Home |  | Audio |  | Index |  |  Verses

tài qián shū

Zhāng : 1 2 3 4 5 6

1 Fèng wǒmen我们 jiùzhǔ救主 shén wǒmen我们 de pànwàng盼望 Jīdū基督 Yēsū耶稣 zhī mìngzuò Jīdū基督 Yēsū耶稣 shǐtú使徒 de Bǎoluó保罗
2 Xiěxìn写信 gěi yīn xìn zhǔ zuò zhēn érzi儿子 de tàiYuàn ēn huì liánmǐn怜悯 píng’ān平安cóng shén wǒmen我们 zhǔ Jīdū基督 Yēsū耶稣guī
3 wǎng Mǎqídùn马其顿 deshíhòu的时候céng quàn réng zhù zài suǒhǎo zhǔfù嘱咐 jǐge几个 rénbùkě不可 chuán yìjiào异教
4 Yěbù也不 tīngcóng听从 huāng miǎo píng dehuà的话 wúqióng无穷 de jiāpǔ家谱Zhè děng shì zhī shēng biànlùn辩论bìngbù并不 fāmíng发明 shén zài xìn shàng suǒ de zhāngchéng章程
5 Dàn mìnglìng命令 de zǒng guī jiùshì就是 àiZhè ài shì cóng qīngjié清洁 de xīn kuī de liángxīn良心 wěi de xìnxīn信心shēngchū生出 lái de
6 Yǒurén有人 piānlí偏离 zhèxie这些fǎn jiǎng dehuà的话
7 Xiǎng yào zuò jiào shīquè bùmíngbái不明白 zìjǐ自己 suǒ jiǎng shuō desuǒ lùn dìng de
8 Wǒmen我们 zhīdao知道 yuán shì hǎode好的zhǐyào只要 rén yòng de
9 Yīnwèi因为 búshì不是 wéi rén shèlì设立 denǎishì乃是 wéi bùfǎ不法 bùfú不服 de qiánchéng虔诚 fànzuì犯罪 de shèng jié liàn shìsú世俗 deshì fùmǔ父母 shārén杀人 de
10 Xíng yín qīn nán deqiāng rénkǒu人口 shuōhuǎng说谎 huà debìng jiǎ shì dehuòshì或是 wéi bié yàng zhèng dào de shì shèlì设立 de
11 Zhè shì zhào zhe chēng sòng zhī shén jiāo tuō róngyào荣耀 fúyīn福音 shuō de
12 gǎnxiè感谢 gěi lìliang力量 dewǒmen我们 zhǔ Jīdū基督 Yēsū耶稣yīn yǒu zhōngxīn忠心pài shì
13 cóngqián从前 shì xièdú亵渎 shén debīpò逼迫 rén de màn rén deRán’ér然而 hái méng le liánmǐn怜悯yīn shì xìn bùmíngbái不明白 deshíhòu的时候 ér zuò de
14 Bìngqiě并且 zhǔ de ēn shì géwài格外 fēng chéngshǐ使 zài Jīdū基督 Yēsū耶稣 yǒu xìnxīn信心 àixīn爱心
15 Jīdū基督 Yēsū耶稣 jiàngshì降世wéi yào zhěngjiù拯救 zuìrén罪人Zhè huà shì kěxìn可信 deshì shífēn十分 pèifú佩服 deZài zuìrén罪人 zhōng shì zuì kuí
16 Rán’ér然而 méng le liánmǐn怜悯shì yīn Yēsū耶稣 Jīdū基督 yào zài zhè zuì kuí shēn shàngxiǎnmíng显明 yíqiè一切 de rěnnài忍耐gěi hòulái后来 xìn de yǒng shēng de rén zuò bǎngyàng榜样
17 Dànyuàn但愿 zūn guìróngyào荣耀 guī bùnéng不能 xiǔ huài bùnéng不能 kànjiàn看见 yǒng shì de jūn wáng de shénzhídào直到 yǒng yǒngyuǎn永远 yuǎnĀmén阿们
18 ér tài a zhào cóngqián从前 zhǐ zhe de yùyán预言jiāng zhè mìnglìng命令 jiāo tuō jiào yīncǐ因此 kěyǐ可以 měihǎo美好 de zhàng
19 Cháng cún xìnxīn信心 kuī de liángxīn良心Yǒurén有人 diūqì丢弃 liángxīn良心jiù zài zhēn dào shàng rútóng如同 chuán pòhuài破坏 le yìbān一般
20 Qízhōng其中 yǒu nǎi shān yǐjīng已经 tāmen他们 jiāogěi交给 sādàn撒但shǐ使 tāmen他们 shòu jiù bùzài不再 bàng le

Top |  |  Next Chapter |  | Index |  | Home
Full online version here [with search engine, multilingual display and audio Bible]