Home |  | Audio |  | Index |  |  Verses

Tiē luó jiā qián shū

Zhāng : 1 2 3 4 5

1 Bǎoluó保罗西 tàixiěxìn写信 gěi tiē luó jiā zài shén zhǔ Yēsū耶稣 Jīdū基督 de jiàohuì教会Yuàn ēn huì píng’ān平安 guī nǐmen你们
2 Wǒmen我们 wéi nǐmen你们 zhòngrén众人 chángcháng常常 gǎnxiè感谢 shéndǎogào祷告 deshíhòu的时候 tídào提到 nǐmen你们
3 Zài shén wǒmen我们 de miànqián面前búzhù不住 de niàn nǐmen你们 yīn xìnxīn信心 suǒ zuò de gōngfu工夫yīn àixīn爱心 suǒ shòu de láo yīn pànwàng盼望 wǒmen我们 zhǔ Yēsū耶稣 Jīdū基督 suǒ cún de rěnnài忍耐
4 Bèi shén suǒ ài de dìxiōng弟兄 a zhīdao知道 nǐmen你们 shì méng jiǎnxuǎn拣选 de
5 Yīnwèi因为 wǒmen我们 de fúyīn福音 chuán dào nǐmen你们 nàli那里bùdú不独 zàihu在乎 yányǔ言语 zàihu在乎 quánnéng权能 shènglíng圣灵bìng chōngzú充足 de xìnxīn信心zhèngrú正如 nǐmen你们 zhīdao知道 wǒmen我们 zài nǐmen你们 nàli那里wéi nǐmen你们 de yuángù缘故 shì zěnyàng怎样 wéi rén
6 Bìngqiě并且 nǐmen你们 zài nán zhīzhōng之中méng le shènglíng圣灵 suǒ de yuèlǐngshòu领受 zhēn dàojiù xiàofǎ效法 wǒmen我们 xiàofǎ效法 le zhǔ
7 Shènzhì甚至 nǐmen你们 zuò le Mǎqídùn马其顿 gāi suǒyǒu所有 xìn zhǔ zhī rén de bǎngyàng榜样
8 Yīnwèi因为 zhǔ de dào cóng nǐmen你们 nàli那里 yǐjīng已经 chuán yáng chūlai出来nǐmen你们 xiàng shén de xìnxīn信心 bùdàn不但 zài Mǎqídùn马其顿 gāi jiùshì就是 zài gèchù各处 dōu chuán kāi leSuǒyǐ所以 bùyòng不用 wǒmen我们 shuō shénme什么 huà
9 Yīnwèi因为 tāmen他们 zìjǐ自己 yǐjīng已经 bào míng wǒmen我们 shì zěnyàng怎样 jìn dào nǐmen你们 nàli那里nǐmen你们 shì zěnyàng怎样 líqì离弃 ǒuxiàng偶像 guī xiàng shényào shì yòu zhēn yòu huó de shén
10 Děnghòu等候 érzi儿子 cóng tiān jiànglìn降临jiùshì就是 cóng fùhuó复活 de wèi jiù wǒmen我们 tuōlí脱离 jiānglái将来 fèn忿 de Yēsū耶稣

Top |  |  Next Chapter |  | Index |  | Home
Full online version here [with search engine, multilingual display and audio Bible]