Home |  | Audio |  | Index |  |  Verses

Tíduōshū提多书

Zhāng : 1 2 3

1 Shén de púrén仆人Yēsū耶稣 Jīdū基督 de shǐtú使徒 Bǎoluó保罗píng zhe shén xuǎnmín选民 de xìnxīn信心 jìng qián zhēnlǐ真理 de zhīshi知识
2 Pànwàng盼望 huǎngyán谎言 de shén zài wàn zhī xiān suǒ yìngxǔ应许 de yǒng shēng
3 Dàole到了 rìqī日期jiè zhe chuán yáng de gōngfu工夫 tāde他的 dào xiǎnmíng显明 leZhè chuán yáng de zérèn责任shì àn zhe shén wǒmen我们 jiùzhǔ救主 de mìnglìng命令 jiāo tuō le
4 Xiànzài现在 xiěxìn写信 gěi duōjiùshì就是 zhào zhe wǒmen我们 gòng xìn zhī dào zuò zhēn érzi儿子 deYuàn ēn huì píng’ān平安cóng shén wǒmen我们 de jiùzhǔ救主 Jīdū基督 Yēsū耶稣 guī
5 cóngqián从前 liú zài deshì yào jiāng méiyǒu没有 bàn wán de shì dōu bàn zhěngqí整齐 leyòu zhào suǒ fēnfù吩咐 dezài chéng shèlì设立 zhǎnglǎo长老
6 Ruò yǒu zhǐzé指责 de rénzhī zuò yīgè一个 fùrén妇人 de zhàngfu丈夫érnǚ儿女 shì xìn zhǔ deméiyǒurén没有人 gào tāmen他们 shì fàng dàng bùfú不服 yuēshù约束 dejiù kěyǐ可以 shèlì设立
7 Jiāndū监督 shì shén de guǎn jiābìxū必须 zhǐzé指责 rènxìng任性 bàozào暴躁 yīn jiǔ shì rén tān zhī cái
8 Lèyì乐意 jiēdài接待 yuǎn rénhǎo shànzhuāngzhòng庄重gōngpíng公平shèng jié chí
9 Jiān shǒu suǒ jiào zhēnshí真实 de dàolǐ道理jiù néng jiāng chúnzhèng纯正 de jiàoxun教训 quàn huà rénYòu néng zhēngbiàn争辩 de rén bódǎo驳倒 le
10 Yīnwèi因为 yǒu xǔduō许多 rén bùfú不服 yuēshù约束shuō kōnghuà空话 hōng rén fèng gēlǐ割礼 degèng shì zhèyàng这样
11 Zhèxie这些 rén de kǒu zǒng yào zhùTāmen他们 yīn tān zhī cáijiāng gāi jiàodǎo教导 de jiàodǎo教导 rénbàihuài败坏 rén de quán jiā
12 Yǒu de rén zhòngdì中的 yīgè一个 běndì本地 xiānzhī先知 shuō de rén cháng shuōhuǎng说谎 huànǎishì乃是 ě shòuyòu chán yòu lǎn
13 Zhègè这个 jiànzhèng见证 shì zhēn deSuǒyǐ所以 yào yán yán de zébèi责备 tāmen他们shǐ使 tāmen他们 zài zhēn dào shàng chún quán
14 tīng Yóutàirén犹太人 huāng miǎo de yányǔ言语 líqì离弃 zhēn dào zhī rén de jièmìng诫命
15 Zài jiéjìng洁净 de rénfán dōu jiéjìng洁净Zài wūhuì污秽 xìn de rénshénme什么 dōu jiéjìng洁净Lián xīn de tiān liáng dōu wūhuì污秽 le
16 Tāmen他们 shuō shì rènshi认识 shén xíng shì què xiāng bèiBěn shì zēngwù憎恶 deshì bèi dezài yàng shàn shì shàng shì fèiqì废弃 de

Top |  |  Next Chapter |  | Index |  | Home
Full online version here [with search engine, multilingual display and audio Bible]