Home |  | Audio |  | Index |  |  Verses

Tiē luó jiā hòu shū

Zhāng : 1 2 3

1 Bǎoluó保罗西 tàixiěxìn写信 gěi tiē luó jiā zài shén wǒmen我们 de zhǔ Yēsū耶稣 Jīdū基督 de jiàohuì教会
2 Yuàn ēn huì píng’ān平安cóng shén zhǔ Yēsū耶稣 Jīdū基督guī nǐmen你们
3 Dìxiōngmén弟兄们wǒmen我们 gāi wéi nǐmen你们 chángcháng常常 gǎnxiè感谢 shénzhè běn shì deYīn nǐmen你们 de xìnxīn信心 géwài格外 zēngzhǎng增长bìngqiě并且 nǐmen你们 zhòngrén众人 bǐcǐ彼此 xiāng ài de xīn dōu chōngzú充足
4 Shènzhì甚至 wǒmen我们 zài shén de jiàohuì教会 wéi nǐmen你们 kuā kǒudōu yīn nǐmen你们 zài suǒ shòu de yíqiè一切 bīpò逼迫 huànnàn患难 zhōngréngjiù仍旧 cún rěnnài忍耐 xìnxīn信心
5 Zhè zhèng shì shén gōng pànduàn判断 de míng zhèngJiào nǐmen你们 suàn pèi de shén de guónǐmen你们 jiùshì就是 wéi zhè guó shòukǔ受苦
6 Shén shì gōng dejiù bìjiāng必将 huànnàn患难 bàoyìng报应 jiā huànnàn患难 gěi nǐmen你们 de rén
7 shǐ使 nǐmen你们 zhè shòu huànnàn患难 de rén wǒmen我们 tóng de píng’ān平安Nàshí那时zhǔ Yēsū耶稣 tóng yǒunénglì有能力 de tiānshǐ天使 cóng tiānshàng天上 zài huǒyán火焰 zhōng xiǎnxiàn显现
8 Yào bàoyìng报应 rènshi认识 shén tīngcóng听从 zhǔ Yēsū耶稣 fúyīn福音 de rén
9 Tāmen他们 yào shòu xíngfá刑罚jiùshì就是 yǒngyuǎn永远 chén lúnlíkāi离开 zhǔ de miàn quánnéng权能 de róng guāng
10 Zhè zhèng shì zhǔ jiànglìn降临 yào zài shèngtú圣徒 de shēn shàng Déróng得荣 yào耀yòu zài yíqiè一切 xìn de rénshēn人身 shàng xiǎn wéi de rìzi日子。( Wǒmen我们 duì nǐmen你们 zuò de jiànzhèng见证nǐmen你们 xìn le。)
11 Yīncǐ因此wǒmen我们 cháng wéi nǐmen你们 dǎogào祷告yuàn wǒmen我们 de shén kàn nǐmen你们 pèi de guò suǒ méng de shàoYòu yòng dànéng大能 chéngjiù成就 nǐmen你们 yíqiè一切 suǒ xiànmù羡慕 de liáng shàn yíqiè一切 yīn xìnxīn信心 suǒ zuò de gōngfu工夫
12 Jiào wǒmen我们 zhǔ Yēsū耶稣 de míng zài nǐmen你们 shēn shàng Déróng得荣 yào耀nǐmen你们 zài shēn shàng Déróng得荣 yào耀dōu zhào zhe wǒmen我们 de shén bìng zhǔ Yēsū耶稣 Jīdū基督 de ēn

Top |  |  Next Chapter |  | Index |  | Home
Full online version here [with search engine, multilingual display and audio Bible]