Home |  | Audio |  | Index |  |  Verses

Bǐdé彼得 qián shū

Zhāng : 1 2 3 4 5

1 Yēsū耶稣 Jīdū基督 de shǐtú使徒 Bǐdé彼得xiěxìn写信 gěi fēnsàn分散 zài běn dōujiā tàijiā duō jiā Xī Yà西亚 tuī de
2 Jiùshì就是 zhào shén de xiān jiàn bèi jiǎnxuǎn拣选jiè zhe shènglíng圣灵 de chéng shèng jiéyǐzhì以致 shùnfú顺服 Yēsū耶稣 Jīdū基督yòu méng xuè suǒ de rénYuàn ēn huì píng’ān平安duō duō de jiā gěi nǐmen你们
3 Yuàn sòng zàn guī wǒmen我们 zhǔ Yēsū耶稣 Jīdū基督 de shén céng zhào zìjǐ自己 de liánmǐn怜悯jiè Yēsū耶稣 Jīdū基督 cóng fùhuó复活 chóngshēng重生 le wǒmen我们jiào wǒmen我们 yǒu huópo活泼 de pànwàng盼望
4 Kěyǐ可以 de zhe bùnéng不能 xiǔ huàibùnéng不能 diàn bùnéng不能 cuī cánwéi nǐmen你们 cún liú zài tiānshàng天上 de
5 Nǐmen你们 zhè yīn xìn méng shén nénglì能力 bǎoshǒu保守 de rén néng de zhe suǒ yùbèi预备dào shì yào xiǎnxiàn显现 de jiù’ēn救恩
6 Yīncǐ因此nǐmen你们 shì yǒu yuèdàn rújīn如今zài bǎibān百般 de shì liàn zhōng zànshí暂时 yōu chóu
7 Jiào nǐmen你们 de xìnxīn信心 bèi shìyàn试验jiù bèi huǒ shìyàn试验réngrán仍然 néng huài de jīn gèng xiǎn bǎoguì宝贵Kěyǐ可以 zài Yēsū耶稣 Jīdū基督 xiǎnxiàn显现 deshíhòu的时候de zhe chēngzàn称赞róngyào荣耀zūn guì
8 Nǐmen你们 suīrán虽然 méiyǒu没有 jiàn guò què shì ài Rújīn如今 suī bùdé不得 kànjiàn看见què yīn xìn jiù yǒu shuōbùchū说不出 láimǎn yǒu róng guāng de dàxǐ大喜 yuè
9 Bìngqiě并且 de zhe nǐmen你们 xìnxīn信心 de guǒ xiàojiùshì就是 línghún灵魂 de jiù’ēn救恩
10 Lùn dào zhè jiù’ēn救恩 yùxiān预先 shuō nǐmen你们 yàodé要得 ēndiǎn恩典 de zhòng xiānzhī先知zǎoyǐ早已 xiángxì详细 de xúnqiú寻求 kǎochá考察
11 Jiùshì就是 kǎochá考察 zài tāmen他们 xīnlǐ心里 Jīdū基督 de língyùxiān预先 zhèngmíng证明 Jīdū基督 shòukǔ受苦 nánhòulái后来 Déróng得荣 yào耀shì zhǐ zhe shénme什么 shíhou时候bìng zěnyàng怎样 deshíhòu的时候
12 Tāmen他们 déle得了 qǐshì启示zhīdao知道 tāmen他们 suǒ chuán jiǎng de yíqiè一切 shìchuán jiǎng yuán wén zuò shì), búshì不是 wéi zìjǐ自己nǎishì乃是 wéi nǐmen你们 kào zhe cóng tiānshàng天上 chā lái de shènglíng圣灵chuán fúyīn福音 gěi nǐmen你们 de rénxiànzài现在 jiāng zhèxie这些 shì bào gěi nǐmen你们Tiānshǐ天使 yuànyì愿意 xiángxì详细 chákàn察看 zhèxie这些 shì
13 Suǒyǐ所以 yào yuēshù约束 nǐmen你们 de xīnyuán wén zuò shù shàng nǐmen你们 xīnzhōng心中 de yāo), jǐnshèn谨慎 shǒuzhuānxīn专心 pànwàng盼望 Yēsū耶稣 Jīdū基督 xiǎnxiàn显现 deshíhòu的时候 suǒ dàilái带来 gěi nǐmen你们 de ēn
14 Nǐmen你们 zuò shùn mìng de érnǚ儿女jiù bùyào不要 xiàofǎ效法 cóngqián从前 méng mèi wúzhī无知 deshíhòu的时候 fàngzòng放纵 de yàngzi样子
15 shào nǐmen你们 de shì shèng jiénǐmen你们 zài yíqiè一切 suǒ xíng de shì shàng yào shèng jié
16 Yīnwèi因为 jīng shàng zhe shuōnǐmen你们 yào shèng jiéyīnwèi因为 shì shèng jié de
17 Nǐmen你们 chēng piān dài rénàn rén xíngwéi行为 shěnpàn审判 rén de zhǔ wéi jiù dāng cún jìngwèi敬畏 de xīn nǐmen你们 zàishì在世 de rìzi日子
18 Zhīdao知道 nǐmen你们 de shútuō nǐmen你们 zǔzōng祖宗 suǒ chuán liú wàng de xíngwéi行为búshì不是 píng zhe néng huài de jīn yín děng
19 Nǎishì乃是 píng zhe Jīdū基督 de bǎo xuèrútóng如同 xiácī瑕疵 diàn de gāo yáng zhī xuè
20 Jīdū基督 zài chuàng shì yǐqián以前shì yùxiān预先 bèi shén zhīdao知道 dequè zài zhè shìcái wéi nǐmen你们 xiǎnxiàn显现
21 Nǐmen你们 yīn zhe xìn jiào cóng fùhuó复活yòu gěi róngyào荣耀 de shénjiào nǐmen你们 de xìnxīn信心 pànwàng盼望dōu zàiyú在于 shén
22 Nǐmen你们 yīn shùncóng顺从 zhēnlǐ真理jiéjìng洁净 le zìjǐ自己 de xīnyǐzhì以致 ài dìxiōng弟兄 méiyǒu没有 xūjiǎ虚假jiù dāng cóng xīnlǐ心里 bǐcǐ彼此 qièshí切实 xiāng àiCóng xīnlǐ心里 yǒu juàn zuò cóng qīngjié清洁 de xīn
23 Nǐmen你们 méng le chóngshēng重生búshì不是 yóuyú由于 néng huài de zhǒngzi种子nǎishì乃是 yóuyú由于 bùnéng不能 huài de zhǒngzi种子shì jiè zhe shén huópo活泼 cháng cún de dào
24 Yīnwèi因为 fán yǒu xuè dejìn dōu rúcǎo如草tāde他的 měi róngdōu xiàng cǎo shàng de huāCǎo gānhuā diāoxiè凋谢
25 Wéi yǒu zhǔ de dào shì yǒngcún永存 deSuǒ chuán gěi nǐmen你们 de fúyīn福音 jiùshì就是 zhè dào

Top |  |  Next Chapter |  | Index |  | Home
Full online version here [with search engine, multilingual display and audio Bible]