Home |  | Audio |  | Index |  |  Verses

Bǐdé彼得 hòu shū

Zhāng : 1 2 3

1 Zuò Yēsū耶稣 Jīdū基督 púrén仆人 shǐtú使徒 de 西 mén Bǐdé彼得xiěxìn写信 gěi yīn wǒmen我们 de shényǒu juàn jiùzhǔ救主 Yēsū耶稣 Jīdū基督 zhī wǒmen我们 tóng de yíyàng一样 bǎoguì宝贵 xìnxīn信心 de rén
2 Yuàn ēn huì píng’ān平安yīn nǐmen你们 rènshi认识 shén wǒmen我们 zhǔ Yēsū耶稣duō duō de jiā gěi nǐmen你们
3 Shén de shén néng jiāng yíqiè一切 guān shēngmìng生命 qián jìng de shì cìgěi赐给 wǒmen我们jiē yīn wǒmen我们 rènshi认识 yòng zìjǐ自己 róngyào荣耀 měidé美德 shào wǒmen我们 de zhǔ
4 Yīncǐ因此 jiāng yòu bǎoguì宝贵 yòu jídà极大 de yìngxǔ应许 cìgěi赐给 wǒmen我们jiào wǒmen我们 tuōlí脱离 shì shàng cóng qíngyù情欲 lái de bàihuài败坏jiù de shén de xìngqing性情 yǒu fēn
5 Zhèng yīn zhè yuángù缘故nǐmen你们 yào fènwài分外 de yīnqín殷勤Yǒu le xìnxīn信心yòu yào jiāshàng加上 xíngYǒu le xíngyòu yào jiāshàng加上 zhīshi知识
6 Yǒu le zhīshi知识yòu yào jiāshàng加上 jiézhì节制Yǒu le jiézhì节制yòu yào jiāshàng加上 rěnnài忍耐Yǒu le rěnnài忍耐yòu yào jiāshàng加上 qián jìng
7 Yǒu le qián jìngyòu yào jiāshàng加上 ài dìxiōng弟兄 de xīnYǒu le ài dìxiōng弟兄 de xīnyòu yào jiāshàng加上 ài zhòngrén众人 de xīn
8 Nǐmen你们 ruò chōng chōngzú充足 de yǒu zhè jǐyàng几样jiù shǐ使 nǐmen你们 zài rènshi认识 wǒmen我们 de zhǔ Yēsū耶稣 Jīdū基督 shàngbùzhìyú不至于 xián lǎn bùjiéguǒ不结果 le
9 Rén ruò méiyǒu没有 zhè jǐyàng几样jiùshì就是 yǎn xiāzhī kànjiàn看见 jìn chǔ dewàng le jiù de zuì yǐjīng已经 déle得了 jiéjìng洁净
10 Suǒyǐ所以 dìxiōngmén弟兄们yīngdāng应当 gèngjiā更加 yīnqín殷勤shǐ使 nǐmen你们 suǒ méng de ēn shào jiǎnxuǎn拣选 jiāndìng坚定 Nǐmen你们 ruò xíng zhè jǐyàng几样jiù yǒng shī jiǎo
11 Zhèyàng这样 jiào nǐmen你们 fēng fēngfù丰富 dedéyǐ得以 jìnrù进入 wǒmen我们 zhǔ jiùzhǔ救主 Yēsū耶稣 Jīdū基督 yǒngyuǎn永远 de guó
12 Nǐmen你们 suīrán虽然 xiǎode晓得 zhèxie这些 shìbìngqiě并且 zài nǐmen你们 yǒude有的 zhēn dào shàng jiāngù坚固 què yào jiāng zhèxie这些 shì chángcháng常常 tíxǐng提醒 nǐmen你们
13 yǐwéi以为 yīngdāng应当 chèn hái zài zhè zhàng péng deshíhòu的时候 tíxǐng提醒 nǐmen你们jīfā激发 nǐmen你们
14 Yīnwèi因为 zhīdao知道 tuōlí脱离 zhè zhàng péng deshíhòu的时候 kuài dàole到了zhèngrú正如 wǒmen我们 zhǔ Yēsū耶稣 Jīdū基督 suǒ zhǐshì指示 wǒde我的
15 Bìngqiě并且 yào jìn xīn jiélì竭力shǐ使 nǐmen你们 zài qùshì去世 yǐhòu以后shícháng时常 niàn zhèxie这些 shì
16 Wǒmen我们 cóngqián从前jiāng wǒmen我们 zhǔ Yēsū耶稣 Jīdū基督 de dànéng大能 jiànglìn降临 de shìgàosu告诉 nǐmen你们bìngbù并不 shì suí cóng guāi qiǎo niēzào捏造 de yánnǎishì乃是 qīnyǎn亲眼 jiàn guò tāde他的 wēi róng
17 cóng shén de zūn guì róngyào荣耀 deshíhòu的时候cóng jídà极大 róng guāng zhīzhōng之中yǒu shēngyīn声音 chūlai出来 xiàng shuōzhè shì wǒde我的 ài suǒ xǐyuè喜悦 de
18 Wǒmen我们 tóng zài shèng shān deshíhòu的时候qīnzì亲自 tīngjiàn听见 zhè shēngyīn声音 cóng tiānshàng天上 chūlai出来
19 Wǒmen我们 bìng yǒu xiānzhī先知 gèng què de yùyán预言rútóng如同 dēng zhào zài chǔNǐmen你们 zài zhè yùyán预言 shàng liúyì留意zhí děngdào等到 tiān fāliàng发亮 chén xīng zài nǐmen你们 xīnlǐ心里 chūxiàn出现 deshíhòu的时候cái shì hǎode好的
20 Dìyī第一 yàojǐn要紧 degāi zhīdao知道 jīng shàng suǒyǒu所有 de yùyán预言méiyǒu没有 suí jiěshuō解说 de
21 Yīnwèi因为 yùyán预言 cónglái从来 méiyǒu没有 chūyú出于 rén denǎishì乃是 rén bèi shènglíng圣灵 gǎndòng感动 shuōchū说出 shén dehuà的话 lái

Top |  |  Next Chapter |  | Index |  | Home
Full online version here [with search engine, multilingual display and audio Bible]