Home |  | Audio |  | Index |  |  Verses

Féi shū

Zhāng : 1 2 3 4

1 Jīdū基督 Yēsū耶稣 de púrén仆人 Bǎoluó保罗 tàixiěxìn写信 gěi fán zhù féi zài Jīdū基督 Yēsū耶稣 de zhòng shèngtú圣徒 zhūwèi诸位 jiāndū监督zhūwèi诸位 zhíshì执事
2 Yuàn ēn huì píng’ān平安cóng shén wǒmen我们 de bìng zhǔ Yēsū耶稣 Jīdū基督guī nǐmen你们
3 měi féng xiǎngniàn想念 nǐmen你们jiù gǎnxiè感谢 wǒde我的 shén
4 Měi féng wéi nǐmen你们 zhòngrén众人 qíqiú祈求 deshíhòu的时候cháng shì huān huānxǐ欢喜 de qíqiú祈求
5 Yīnwèi因为 cóngtóu从头 yītiān一天 zhídào直到 rújīn如今nǐmen你们 shì Tóngxīn同心 héyì合意 de xīngwàng兴旺 fúyīn福音
6 shēnxìn深信 zài nǐmen你们 xīnlǐ心里 dòng le shàn gōng de chéng quán zhè gōngzhídào直到 Yēsū耶稣 Jīdū基督 de rìzi日子
7 wéi nǐmen你们 zhòngrén众人 yǒu zhèyàng这样 de yìniàn意念yuán shì yīngdāng应当 deYīn nǐmen你们 cháng zài xīnlǐ心里wúlùn无论 shì zài kǔn suǒ zhīzhōng之中shì biàn míng zhèngshí证实 fúyīn福音 deshíhòu的时候nǐmen你们 dōu yītóng一同 de ēn
8 tǐhuì体会 Jīdū基督 Yēsū耶稣 de xīncháng心肠qiē qiē de xiǎngniàn想念 nǐmen你们 zhòngrén众人Zhè shì shén kěyǐ可以 gěi zuò jiànzhèng见证 de
9 suǒ dǎogào祷告 dejiùshì就是 yào nǐmen你们 de àixīn爱心zài zhīshi知识 yàng jiànshi见识 shàngduō ér yòu duō
10 Shǐ使 nǐmen你们 néng fēnbié分别 shìfēi是非,( huò zuò xǐ’ài喜爱 měihǎo美好 de shìzuò chéngshí诚实 guò de rénzhídào直到 Jīdū基督 de rìzi日子
11 Bìng kào zhe Yēsū耶稣 Jīdū基督 jié mǎn le rén de guǒ jiào róngyào荣耀 chēngzàn称赞 guī shén
12 Dìxiōngmén弟兄们 yuànyì愿意 nǐmen你们 zhīdao知道 suǒ zāoyù遭遇 de shìgèng shì jiào fúyīn福音 xīngwàng兴旺
13 Yǐzhì以致 shòu de kǔn suǒzài yíng quánjūn全军 qíyú其余 de rén zhōngyǐjīng已经 xiǎnmíng显明 shì wéi Jīdū基督 de yuángù缘故
14 Bìngqiě并且 zài zhǔ de dìxiōng弟兄duōbàn多半 yīn shòu de kǔn suǒjiù xìn yuè fāfàng发放 dǎn chuánshén传神 de dào suǒ
15 Yǒude有的 chuán Jīdū基督shì chūyú出于 jídù嫉妒 fēn zhēng yǒudeshì有的是 chūyú出于 hǎo
16 Zhè děng shì chūyú出于 àixīn爱心zhīdao知道 shì wéi biàn míng fúyīn福音 shèlì设立 de
17 děng chuán Jīdū基督 shì chūyú出于 jié dǎngbìngbù并不 chéngshí诚实yìsī意思 yào jiā zēng kǔn suǒ de chǔ
18 Zhè yǒu fáng nehuòshì或是 jiǎ huòshì或是 zhēnxīn真心wúlùn无论 zěnyàng怎样Jīdū基督 jiūjìng究竟 bèi chuán kāi leWèicǐ为此 jiù huānxǐ欢喜bìngqiě并且 hái yào huānxǐ欢喜
19 Yīnwèi因为 zhīdao知道 zhè shì jiè zhe nǐmen你们 de qídǎo祈祷 Yēsū耶稣 Jīdū基督 zhī líng de bāngzhù帮助zhōng jiào de jiù
20 Zhào zhe suǒ qiē suǒ pànwàng盼望 deméiyǒu没有 shì jiào xiūkuì羞愧zhǐyào只要 fán shì fàng dǎnWúlùn无论 shì shēngshì zǒng jiào Jīdū基督 zài shēn shàng zhàocháng照常 xiǎn
21 Yīn huózhe活着 jiùshì就是 Jīdū基督 le jiù yǒuyìchu有益处
22 Dàn zài ròu shēn huózhe活着ruò chéngjiù成就 gōngfu工夫 de guǒ jiù bùzhīdào不知道 gāi tiāoxuǎn挑选 shénme什么
23 zhèngzài正在 liǎng nán zhījiān之间qíngyuàn情愿 shì Jīdū基督 tóng zàiYīnwèi因为 zhè shì hǎo de wúbǐ无比 de
24 Rán’ér然而 zài ròu shēn huózhe活着wéi nǐmen你们 gèng shì yàojǐn要紧 de
25 jìrán既然 zhèyàng这样 shēnxìn深信jiù zhīdao知道 réng yào zhù zàishì在世 jiānqiě nǐmen你们 zhòngrén众人 tóng zhùshǐ使 nǐmen你们 zài suǒ xìn de dào shàng yòu cháng jìn yòu yuè
26 Jiào nǐmen你们 zài Jīdū基督 Yēsū耶稣 de huānlè欢乐yīn zài dào nǐmen你们 nàli那里 jiù yuè jiā zēng
27 Zhǐyào只要 nǐmen你们 xíng shì wéi rén Jīdū基督 de fúyīn福音 xiāngchèn相称Jiào huò lái jiàn nǐmen你们huò bùzài不在 nǐmen你们 nàli那里kěyǐ可以 tīngjiàn听见 nǐmen你们 de jǐng kuàngzhīdao知道 nǐmen你们 tóng yǒu yīgè一个 xīn zhìzhàn de wěnwéi suǒ xìn de fúyīn福音 xīn nǔlì努力
28 Fán shì búpà不怕 dírén敌人 de jīngxià惊吓Zhè shì zhèngmíng证明 tāmen他们 chén lúnnǐmen你们 de jiùdōu shì chūyú出于 shén
29 Yīnwèi因为 nǐmen你们 méng ēnbùdàn不但 déyǐ得以 xìnfú信服 Jīdū基督bìng yào wéi shòukǔ受苦
30 Nǐmen你们 de zhēng zhànjiù nǐmen你们 zài shēn shàng cóngqián从前 suǒ kànjiàn看见xiànzài现在 suǒ tīngjiàn听见 de yíyàng一样

Top |  |  Next Chapter |  | Index |  | Home
Full online version here [with search engine, multilingual display and audio Bible]