shèngtú圣徒
2 Yuàn ēn huì píng’ān平安cóng shén wǒmen我们 de zhǔ Yēsū耶稣 Jīdū基督 guī nǐmen你们
3 Yuàn sòng zàn guī wǒmen我们 de zhǔ Yēsū耶稣 Jīdū基督 de shénjiùshì就是 cíbēi慈悲 de yàng ānwèi安慰 de shén
4 Wǒmen我们 zài yíqiè一切 huànnàn患难 zhōng jiù ānwèi安慰 wǒmen我们jiào wǒmen我们 néng yòng shén suǒ de ānwèi安慰 ānwèi安慰 zāo yàng huànnàn患难 de rén
5 Wǒmen我们 duō shòu Jīdū基督 de chǔjiù kào Jīdū基督 duō de ānwèi安慰
6 Wǒmen我们 shòu huànnàn患难 neshì wéi jiào nǐmen你们 de ānwèi安慰 de zhěngjiù拯救Wǒmen我们 de ānwèi安慰 ne shì wéi jiào nǐmen你们 de ānwèi安慰Zhè ānwèi安慰 néng jiào nǐmen你们 rěnshòu忍受 wǒmen我们 suǒ shòu de nàyàng那样 chǔ
7 Wǒmen我们 wéi nǐmen你们 suǒ cún de pànwàng盼望 shì quèdìng确定 deYīnwèi因为 zhīdao知道 nǐmen你们 shì tóng shòukǔ受苦 chǔ tóng de ānwèi安慰
8 Dìxiōngmén弟兄们wǒmen我们 bùyào不要 nǐmen你们 xiǎode晓得wǒmen我们 cóngqián从前 zài Xī Yà西亚 zāoyù遭遇 kǔnàn苦难bèi tài zhòng bùnéng不能 shèngshènzhì甚至 lián huó mìng de zhǐwàng指望 dōu jué le
9 Zìjǐ自己 xīnlǐ心里 duàndìng断定 shì dejiào wǒmen我们 kào zìjǐ自己zhī kào jiào rén fùhuó复活 de shén
10 céng jiù wǒmen我们 tuōlí脱离 jídà极大 de sǐwáng死亡xiànzài现在 réng yào jiù wǒmen我们bìngqiě并且 wǒmen我们 zhǐwàng指望 jiānglái将来 hái yào jiù wǒmen我们
11 Nǐmen你们 qídǎo祈祷 bāngzhù帮助 wǒmen我们hǎo jiào xǔduō许多 rénwéi人为 wǒmen我们 xiè ēnjiùshì就是 wéi wǒmen我们 yīn xǔduō许多 rén suǒdé所得 de ēn
12 Wǒmen我们 suǒ kuā deshì zìjǐ自己 de liángxīn良心jiànzhèng见证 wǒmen我们 píng zhe shén de shèng jié chéngshí诚实zàishì在世 wéi rén kào rén de cōngmíng聪明nǎi kào shén de ēn huìxiàng nǐmen你们 gèng shì zhèyàng这样
13 Wǒmen我们 xiànzài现在 xiě gěi nǐmen你们 dehuà的话bìngbù并不 wài nǐmen你们 suǒ niàn desuǒ rènshi认识 de pànwàng盼望 nǐmen你们 dàodǐ到底 háishì还是 yào rènshi认识
14 Zhèngrú正如 nǐmen你们 yǐjīng已经 yǒu fēn rènshi认识 wǒmen我们 wǒmen我们 kuā kǒuhǎoxiàng好像 wǒmen我们 zài wǒmen我们 zhǔ Yēsū耶稣 de rìzi日子 nǐmen你们 kuā kǒu yíyàng一样
15 jìrán既然 zhèyàng这样 shēnxìn深信jiù zǎo yǒuyì有意 dào nǐmen你们 nàli那里 jiào nǐmen你们 zài de yìchu益处
16 yào cóng nǐmen你们 nàli那里 jīngguò经过wǎng Mǎqídùn马其顿 zài cóng Mǎqídùn马其顿 huídào回到 nǐmen你们 nàli那里jiào nǐmen你们 gěi sòngxíng送行 wǎng Yóutài犹太
17 yǒu shì fǎnfù反复 bùdìng不定 ma suǒ de shì cóng qíngyù情欲 dejiào shì fēi ma
18 zhǐ zhe xìn shí de shén shuōwǒmen我们 xiàng nǐmen你们 suǒ chuán de dàobìng méiyǒu没有 shì ér yòu fēi de
19 Yīnwèi因为 西 bìng tàizài nǐmen你们 zhōngjiān中间 suǒ chuánshén传神 de érzi儿子 Yēsū耶稣 Jīdū基督zǒng méiyǒu没有 shì ér yòu fēi dezài zhǐyǒu只有 shì
20 Shén de yìngxǔ应许bùlùn不论 yǒu duōshǎo多少zài Jīdū基督 dōu shì shìde是的suǒyǐ所以 jiè zhe dōu shì shízài实在 de,( shízài实在 yuán wén zuò āmén阿们jiào shén yīn wǒmen我们 Déróng得荣 yào耀
21 zài Jīdū基督 jiāngù坚固 wǒmen我们 nǐmen你们bìngqiě并且 gāo wǒmen我们 dejiùshì就是 shén
22 yòu yòng yìn yìn le wǒmen我们bìng shènglíng圣灵 zài wǒmen我们 xīnlǐ心里 zuò píng 。( Yuán wén zuò zhì)。
23 hūyù呼吁 shén gěi wǒde我的 xīn zuò jiànzhèng见证 méiyǒu没有 wǎng lín duō shì wéi yào kuānróng宽容 nǐmen你们
24 Wǒmen我们 bìngbù并不 shì xiá guǎn nǐmen你们 de xìnxīn信心nǎishì乃是 bāngzhù帮助 nǐmen你们 de kuàilè快乐Yīnwèi因为 nǐmen你们 píng xìn cái zhàn de zhù

Top |  |  Next Chapter |  | Index |  | Home
Full online version here [with search engine, multilingual display and audio Bible]