Home |  | Audio |  | Index |  |  Verses

Féi mén shū

Zhāng : 1

1 Wéi Jīdū基督 Yēsū耶稣 bèi qiú de Bǎoluó保罗tóng xiōngdì兄弟 tàixiěxìn写信 gěi wǒmen我们 suǒ qīn’àide亲爱的 tóng gōng féi mén
2 mèi féi bìng wǒmen我们 tóng dāng bīng de yǐjí以及 zài jiā de jiàohuì教会
3 Yuàn ēn huì píng’ān平安cóng shén wǒmen我们 de zhǔ Yēsū耶稣 Jīdū基督guī nǐmen你们
4 dǎogào祷告 deshíhòu的时候 tídào提到 cháng wéi gǎnxiè感谢 wǒde我的 shén
5 Yīn tīngshuō听说 de àixīn爱心bìng xiàng zhǔ Yēsū耶稣 zhòng shèngtú圣徒 de xìnxīn信心。( Huò zuò yīn tīngshuō听说 xiàng zhǔ Yēsū耶稣 zhòng shèngtú圣徒 yǒu àixīn爱心 yǒu xìnxīn信心
6 Yuàn rén suǒ tóng yǒude有的 xìnxīn信心 xiǎn chū gōngxiào功效shǐ使 rén zhīdao知道 nǐmen你们 yàng shàn shì dōu shì wéi Jīdū基督 zuò de
7 Xiōngdì兄弟 a wéi de àixīn爱心 yǒu kuàilè快乐 de ānwèi安慰Yīn zhòng shèngtú圣徒 de xīn cóng déle得了 chàng kuài
8 suīrán虽然 kào zhe Jīdū基督 néng fàng dǎn fēnfù吩咐 de shì
9 Rán’ér然而 xiàng zhè yǒu niánjì年纪 de Bǎoluó保罗xiànzài现在 yòu shì wéi Jīdū基督 Yēsū耶稣 bèi qiú denìngkě宁可 píng zhe àixīn爱心 qiú
10 Jiùshì就是 wéi zài kǔn suǒ zhōng suǒ shēng de érzi儿子 a 西 míng jiùshì就是 yǒuyìchu有益处 de yìsī意思qiú
11 cóngqián从前 méiyǒu没有 yìchu益处dàn rújīn如今 dōu yǒuyìchu有益处
12 xiànzài现在 dǎfa打发 qīnzì亲自 huí nàli那里 shì xīn shàng de rén
13 běnlái本来 yǒuyì有意 jiāng liúxià留下zài wéi fúyīn福音 suǒ shòu de kǔn suǒ zhōng cìhòu伺候
14 Dàn bùzhīdào不知道 de yìsī意思 jiù bùyuàn不愿 zhèyàng这样 xíngjiào de shàn xíng búshì不是 chūyú出于 miǎnqiǎng勉强nǎishì乃是 chūyú出于 gānxīn甘心
15 zànshí暂时 líkāi离开 huòzhě或者 shì jiào yǒngyuǎn永远 de zhe
16 Bùzài不再 shì nǎishì乃是 gāo guò shì qīn’àide亲爱的 xiōngdì兄弟zài shízài实在 shì rúcǐ如此hékuàng何况 zài neZhè yěbù也不 shì àn ròutǐ肉体 shuōshì àn zhǔ shuō
17 ruò wéi tóngbàn同伴jiù shōu rútóng如同 shōu yíyàng一样
18 ruò kuī huò qiàn shénme什么dōu guī zài wǒde我的 zhàng shàng
19 chánghuán偿还Zhè shì Bǎoluó保罗 qīnbǐ亲笔 xiě de bìngbù并不 yòng duì shuōlián nǐzìjǐ你自己 shì kuīqiàn亏欠
20 Xiōngdì兄弟 awàng shǐ使 zài zhǔ yīn de kuàilè快乐huò zuò yìchu益处)。 Bìng wàng shǐ使 wǒde我的 xīn zài Jīdū基督 de chàng kuài
21 xiěxìn写信 gěi shēnxìn深信 shùnfú顺服zhīdao知道 suǒ yào xíng de guòyú过于 suǒ shuō de
22 Cǐwài此外 hái yào gěi yùbèi预备 zhùchù住处yīnwèi因为 pànwàng盼望 jiè zhe nǐmen你们 de dǎogào祷告 méng ēn dào nǐmen你们 nàli那里
23 Wéi Jīdū基督 Yēsū耶稣 tóng zuò jiàn de wèn ān
24 tóng gōng de de jiā dōu wèn ān
25 Yuàn wǒmen我们 zhǔ Yēsū耶稣 Jīdū基督 de ēn cháng zài de xīnlǐ心里Āmén阿们

Top |  |  Next Chapter |  | Index |  | Home
Full online version here [with search engine, multilingual display and audio Bible]