Home |  | Audio |  | Index |  |  Verses

Jiā tài shū

Zhāng : 1 2 3 4 5 6

1 Zuò shǐtú使徒 de Bǎoluó保罗,( búshì不是 yóuyú由于 rényěbù也不 shì jiè zhe rénnǎishì乃是 jiè zhe Yēsū耶稣 Jīdū基督 jiào cóng fùhuó复活 de shén
2 yíqiè一切 tóng zài de zhòng dìxiōng弟兄xiěxìn写信 gěi jiā tài de jiàohuì教会
3 Yuàn ēn huì píng’ān平安cóng shén wǒmen我们 de zhǔ Yēsū耶稣 Jīdū基督guī nǐmen你们
4 Jīdū基督 zhào wǒmen我们 shén de zhǐyì旨意 wéi wǒmen我们 de zuì shě yào jiù wǒmen我们 tuōlí脱离 zhè zuì’è罪恶 de shìdài世代
5 Dànyuàn但愿 róngyào荣耀 guī shén zhídào直到 yǒng yǒngyuǎn永远 yuǎnĀmén阿们
6 nǐmen你们 zhème这么 kuài líkāi离开 jiè zhe Jīdū基督 zhī ēn shào nǐmen你们 de cóng biéde别的 fúyīn福音
7 bìngbù并不 shì fúyīn福音 bùguò不过 yǒuxiērén有些人 jiǎorǎo搅扰 nǐmen你们yào Jīdū基督 de fúyīn福音 gēnggǎi更改 le
8 Dàn wúlùn无论 shì wǒmen我们shì tiānshàng天上 lái de shǐzhě使者ruò chuán fúyīn福音 gěi nǐmen你们 wǒmen我们 suǒ chuán gěi nǐmen你们 de bùtóng不同 jiù yīngdāng应当 bèi zhòu
9 Wǒmen我们 yǐjīng已经 shuō lexiànzài现在 yòu shuōruò yǒurén有人 chuán fúyīn福音 gěi nǐmen你们 nǐmen你们 suǒ lǐngshòu领受 de bùtóng不同 jiù yīngdāng应当 bèi zhòu
10 xiànzài现在 shì yàodé要得 rén de xīn neháishì还是 yàodé要得 shén de xīn ne shì tǎo rén de xǐhuan喜欢 maruò réngjiù仍旧 tǎo rén de xǐhuan喜欢 jiù búshì不是 Jīdū基督 de púrén仆人 le
11 Dìxiōngmén弟兄们 gàosu告诉 nǐmen你们 sùlái素来 suǒ chuán de fúyīn福音búshì不是 chūyú出于 rén de yìsī意思
12 Yīnwèi因为 búshì不是 cóng rén lǐngshòu领受 deyěbù也不 shì rén jiàodǎo教导 wǒde我的nǎishì乃是 cóng Yēsū耶稣 Jīdū基督 qǐshì启示 lái de
13 Nǐmen你们 tīngjiàn听见 cóngqián从前 zài Yóutàijiào犹太教 zhōng suǒ xíng de shìzěnyàng怎样 jílì极力 bīpò逼迫 cán hài shén de jiàohuì教会
14 yòu zài Yóutàijiào犹太教 zhōng běnguó本国 xǔduō许多 tóng suì de rén gèng yǒu cháng jìnwéi zǔzōng祖宗 de yíchuán遗传 gèngjiā更加 rèxīn热心
15 Rán’ér然而 cóng fēnbié分别 chūlai出来yòu shī ēn shào wǒde我的 shén
16 Jìrán既然 lèyì乐意 jiāng érzi儿子 qǐshì启示 zài xīnlǐ心里jiào chuán zàiwài在外 bāng rén zhōng jiù méiyǒu没有 shǔ xuè de rén shāngliàng商量
17 méiyǒu没有 shàng lěng jiàn nàxiē那些 xiān zuò shǐtú使徒 deWéidú惟独 wǎng Hòu yòu huídào回到
18 Guò le sānnián三年cái shàng lěng jiàn tóng zhù le shíwǔ十五 tiān
19 Zhìyú至于 biéde别的 shǐtú使徒chúle除了 zhǔ de xiōngdì兄弟 Yǎgè雅各 dōu méiyǒu没有 kànjiàn看见
20 xiě gěi nǐmen你们 debúshì不是 huǎnghuà谎话zhè shì zài shén miànqián面前 shuō de
21 Yǐhòu以后 dàole到了 xùlìyà叙利亚 jiā jìngnèi境内
22 Nàshí那时Yóutài犹太 xìn Jīdū基督 de jiàohuì教会 dōu méiyǒu没有 jiàn guò wǒde我的 miàn
23 Bùguò不过 tīngshuō听说 cóngqián从前 bīpò逼迫 wǒmen我们 dexiànzài现在 chuán yáng yuánxiān原先 suǒ cán hài de zhēn dào
24 Tāmen他们 jiù wéi wǒde我的 yuángù缘故guī róngyào荣耀 gěi shén

Top |  |  Next Chapter |  | Index |  | Home
Full online version here [with search engine, multilingual display and audio Bible]